Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
Nabór od 02.12.2019 do 23.12.2019 16:00
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Łączny budżet 280 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 500 PLN
Gmina Krosno Odrzańskie, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

Na podstawie:

 1. art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570),
 2. rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
 3. uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023
  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488),
 4. uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej obejmuje:

 1. prowadzenie działalności szkoleniowej oraz organizację i udział w zawodach sportowych w zakresie różnych dyscyplin sportowych,
 2. organizację imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, treningów dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów, udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych.

 

Celem zadań jest:

- zwiększenie aktywności fizycznej oraz umiejętności sportowych mieszkańców w Gminie Krosno Odrzańskie, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i udział w zawodach sportowych,

- prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych,

- wzbogacenie oferty sportowej w gminie poprzez organizację i przeprowadzenie imprez sportowych skierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów,

- popularyzacja różnych dyscyplin sportu w Gminie Krosno Odrzańskie.

 

Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynosi 280 000,00 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tego zadania w 2019 roku wyniosła
277 000,00 zł.

           

2. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.

Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej
na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 

3. Wkład własny stowarzyszenia w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % przy czym udział finansowy środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% kosztów realizacji zadania.

Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

 

4. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:

 1. będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
 5. dysponują odpowiednim lokalem, zapleczem socjalnym lub dostępem do bazy sportowej umożliwiającym realizację zadania,
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem”
  i podpisem osób uprawnionych (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w krs),
 2. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

 

W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.

 

Wymagane jest wskazanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III. Opis zadania pkt. 6 oferty (nieuzupełnienie tabeli z dodatkowymi informacjami będzie uznane za błąd formalny).

 

Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

 

5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

6. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadania winny być wykonane do dnia 31.12.2020 r., zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:

1) dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów zadania,

2) wsparcie w/w zadań nastąpi poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:

 1. koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego),
 2. koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania – działania
  o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową projektu,
 3. inne koszty, m.in. wyposażenia i promocji, w tym:
 • zakup sprzętu sportowego (do 20 % udzielonej dotacji),
 • wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych do 20 % udzielonej dotacji;

3) wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:

 • niezbędna dla realizacji zadania objętego konkursem,
 • faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,
 • odpowiednio udokumentowane,
 • zgodne z zatwierdzonym kosztorysem;

4) dotacja nie może być wykorzystana na:

 • budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
 • pokrycie deficytu działalności organizacji,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura (o ile nie stanowi niezbędnego elementu w realizacji projektu),
 • działalność polityczną i religijną,
 • pokrycie kosztów kar;

5) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 50 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy;

6) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy;

7) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy oraz aneksu do umowy;

8) zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80 % założonych w ogłoszeniu rezultatów.

 

Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą być wydatkowane
na to zadanie.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania wskazanego w umowie.

7. Termin składania ofert

Oferty realizacji zadań objętych konkursem muszą być złożone w wersji elektronicznej oraz papierowej za pomocą programu „WITKAC”, udostępnionego na stronie witkac.pl lub na stronie www.krosnoodrzanskie.pl do 23.12.2019 r. do godziny 16:00

Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z zapisami w krs należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 – Biuro Obsługi Interesanta (bud. A) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 23.12.2019 r.

Suma kontrolna wersji papierowej oraz elektronicznej musi być identyczna.

8. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.

9. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:

1) wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert,

2) oferty złożone po terminie oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,

3) oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej,

4) podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania,

5) ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:

 • możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 • przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w odniesieniu do zaplanowanych działań,
 • proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie           realizować zadanie publiczne,
 • planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego,
 • uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków),

6) ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie,

7) od decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.

 

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na: stronie internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.pl, www.krosnoodrzanskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „witkac.pl.”

 

11. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem.

 

12. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:

 • nie wpłynęła żadna oferta,
 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

13. Organizacje pozarządowe wyrażające chęć udziału w pracach komisji konkursowej proszone są o zgłaszanie swoich przedstawicieli do dnia 16.12.2019 r. W pracy komisji konkursowej nie mogą brać udziału reprezentanci organizacji pozarządowych wnioskujących o dotację.

 

Źródło: Gmina Krosno Odrzańskie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama