Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspierania edukacji i wychowania poprzez realizację przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 23:59
Wydział Edukacji
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Torunia, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspierania edukacji i wychowania poprzez realizację przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”.

1.    Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania w 2020 roku  w zakresie wspierania edukacji i wychowania poprzez realizację przedsięwzięć  w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”.

2.    Celem realizacji zadania jest:

1)    budowanie właściwych postaw społecznych a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, współpracy, a także przeciwdziałania dyskryminacji;
2)    kształtowanie właściwych postaw wyrażających brak społecznej akceptacji dla zachowań ksenofobicznych, nietolerancyjnych, agresywnych;
3)    promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym także mediów społecznościowych wydarzeń w ramach „Toruńskiego Tygodnia Tolerancji”.

3.    Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania powinny mieć charakter otwarty.
4.     Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia na terenie Torunia oraz w środkach masowego przekazu, m.in. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja w mediach społecznościowych.
5.    W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.


II.    Rodzaj i formy realizacji zadań

1.    Rodzaj i formy realizacji zadania
1. Zadanie może być realizowane w różnych formach niekomercyjnych przedsięwzięć,
w szczególności takich jak:

1)    działania edukacyjne (skierowane do mieszkańców Torunia, organizowane poza toruńskimi placówkami szkolnymi), takie jak:
    szkolenia i warsztaty,
    publikacje,
    kreatywne działania w przestrzeni miejskiej angażujące mieszkańców Torunia,
    gra miejska,
    działanie on-line (np. aplikacja, strona społecznościowa, fanpage),
    działania animacyjne (eventy, dramy, spektakle),
    działania oparte na własnych doświadczeniach;
2)    wydarzenia kulturalne, artystyczne związane z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, teatrem, sztukami plastycznymi lub filmem;
3)    wydarzenia sportowo – rekreacyjne;
4)    koncert o charakterze międzynarodowym, w składzie artystycznym jak i w prezentowanych treściach.

2.    Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
3.    W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020
  i w roku poprzednim
1.    Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się kwotę w wysokości: 50 000,00 zł.  
2.    Kwota może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń w części przeznaczonej na realizację zadania
z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
3.    Na realizację zadania tego samego rodzaju, z zakresu wspierania edukacji i wychowania poprzez realizację przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”. przeznaczono w roku 2019 łączną kwotę w wysokości 50 000,00 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama