Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 30.12.2019 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 230 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów.

A.  Cele szczegółowe:

 • wzmacnianie tożsamości lokalnej i poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania;
 • integracja mieszkańców;
 • integracja podmiotów (organizacji, firm, instytucji itp.) działających na wspólnym obszarze (w społeczności lokalnej).

 

B. Adresaci:

Mieszkańcy Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz podmioty (instytucje, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, podmioty prywatne itp.) działające na rzecz Dzielnicy Mokotów.

 

C. Formy realizacji zadania:

 • działania w  środowisku lokalnym zostaną opracowane i przeprowadzone w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej i we współpracy z podmiotami działającymi na danym terenie (instytucje, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, podmioty prywatne itp.);
 • działania będą miały charakter integrujący społeczność lokalną oraz będą współtworzone i współrealizowane przez mieszkańców;
 • działania będą angażować i aktywizować partnerów działających na danym obszarze (organizacje pozarządowe, firmy, instytucję itp.), służąc budowaniu długofalowej współpracy w wymiarze lokalnym.

 

D. Wymagania:

 • realizator zapewni odpowiednie warunki do realizacji programu na terenie Dzielnicy Mokotów ( np. zapewni odpowiedni lokal, jeśli taki jest potrzebny do prowadzonych działań);
 • realizator zapewni promocję i rekrutację uczestników;
 • realizator dołączy do oferty deklaracje współpracy min. 3 innych podmiotów np. instytucji, organizacji pozarządowych;
 • wymagana dokumentacja: lista obecności, konspekt zajęć;
 • kadra: realizator zapewni kadrę odpowiednią do prowadzonych zajęć;
 • realizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników.

W przypadku zajęć dla osób małoletnich:

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

 1. widnieją w Rejestrze lub;
 2. nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 3. co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy;

 

*Partnerstwo lokalne jest rozumiane jako współpraca między różnymi podmiotami (organizacje pozarządowe, instytucje, firmy itp.) oraz mieszkańcami, którzy są zainteresowani wspólnymi działaniami na rzecz rozwiązania problemów społecznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama