Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 30.12.2019 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 230 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów..

A.  Cele szczegółowe:

 • wzmacnianie tożsamości lokalnej i poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania;
 • integracja mieszkańców;
 • integracja podmiotów (organizacji, firm, instytucji itp.) działających na wspólnym obszarze (w społeczności lokalnej).

 

B. Adresaci:

Mieszkańcy Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz podmioty (instytucje, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, podmioty prywatne itp.) działające na rzecz Dzielnicy Mokotów.

 

C. Formy realizacji zadania:

 • działania w  środowisku lokalnym zostaną opracowane i przeprowadzone w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej i we współpracy z podmiotami działającymi na danym terenie (instytucje, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, podmioty prywatne itp.);
 • działania będą miały charakter integrujący społeczność lokalną oraz będą współtworzone i współrealizowane przez mieszkańców;
 • działania będą angażować i aktywizować partnerów działających na danym obszarze (organizacje pozarządowe, firmy, instytucję itp.), służąc budowaniu długofalowej współpracy w wymiarze lokalnym.

 

D. Wymagania:

 • realizator zapewni odpowiednie warunki do realizacji programu na terenie Dzielnicy Mokotów ( np. zapewni odpowiedni lokal, jeśli taki jest potrzebny do prowadzonych działań);
 • realizator zapewni promocję i rekrutację uczestników;
 • realizator dołączy do oferty deklaracje współpracy min. 3 innych podmiotów np. instytucji, organizacji pozarządowych;
 • wymagana dokumentacja: lista obecności, konspekt zajęć;
 • kadra: realizator zapewni kadrę odpowiednią do prowadzonych zajęć;
 • realizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników.

W przypadku zajęć dla osób małoletnich:

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

 1. widnieją w Rejestrze lub;
 2. nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 3. co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy;

 

*Partnerstwo lokalne jest rozumiane jako współpraca między różnymi podmiotami (organizacje pozarządowe, instytucje, firmy itp.) oraz mieszkańcami, którzy są zainteresowani wspólnymi działaniami na rzecz rozwiązania problemów społecznych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama