Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy poprzez wdrażanie programów profilaktycznych w mokotowskich placówkach oświatowych

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 30.12.2019 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy poprzez wdrażanie programów profilaktycznych w mokotowskich placówkach oświatowych.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem ich zgodności ze Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty oraz placówkach wsparcia dziennego – Załącznik nr 2 do Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. Uchwały nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w prawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 roku ).

Preferowane będą programy profilaktyczne posiadające udokumentowane rekomendacje wydane przez jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie systemu rekomendacji profilaktycznych oraz programy, które oprócz elementów skierowanych do dzieci/młodzieży zawierać będą też  elementy skierowane do rodziców oraz pracowników placówek oświatowych.

Adresaci: dzieci i młodzież z mokotowskich placówek oświatowych, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz kadra pedagogiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie).

Cele szczegółowe:

- wzrost i kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych dzieci i młodzieży;

- zapobieganie zachowaniom agresywnym i/lub uzależnieniom w tym cyberprzemocy i/lub cyberuzależnieniom;

- zapobieganie zachowaniom szkodliwym i ryzykownym dzieci/młodzieży wynikającym z problemów występujących w ich otoczeniu;

- wzrost kompetencji chroniących dzieci/młodzież przez uzależnieniem i/lub przemocą;

- wzmocnienie umiejętności rodzicielskich;

- doskonalenie przez kadrę pedagogiczną umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka związanych z rozwojem dzieci/młodzieży;

- wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Formy realizacji zadania: metody warsztatowe (od 5 do 10 godzin na grupę – dot. warsztatów skierowanych do dzieci/młodzieży), metody aktywizujące adekwatne do wieku, potrzeb i możliwości intelektualnych odbiorców, stanowiące strategię profilaktyczną (np.: cykl warsztatów).

NIE BĘDĄ FINANSOWANE FESTYNY, POGADANKI PROFILAKTYCZNE, WYKŁADY PROFILAKTYCZNE, KONKURSY I INNE SAMODZIELNE FORMY, KTÓRE NIE STANOWIĄ STRATEGII PROFILAKTYCZNEJ.

Warunki:

 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne do realizacji zadania kwalifikacje do prowadzenia programu potwierdzone dyplomem ukończenia np. studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń;
 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych metodami warsztatowymi (min 3 lata);
 • organizacja musi mieć doświadczenie w prowadzeniu tego typu programów w placówkach oświatowych (min 4 lata);
 • decyzja o zastosowaniu programu powinna być poprzedzona wstępną diagnozą w celu dobrej implementacji w lokalnych warunkach danej placówki;
 • w warsztatach dla dzieci/młodzieży nie przewiduje się łączenia grup podczas realizacji warsztatu tzn. jeden warsztat powinien być zaadresowany do maksymalnie jednej klasy/grupy z placówki;
 • realizator zapewni ewaluację programu;
 • realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi rekrutację uczestników;
 • decyzja o wyborze placówki oświatowej powinna być skonsultowana z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
 • do oferty musi być dołączony scenariusz/konspekt proponowanych działań;
 • wymagana dokumentacja:

                  - systematycznie prowadzone listy obecności  (dzieci, kadra, rodzice),

                  - konspekty zajęć,

                  - raport z ewaluacji;

                  - zaświadczenie z miejsca realizacji programu o przeprowadzeniu programu zawierające: liczbę osób, które wzięły udział w programie (uczniów, rodziców, kadry szkoły), datę oraz miejsce realizacji.

Wskaźniki:

 • liczba placówek  w których został przeprowadzony program;
 • liczba dzieci/rodziców/pracowników placówek, którzy wzięli udział w programie;
 • liczba osób, które w wyniku udziału w programie uzyskały zakładane umiejętności;
 • liczba osób, które w wyniku udziału w programie uzyskały zakładany poziom wiedzy;
 • liczba odbiorców poszczególnych form (konsultacje, zajęcia grupowe).
 • liczba dzieci/młodzieży, którzy dostrzegają wzrost swoich kompetencji chroniących ich przed uzależnieniem;
 • liczba dzieci/młodzieży/rodziców/kadry pedagogicznej, którzy oceniają zajęcia jako przydatne z punktu widzenia poszerzenia lub/i utrwalenia wiedzy.
 • liczba  dzieci/młodzieży/rodziców/kadry pedagogicznej, którzy oceniają zajęcia jako przydatne z punku widzenia  poszerzenia i utrwalenia zakładanych umiejętności;
 • liczba uczestników, którzy mają poczucie zaspokojenia oczekiwań wobec zajęć;
 • liczba odbiorców poszczególnych form (konsultacje, warsztaty);
 • liczba godzin zrealizowanych usług/przeprowadzonych warsztatów.

Po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania Zleceniodawcy drogą mailową szczegółowego comiesięcznego Harmonogramu działań zawierającego miejsce, termin oraz godzinę realizacji poszczególnych elementów programu.

Zleceniobiorca, w zależności od zaproponowanych działań, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział w realizacji programu  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama