Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

POMOC SPOŁECZNA - Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 20.12.2019 23:59
Wydział Administracji
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 130 tys. PLN
Mężczyźni, Bezdomni
Gmina Jarocin, Wydział Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POMOC SPOŁECZNA - Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2019 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2020 r.

1.

Udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn
z terenu Gminy Jarocin

159.132,00 zł

130.000,00 zł

 

Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5 i III. 6 OFERTY , tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty:

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

1

Kwalifikacje kadry biorącej udział przy realizacji zadania,

w tym wolontariuszy (wykształcenie, doświadczenie)

10

2

Zasoby lokalowe i wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji zadania

20

3

Wartość merytoryczna projektu:

 1. spójność działań określonych w harmonogramie: 0-8 pkt.  
 2. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celu określonego w ogłoszeniu konkursowym: 0-8 pkt.
 3. innowacyjność: 0-6 pkt.
 4. dostosowanie metod do potrzeb adresatów: 0-7 pkt.
 5. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-6 pkt.

35

4

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-5 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-5 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt.

16

5

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjentów), nie jest zawyżony/zaniżony: 0-3 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty: 0-6 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane: 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych: 0-4 pkt.

15

6

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 • ocena negatywna: 0 pkt.
 • ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin:

2 pkt.

 • ocena pozytywna: 4 pkt.

4

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 20.12.2019 r.

 

Pozostałe informacje są zawarte w ogłoszeniu konkursowym dostępnym pod wskazanym wyżej linkiem.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama