Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie dzieci i/lub młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na występowanie choroby alkoholowej w rodzinie

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 30.12.2019 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie dzieci i/lub młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na występowanie choroby alkoholowej w rodzinie..

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem ich związku z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem choroby alkoholowej w rodzinie oraz pod względem ich zgodności ze Standardem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej lub Standardem pracy środowiskowej (pedagogika podwórkowa, streetworking, pedagogika ulicy) – Załącznik nr 2 do Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. Uchwały nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2019 r. w prawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. warszawy w 2019 roku ).

Wszystkie zajęcia powinny stanowić element udokumentowanej systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Adresaci: dzieci i młodzież z Dzielnicy Mokotów. Zalecane uwzględnienie uczestników programu z rejonów wymienionych w corocznym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. w zał. nr 1 do uchwały nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r., a także z rejonów Stegien, Służewca, Służewa i ewent. z innych rejonów Mokotowa, jeśli realizator zrekrutuje dzieci/młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie liczby dzieci i/lub młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
 • zwiększenie dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego, rozwijających zainteresowania własne dzieci i/lub młodzieży;
 • zwiększenie dostępu do zajęć promujących wśród dzieci i/lub młodzieży zdrowy styl życia;
 • zwiększenie dostępu do zajęć profilaktycznych podnoszących kompetencje życiowe, społeczne i edukacyjne dzieci i młodzieży;
 • podniesienie czynników chroniących dzieci i/lub młodzieży.

Forma realizacji zadania: różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe, prowadzone nieodpłatnie przez trenera lub instruktora, zajęcia rozwijające zainteresowania własne tj. koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe, w formie zajęć grupowych przez nauczyciela, trenera, instruktora lub w organizacjach pozarządowych, zajęcia prowadzone metodą pedagogiki podwórkowej lub/i streetworkingu.

Warunki:

 • program powinien zakładać współpracę z innymi instytucjami oraz rodziną dzieci i młodzieży;
 • realizator zapewni kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • realizatorzy dotrą do dzieci/młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności nie będącej do tej pory w systemie wsparcia;
 • realizator zapewni potrzebne materiały/sprzęt dla uczestników programu;
 • realizator przeprowadzi ewaluację po zakończeniu projektu wskazującą na osiągnięcie rezultatów (lub nie);
 • realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi rekrutację uczestników;
 • realizator zapewni odpowiedni lokal (jeśli jest potrzebny) do prowadzenia zajęć na terenie Dzielnicy Mokotów;
 • realizator zapewni potrzebne materiały/sprzęt dla uczestników zajęć;
 • realizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników programu;
 • wymagana dokumentacja bieżącej pracy podczas prowadzenia programu:

               - program zajęć;

               - dzienniki zajęć;

               - systematycznie prowadzona lista obecności.

 • co najmniej jeden prowadzący zajęcia powinien dysponować odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie profilaktyki.

Wskaźniki:

 • liczba dzieci i/lub młodzieży w programie;
 • liczba dzieci i/lub młodzieży pochodzących z obszarów kumulacji problemów społecznych;
 • wnioski z obserwacji prowadzącego zajęcia dotyczące rozwijania umiejętności własnych dzieci i/lub młodzieży;
 • liczba dzieci/młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • liczba (dzieci/młodzieży), które w wyniku udziału w programie uzyskały zakładane umiejętności;
 • liczba (dzieci/młodzieży), które w wyniku udziału w programie uzyskały zakładany poziom wiedzy;
 • wnioski z obserwacji prowadzącego zajęcia dotyczące podniesienia kompetencji życiowych i społecznych dzieci/młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
 • ocena dzieci/młodzieży dotycząca ich subiektywnych korzyści wynikających z udziału w programie;
 • dokumentacja zdjęciowa;
 • liczba informacji zamieszczonych w portalach społecznościowych.

Po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania Zleceniodawcy drogą mailową szczegółowego comiesięcznego Harmonogramu działań zawierającego miejsce, termin oraz godzinę realizacji poszczególnych elementów programu.

Zleceniobiorca, w zależności od zaproponowanych działań, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział w realizacji programu  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama