Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrozonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na...

Reklama
Przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrozonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego
Nabór od 02.12.2019 do 27.12.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 175 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 175 tys. PLN
Bezdomni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego.

1.      Opis zadania:

Zadanie polega na zapewnieniu pobytu w mieszkaniu treningowym, stwarzającego warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną, przygotowującą osoby tam przebywające, przy wsparciu zespołu specjalistów do samodzielnego życia.

Adresatami zadania będą kobiety i mężczyźni w wieku 18-25 lat  - osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone społecznie, posiadające ostatnie miejsce stałego zameldowania na terenie Warszawy, bezdomne lub zagrożone bezdomnością, w szczególności:

-  młodzież opuszczająca placówki resocjalizacyjne, socjalizacyjne i pieczę zastępczą,

- młode osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności prowadzonym przez ośrodek pomocy społecznej m.st. Warszawy.

 

Oczekiwany zakres programu, który oferent zobowiązany jest przedstawić w ofercie:

 1. Zapewnienie uczestnikom możliwości zamieszkania w mieszkaniach treningowych na terenie m.st. Warszawy. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia zakwaterowania obecnym uczestnikom programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego, którzy nie usamodzielnią się do 31 grudnia 2019 r.
 2. Okresowy pobyt w mieszkaniu powinien mieć charakter treningowy i zapewniać osobom w nim przebywającym wsparcie oraz warunki do reintegracji społecznej i zawodowej pozwalającej na samodzielne funkcjonowanie w lokalu mieszkalnym i pokrywanie kosztów związanych z utrzymywaniem tego lokalu.
 3. Organizacja wyłoniona w konkursie udostępni mieszkanie treningowe adresatom programu, którzy następnie podpiszą lub kontynuują indywidualny program wychodzenia z bezdomności we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub  indywidualny plan pracy przygotowany przez organizację. Indywidualny plan pracy powinien określać terminy osiągnięcia założonych celów oraz propozycje działań  po zakończeniu udziału w programie.
 4. Budowanie sieci współpracy z podmiotami działającymi na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej adresatów programu, w szczególności współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej w celu wspólnego opracowania indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności lub indywidulanych planów działania.
 5. Prowadzenie działań wychowawczo - korekcyjnych (przez oferenta) oraz pracy socjalnej (przez oferenta we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej) ukierunkowanych na:
 • realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności/indywidualnego planu pracy,
 • podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych pozwalających na samodzielne funkcjonowanie w lokalu mieszkalnym i utrzymywanie tego lokalu,
 • regulację relacji rodzinnych,
 • uczestnictwo w terapii (w przypadku osób wymagających takiego wsparcia),
 • uporządkowanie spraw urzędowych/formalnych (w tym mieszkaniowych),
 • uniezależnienie się od instytucji pomocowych. 

6.      Oferent zapewnia zespół wspierający składający się ze specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje, dostosowany do potrzeb i charakteru dysfunkcji adresata programu oraz przyjętej metodyki pracy wychowawczo-korekcyjnej.

7.      Adresaci programu partycypują w kosztach utrzymania mieszkań treningowych, a  inne własne potrzeby bytowe zaspokajają we własnym zakresie. Odpłatność i ulgi w odpłatności będą stosowane na podstawie regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym przedstawionym przez oferenta.

8.      Oferent opracuje zasady naboru osób do pobytu w mieszkaniu treningowym zapewniając jawność i przejrzystość kryteriów kwalifikacyjnych.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest udokumentowanie przez adresata złożenia wniosku o przyznanie lokalu z zasobu m.st. Warszawy lub złożenie deklaracji o jego złożeniu w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pobytu w mieszkaniu treningowym.    

W pierwszej kolejności do programu przyjmowane będą osoby zakwalifikowane do wynajęcia  mieszkania z zasobów mieszkaniowych m.st. Warszawy,

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie możliwość udziału w procesie rekrutacji.

9.      Prowadzenie działań informacyjnych, skierowanych do placówek resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych oraz pieczy zastępczej, pozwalających na utworzenie listy osób oczekujących na pobyt w mieszkaniu treningowym w celu utrzymywania stałej liczby uczestników programu.

10.  Monitorowanie i dokumentowanie postępów uczestników:

Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym indywidualnych planów z przebywającymi w mieszkaniu osobami. Oferent przedstawi przykładowy ramowy indywidualny plan pracy obrazujący etapy usamodzielniania adresata programu.   

11. Zapewnienie okresowej ewaluacji realizacji założonych celów.

12. Oferent na 3 miesiące przed zakończeniem programu przekaże do Biura Pomocy i Projektów Społecznych  zanonimizowane  informacje dot. każdego z uczestników programu:

 • na jakim etapie jest praca z uczestnikiem programu,
 • jaki jest plan pracy z uczestnikiem na 3 ostatnie miesiące programu,
 • jaki jest plan wsparcia uczestnika po zakończeniu programu, w tym w szczególności wskazanie podjętych działań i ustaleń dotyczących miejsca pobytu uczestnika po opuszczeniu mieszkania treningowego.

13. Sporządzenie raportu końcowego zawierającego ocenę rezultatów i rekomendacje co do celowości kontynuowania programu i ewentualnych jego korekt.

             Oczekiwane wskaźniki efektywności:

 • czas pobytu uczestnika zadania w mieszkaniu treningowym
 • liczba usamodzielnionych mieszkańców
 • liczba godzin i rodzaje zajęć prowadzonych na rzecz uczestników zadania – mieszkańców mieszkania treningowego.

14. Oferent powinien przedstawić projekt Regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym, zawierający określenie:

 • rodzajów i form świadczonej pomocy,
 • grupy osób uprawnionych do korzystania z pobytu,
 • zasad przyjmowania i relegowania z mieszkania,
 • zasad odpłatności oraz zasad stosowania ulg w odpłatności ,
 • uprawnień i obowiązków mieszkańców,
 • konsekwencji łamania zasad regulaminu.

15. Ze względu na termin realizacji zadania zakładany okres pobytu osób w mieszkaniu treningowym powinien kończyć się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

 

2.      Rezultaty zadania:

 1. średni czas pobytu uczestnika zadania w mieszkaniu treningowym
 2. liczba usamodzielnionych mieszkańców
 3. liczba godzin i rodzaje zajęć prowadzonych na rzecz uczestników zadania – mieszkańców mieszkania treningowego.

3.      Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

4.      Termin realizacji zadania: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

5.      Miejsce realizacji zadania: Lokale mieszkalne na terenie m.st. Warszawy.

6.      W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

7.      Środki przeznaczone na realizację zadania: 175 000 zł.

Kwota dotacji, o którą można się ubiegać: maksimum 175 000 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama