Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 23:59
Wydział Ochrony Ludności
Łączny budżet 90 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Torunia, Wydział Ochrony Ludności ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia.
 1. Przedmiot konkursu
  1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania w latach 2020 – 2022 w zakresie bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta, prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności praktycznych.
  2. Celem realizacji zadania jest zapewnienie mieszkańcom Torunia bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta, prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, upowszechniania wiedzy i umiejętności praktycznych oraz promowanie wolontariatu.
    
 2. Rodzaj i formy realizacji zadań
  1. Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez realizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
 1. pełnienia patroli wodnych na rzekach Wiśle i Drwęcy;
 2. prowadzenia nauki pływania dla dzieci i młodzieży zakończonej egzaminem na kartę pływacką;
 3. przeprowadzenia szkolenia dla strażników Straży Miejskiej w Toruniu zakończonego uzyskaniem uprawnień ratownika wodnego lub starszego ratownika wodnego;
 4. prowadzenia pogadanek dla dzieci i młodzieży połączonych z pokazami sprzętu ratowniczego i technik ratowniczych;
 5. patrolowania terenów zalanych i udzielanie pomocy poszkodowanym w przypadku powodzi.
  1. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
  2. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w latach 2020 - 2022 i w roku poprzednim
  1. Na realizację zadań w latach 2020 - 2022 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 90 000,00 zł, w rocznych transzach po:

- 30 000,00 zł w roku 2020,

- 30 000,00 zł w roku 2021,

- 30 000,00 zł w roku 2022,

o ile odpowiednie środki zostaną zapisane  na ten cel w planie budżetu (budżecie) miasta Torunia  na dany rok.

 1. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 2. Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia, przeznaczono w roku 2019 łączną kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadań
 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
 2. Prezydent Miasta Torunia przyznaje dotacje celowe na realizację zadania wyłonionego
  w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Rekomendowane przez Komisję konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Torunia do oceny ofert, ewentualne zmiany kalkulacji kosztów, zakresu rzeczowego oraz rezultatów zadania stanowią podstawę do aktualizacji oferty przez oferenta. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie. Oferentowi przysługuje również prawo rezygnacji z realizacji zadania.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, oferent jest zobowiązany do przedstawienia korekty oferty, w formie elektronicznej za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl  oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl  zawierającej zgodną sumę kontrolną[1]), zaktualizowanego zakresu rzeczowego i finansowego zadania, zwanego dalej korektą. Papierowy wydruk korekty oferty z GENERATORA OFERT witkac.pl  (zawierający zgodną sumę kontrolną) winien być podpisany przez osoby wskazane w pkt. VI ust. 11.
 5. Dwa lub więcej podmiotów uprawnionych do udziału w postępowaniu konkursowym może złożyć ofertę wspólną w trybie art. 14 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. W przypadku oferty wspólnej, oferenci przystępujący do zawarcia umowy są zobowiązani przedstawić kopię umowy zawartej pomiędzy oferentami, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego. Kopię umowy pomiędzy oferentami należy załączyć do wersji papierowej oferty, stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną. Nie ma obowiązku załączenia umowy do wersji elektronicznej oferty.
 7. Prezydent Miasta Torunia może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:
 1. podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
 2. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
 3. oferent nie spełnia wymogu określonego w pkt. IV ust. 4  oraz pkt. IV ust. 6,
  z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 7;
 4. w organach oferenta zasiadają osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 5. zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym.
 1. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznane dofinansowania zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem, rozliczone nieprawidłowo lub nierozliczone do dnia podpisania kolejnej umowy.
 2. Dotacja nie może być przeznaczona na:
 1. zadania o charakterze inwestycyjnym;
 2. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy Miasta Toruń;
 3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 4. działalność gospodarczą;
 5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;
 6. projekty zawierające treści polityczne, komunistyczne, rasistowskie lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię lub obrażające uczucia religijne.
 1. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego). Udział wkładu własnego niefinansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania wynosi nie więcej niż 15%, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
 1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;
 3. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe w takich przypadkach informacja o przyjętych stawkach powinna zostać uwzględniona w części VI wzoru oferty;w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 17 zł brutto za jedną godzinę pracy;
 4. wykazany wkład rzeczowy(przedmioty służące realizacji projektu oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie, np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia, zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie, np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp. planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego) musi być adekwatny do zakresu zadania i logicznie powiązany ze złożoną ofertą;
 5. przy wycenie wkładu rzeczowego należy odnieść się do lokalnych stawek rynkowych wypożyczenia danego przedmiotu;
 6. informacja o przyjętych stawkach pracy wolontariusza i przyjętym wkładzie rzeczowym przez Oferenta powinna zostać uwzględniona w części VI (Inne informacje)wzoru oferty.
 1. W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania wykonania zadania, kwota dotacji z budżetu Gminy Miasta Toruń nie może przekroczyć 80% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 2. Ze środków Gminy Miasta Toruń finansowane będą jedynie niezbędne koszty związane z realizacją zadania, tj.:
 1. koszty merytoryczne, m.in.:
 1. wynagrodzenia realizatorów zadania (np. specjalistów realizujących zadanie - koszty umowy zlecenia, umowy o dzieło lub części wynagrodzenia odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację zadania – kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia),
 2. koszty związane z bezpośrednim uczestnictwem adresatów zadania, np. materiały szkoleniowe, wynajem sal, niezbędny dla beneficjentów sprzęt i materiały do przeprowadzenia zadania, przejazdy/transport beneficjentów zadania, nagrody dla uczestników konkursów, koszt wyjazdów służbowych specjalistów zaangażowanych w realizację zadania, odzież, żywność dla odbiorców zadania, ubezpieczenie odbiorców zadania, przygotowanie i druk publikacji oraz koszty promocji zadania (np. ulotki, plakaty, ogłoszenia prasowe);
 1. koszty administracyjne związane z realizacją zadania, m.in.:
 1. koszty osobowe administracji i obsługi zadania, np. koordynator zadania, obsługa księgowa zadania, obsługa administracyjno – biurowa,
 2. koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania – w części przypadającej na dane zadanie (w tym opłaty za telefon, internet, opłaty pocztowe, czynsz, media, artykuły biurowe),
 3. opłaty związane z prowadzeniem konta bankowego, w tym przelewy bankowe,
 4. koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania – związane z wykonywaniem czynności administracyjnych i obsługą zadania.
 1. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekraczać 15% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania
  reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miasta Toruń.

V. Termin i warunki realizacji zadań

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miasta Toruń.
 2. Zadanie winno być zrealizowane w latach 2020 - 2022 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania wspieranego przez Gminę Miasta Toruń określone zostaną w umowie.
 3. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt. V ust. 3., koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy będą podlegać refundacji przez Gminę Miasta Toruń
   z zastrzeżeniem, że refundacja nie obejmuje wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2020 r., ani przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania określonym w umowie.
 5. Refundacja środków z Gminy Miasta Toruń nastąpi w przypadku przyznania dotacji przez Prezydenta Miasta Torunia i podpisania umowy.
 6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%.
 7. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie może uwzględniać świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania (jako jednego ze źródeł finansowania zadania).
 8. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 9. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Torunia oraz winno być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Informacja o dostępności lub uzasadnionego braku dostępności zadania dla osób z niepełnosprawnościami powinna zostać uwzględniona w części VI (Inne informacje)wzoru oferty.
 10. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych podmioty wyłonione w konkursie zobowiązane zostaną do:
 1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych opakowań, talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników
  na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia
  ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
 2. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku
  lub w butelkach zwrotnych lub podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

VI. Termin i warunki składania ofert

 

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 późn. zm), w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 poz. 210 z późn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania.
 2. Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).Formularz oferty realizacji zadania znajdujący się GENERATORZE OFERT witkac.pl powstał na podstawie wzoru określonego w ww. rozporządzeniu.
 3. Uprawniony podmiot może złożyć w jednym naborze nie więcej niż 1 ofertę na realizację zadania publicznego objętego niniejszym konkursem.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
 1. przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznieza pomocąGENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stroniehttps://witkac.pl;
 2. złożenie w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.plzawierający zgodną sumę kontrolną

w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.Termin ten musi zostać zachowany zarówno dla wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 

 

 1. Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń, w zamkniętych, opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania konkursowego).
 2. W przypadku ofert (w wersji papierowej) przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 3. W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, dopuszcza się złożenie oferty lub korekty oferty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu co najmniej w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.
 4. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 1. rodzaj zadania publicznego,
 2. tytuł zadania publicznego;
 3. termin realizacji zadania;
 4. syntetyczny opis zadania;
 5. plan i harmonogram działań;
 6. opis zakładanych rezultatów zadania, w tym dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania (pkt III.6 wzoru oferty realizacji zadania);
 7. charakterystykę oferenta, w tym informacje o wcześniejszej działalności oferenta, informację o zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych oferenta, które będą wykorzystywane do realizacji zadania;
 8. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w tym zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego oraz źródła finansowania kosztów zadania;
 9. wypełnione wszystkie pola w formularzu (w przypadku, gdy informacja wymagana w danym polu z jakichkolwiek powodów nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy” lub wstawić znak „-”, a w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych należy wstawić cyfrę „0”).
 1. Do oferty składanej w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl, jako dodatkowe informacje uzupełniające, należy załączyć:
 1. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. kopię statutu oferenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 3. wykaz działań promocyjnych zaplanowanych do podjęcia przez oferenta;
 4. w przypadku zaangażowania partnerów w realizację zadania - kopię dokumentu potwierdzającego deklarowaną współpracę(np. umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej współpracy - pisemne potwierdzenie/oświadczenie).
 1. Załączniki do oferty w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl winny być:
 1. ponumerowane;
 2. podpisane przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów);
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii - na pierwszej stronie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem strony od … do … przez osobę uprawnioną (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą - jeżeli osoba uprawniona nie dysponuje pieczątką imienną, należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji w organizacji).Wymagane jest aby strony załączników były ponumerowane.
 1. Oferty w wersji papierowej, stanowiące wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl, zawierające zgodną sumę kontrolną, muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta - ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 2. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia odpowiada oferent.

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 45 dni od upływu terminu na składanie ofert.
 2. W załączniku nr 1 do ogłoszenia znajduje się wykaz błędów formalnych, które nie podlegają korekcie a także zestawienie błędów formalnych, które oferent może skorygować w wyznaczonym terminie.W przypadku stwierdzenia w złożonej ofercie błędów formalnych podlegających poprawie, podmiot biorący udział w konkursie zostanie o tym fakcie powiadomiony pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Oferent ma 5 dni roboczych, od momentu powiadomienia, na dokonanie poprawek.Uzupełnienia braków formalnych dokonuje się w formie elektronicznej za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną.
 3. Odrzucone bez wezwania do uzupełnienia braków zostaną oferty złożone:
 1. po terminie;
 2. z błędami formalnymi, które nie mogą zostać uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 lit. Ado ogłoszenia.
 1. Odrzucone zostaną oferty złożone z błędami formalnymi, podlegającymi uzupełnieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 lit. B, które nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym w pkt. VII.3.i w sposób tam wskazany.
 2. Oferty, które przeszły ocenę formalną przechodzą do oceny merytorycznej, którą dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Torunia.
 3. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. kryterium dopuszczające do oceny punktowej, tj. zgodność projektu z ogłoszeniem konkursowym;
  2. kryteria oceny punktowej.
 4. Oferta, która uzyska pozytywną ocenę w kryterium dopuszczającym (ocena TAK) zostanie poddana ocenie punktowej.
 5. Oferta, która nie uzyska pozytywnej oceny w kryterium dopuszczającym zostanie odrzucona (ocena NIE).
 6. W kryteriach oceny punktowej Komisja bierze pod uwagę:
 1. merytoryczną wartość zadania;
 2. budżet zadania;
 3. kryteria dodatkowe.

Szczegółowe kryteria wraz z wagą punktową określone zostały we wzorze karty oceny oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez organizację przy ocenie punktowej
  wynosi 41.
 2. Rekomendację do podpisania umowy otrzymają projekty, których średnia ocena arytmetyczna wyniesie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.      
 3. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektóworaz ew. rekomenduje zmiany kalkulacji kosztów i/lub zakresu rzeczowego i/lub rezultatów zadania, które stanowią podstawę do aktualizacji oferty przez oferenta.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Prezydentowi Miasta Torunia, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
 5. W przypadku ofert, które nie uzyskają maksymalnej liczby punktów Komisja wskazuje przyczyny obniżenia oceny punktowej.
 6. Oferenci biorący udział w konkursie, otrzymają pisemne powiadomienie o wyniku postępowania konkursowego wraz:
 1. z uzasadnieniem merytorycznym - w przypadku oceny negatywnej,
 2. ze wskazaniem przyczyny obniżenia oceny punktowej - w przypadku nie uzyskania maksymalnej liczby punktów.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do:
  1. informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń zgodnie z zasadami określonymi wpkt VIII ust. 3 - 10;
  2. umieszczenia w lokalu (w widocznym miejscu), w którym realizowane jest zadanie plakatu/nalepki informacyjnej o treści „Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń”pobranejw dniu podpisania umowy dotacyjnej, w dziale Urzędu Miasta koordynującym zadanie;
  3. ekspozycji co najmniej 1 roll-uppromocyjnego w przypadku konferencji prasowych organizowanych w zakresie realizowanego zadania.
 2. Ponadto w przypadku prowadzenia działań o charakterze wydarzeń, imprez, eventów, szkoleń, warsztatów w ramach dotowanego zadania podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Miasta Toruń zobowiązany jest, w terminie realizacji tego działania, do ekspozycji następujących materiałów promocyjnychudostępnionych przez Zleceniodawcę:
 1. co najmniej 1 roll-uppromocyjnyw przypadku dotacji w wysokości do 20 000,00 zł,
 2. co najmniej 1 roll-up i 1 ściankapromocyjna w przypadku dotacji w wysokości pow. 20 000,00 zł,

przy czym  dostępność wszystkich materiałów promocyjnych należy uzgodnić z właściwym działem Urzędu Miasta koordynującym zadanie;

 1. dodatkowow przypadku organizacji wydarzeń plenerowych o zasięgu co najmniej ogólnomiejskim (dot. głównie imprez sportowych i kulturalnych):
 1. co najmniej 2 huzarki(flagi typu winder)w przypadku dotacji w wysokości do 20 000,00 zł,
 2. co najmniej 6 huzarek(flag typu winder)i 1 balonpromocyjny (możliwości techniczne do uzgodnienia z działem właściwym ds. promocji w Urzędzie Miasta Torunia, adres e-mail:wpit@um.torun.pl)w przypadku dotacji w wysokości pow. 20 000,00 zł,

przy czym  dostępność materiałów promocyjnych należy uzgodnić z działem właściwym ds. promocji w Urzędzie Miasta Torunia, adres e-mail:wpit@um.torun.pl.

 1. Herb Miasta Torunia wraz z informacją o treści „Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń”musi znaleźć się we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych (w tym własne strony internetowe, profile w mediach społecznościowych), szkoleniowych, edukacyjnych dot. realizowanego zadania, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz w wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego (w tym w zależności od charakteru zadania w informacji ustnej kierowanej do odbiorców zadania, na konferencjach prasowych)oraz na zakupionych środkach trwałych.
 2. W przypadku, gdy dotacjaz budżetu Gminy Miasta Toruń stanowi największą część sumy wszystkich kosztów realizacji zadania, herb Miasta Torunia musi być największywśródwszystkich logotypów partnerów instytucjonalnych oraz  musi być umieszczony zawsze na pierwszym miejscu(od lewej strony lub od góry).
 3. Dotowany podmiot posiadający własną stronę internetową zobowiązany będzie do zamieszczenia na niej informacji o wsparciu wraz z linkiem odsyłającym do miejskiego serwisu informacyjnego: www.torun.pl, a w przypadku zadań adresowanych do odbiorców spoza Torunia również z linkiem do strony: www.visittorun.com.
 4. Pliki graficzne oraz zasady użytkowania herbu znajdują się na stronie http://orbitorun.pl/materialypromocyjne,2035,l1.html.
 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania w formie elektronicznej wszystkich projektów materiałów zawierających herb Miasta Toruniana adres e-mail: wpit@um.torun.plw celu uzyskania akceptacji poprawności użyciaznaków miejskich.
 6. Uzasadnione odstępstwa od określonych w pkt VIII obowiązków informacyjnych(w tym dotyczących rozmiaru herbu) mogą być negocjowane indywidualnie z działem właściwym ds. promocji w Urzędzie Miasta Torunia (adres e-mail: wpit@um.torun.pl).
 7. Oferent zobowiązany będzie do realizacji działań promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Toruń zgodnie z zakresem określonym w umowie dotacyjnej i w tabeli zawartej w załączniku do umowy. Wzór wypełniania tabeli będzie udostępniony na stronie internetowej http://orbitorun.pl/materialypromocyjne,2035,l1.html.
 8. W przypadku niewykonania obowiązków informacyjnych wynikających z umowy, dotowany podmiot zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości dotacji, a w przypadku niepełnego wykonania tychże obowiązków dotowany podmiot zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości dotacji.
 9. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
  2. udostępnienie na wezwanie właściwego działu Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej;
  3. kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy Miasta Toruń do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 10. Przyznanie dotacji na realizację zadania nie zwalnia oferenta z konieczności uzyskania zgody właściciela terenu na lokalizację wydarzenia w przestrzeni publicznej oraz innych wymaganych uzgodnień. W przypadku zadań, które mają być realizowane w przestrzeni publicznej Zespołu Staromiejskiego oferent jest zobowiązany do dokonania wstępnej rezerwacji terenu,
  w formie pisemnej lub mailowej, przed złożeniem oferty realizacji zadania publicznego. Korespondencję w tej sprawie należy kierować do Biura Toruńskiego Centrum Miasta,
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611 87 36, e-mail: starowka@um.torun.pl
  . W przypadku uzyskania dotacji na realizację zadania, oferent jest zobowiązany wystąpić do odpowiedniej jednostki o wydanie zgody na zajęcie przestrzeni publicznej Zespołu Staromiejskiego:
 1. jeśli dotyczy ulic: Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Różanej, Szerokiej, Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Rynek Staromiejski), Rynek Nowomiejski (wydzielona krawężnikiem środkowa część ul. Rynek Nowomiejski – płyta Rynku Nowomiejskiego, bez okalającej ją jezdni i chodników i z wyłączeniem działek nr 134 i 135), Wielkie Garbary (od skrzyżowania z ul. Ślusarską do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi), Żeglarskiej (od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Rynek Staromiejski), Panny Marii, Łaziennej (od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Szeroką), Ducha Św. (od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Różaną), Kopernika (od skrzyżowania z ul. Ducha Św. do skrzyżowania z ul. Żeglarską) – właściwą jednostką jest Biuro Toruńskiego Centrum Miasta;
 2. w przypadku pozostałych ulic – właściwy jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.
 1. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.
 2. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie wskazanym w umowie jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdanie należy złożyć - w formie elektronicznej za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną. Druk sprawozdania znajdujący się w GENERATORZE OFERT witkac.pl powstał na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).
 3. W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, dopuszcza się złożenie sprawozdania wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej - informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej w formie komunikatu w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

W sytuacji, gdy na skutek unieruchomienia Generatora ofert, oferta została złożona wyłącznie w wersji papierowej, sprawozdanie należy złożyć jedynie w wersji papierowej.

 1. Wydruk sprawozdania z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną, powinien zostać podpisany przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie
  z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 2. Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę do złożenia wraz ze sprawozdaniami częściowymi i/lub końcowymi z realizacji zadania publicznego wykazu wszystkich faktur (rachunków), które związane były z wykonaniem zadania.

 

[1])Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT witkac.pl po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk złożonej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama