Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 20.12.2019 14:30
Wydział Kultury
Łączny budżet 700 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020.

 Ogłoszenie Nr 107/II/2019

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948), Uchwały nr XLII/474/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznie 2013 r. w sprawie Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020 ogłaszam

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

I. Rodzaj zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 1. Nazwy zadań:

 

1.

KULTURA NISZOWA

Inicjatywy prezentujące odmienne, niestandardowe spojrzenie na sztukę. Projekty nowatorskie, nieoczywiste, skierowane do określonej grupy odbiorców.

2.

MOZAIKA KULTUR

Projekty mające na celu prezentację wielokulturowości i budowy wspólnoty opartej na poszanowaniu różnic. Promujące wzajemne poznawanie się grup odmiennych kulturowo poprzez działalność artystyczną, edukacyjną i animacyjno – kulturalną.

3.

KULTURA LOKALNA

Projekty zakładające promowanie, prezentowanie i dokumentowanie lokalnej i regionalnej twórczości. Wykorzystujące kulturalny dorobek Gorzowa w kreowaniu wizerunku Miasta.

4.

NASZA HISTORIA

Projekty upamiętniające wydarzenia, miejsca lub sylwetki osób, które zapisały się na kartach historii Miasta. Upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości gorzowian o historii miasta.

5.

KULTURA OTWARTA

Projekty prezentujące sztukę poza budynkami instytucji, w otwartej przestrzeni Miasta, przedstawiane szerokiemu gronu odbiorców, dotychczas mającemu incydentalny kontakt z działalnością artystyczną. Zadania mające na celu wzrost zainteresowania mieszkańców wydarzeniami kulturalnymi.

6.

KULTURA BEZ BARIER

Projekty skierowane do osób z ograniczonym dostępem do kultury, z różnych przyczyn: wykluczenie społeczne, wiekowe, terytorialne; wydarzenia skłaniające uczestników do wchodzenia w interakcje społeczne.

7.

KULTURA UCZY

Przedsięwzięcia animacyjno - kulturalne, mające na celu zwiększanie wiedzy z obszaru kultury, wzrost kompetencji do uczestnictwa w życiu kulturalnym, sprzyjające rozwojowi talentów oraz twórczemu zagospodarowaniu czasu wolnego. Skierowane do wszystkich grup wiekowych, zachęcające do dialogu międzypokoleniowego.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2020 na realizację ww. zadań:

 

 1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę: 700.000,00 zł
 2. Podana kwota wynika z prowizorium budżetowego, wysokość środków zostanie określona po uchwaleniu budżetu miasta na rok 2020.
 3. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 

 

III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania

 

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 10% kwoty wnioskowanej dotacji.
 3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie między 30 stycznia a 31 grudnia 2020 roku
  z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową
  oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana przed podpisaniem umowy organizacja musi złożyć aktualizacje kosztorysu oraz gdy jest taka konieczność aktualizacji opisu i harmonogramu. Aktualizacje należy składać przez generator. Stanowią one integralną część umowy.
 4. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana oraz realizacji zadania w drugiej połowie roku budżetowego organizacja pozarządowa jest zobowiązana złożyć, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu, deklarację przystąpienia do zadania, w której określi termin aktualizacji oferty. Deklarację można przekazać do Wydziału Kultury drogą papierową lub mailową. Niezłożenie deklaracji i/lub aktualizacji we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania. Można skorzystać z wzoru deklaracji załączonego do ogłoszenia.
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% oraz utworzenie nowej pozycji w kosztorysie wymagają  zgody Zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację oferty (za pomocą generatora) po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Zleceniodawcy  oraz aneksu do umowy.
 7. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje minimum 80% założonych w ofercie i aktualizacji rezultatów.
 8. Istotne zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania wymagają zgłoszenia Zleceniodawcy w formie pisemnej.

 

V.  Warunki i termin składania ofert

 

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność
  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Oferta winna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pomocą platformy witkac.pl w terminie do 20 grudnia 2019 r. do godz. 14.30,  co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 6.
 4. Ofertę w wersji papierowej wraz załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętej kopercie, opatrzonej wizytówką stanowiącą załącznik do ogłoszenia – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 20 grudnia 2019 r.
 5. Do oferty należy dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta;

2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;

3) w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.

 1. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 2. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. W ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 3. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej
  (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
 4. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź
  na każdej ze stron.
 5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 6. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 7. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone przez generator. W wezwaniu zostanie dookreślony sposób uzupełnienia ofert.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
 2. brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 1. Oferty nieuzupełnione w  określonym terminie, będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą

podlegać ocenie merytorycznej.

 1. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 2. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 21 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
 3. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 4. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

 

 

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2018 r. i 2019 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

 

Rok

Nazwa zadania

Wysokość przekazanych dotacji

2018

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

710.000,00 zł

2019

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

720.000,00 zł

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
 1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania herbu Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
 2. w przypadku, gdy przedmiotem zadania jest realizacja filmu, do udostępnienia go w celu umieszczenia na stronie internetowej Miasta;
 3. w przypadku, gdy przedmiotem zadania jest wydawnictwo, do przekazania Miastu 10% nakładu, który zostanie rozdysponowany w celach promocyjnych, bez osiągnięcia zysku;
 4.  dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
 5. kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 6. załączenia do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które zostały opłacone w ramach finasowania zadania. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Można skorzystać ze wzoru spisu faktur załączonego do ogłoszenia.

 

Z up. Prezydenta Miasta

(-)

Małgorzata Domagała

Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama