Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii...

Reklama
Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych
Nabór od 29.11.2019 do 30.09.2020 23:59
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Łączny budżet 55 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 3 tys. do 25 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych.

Uwaga!

W związku z obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi z powodu pandemii koronawirusa Covid-19 Prezydent Miasta Torunia informuje, że wprowadza dodatkowy sposób składania dokumentów w otwartych konkursach ofert oraz naborach w trybie art.19a - na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń przez organizacje pozarządowe.
Dotychczas obowiązująca procedura przewiduje przygotowanie ofert w internetowym generatorze ofert witkac.pl, a następnie dostarczenie do Urzędu Miasta Torunia wygenerowanego i podpisanego dokumentu wraz z załącznikami w wersji papierowej.
Zmieniona - rozszerzona procedura - pozwala na dostarczenie przygotowanego kompletu dokumentów także za pomocą poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.
Komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10 Kwietnia 2020 r. do pobrania TUTAJ: https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255431.
Dodatkowy sposób składania ofert w otwartych konkursach i naborach obowiązuje do odwołania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot konkursu
Wsparcie realizacji zadania w 2020 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego).

UWAGA
Oferty można składać w czterech naborach:
I nabór - do dnia 31 marca 2020 r.,
II nabór - do dnia 29 maja 2020 r.,
III nabór - do dnia 31 lipca 2020 r.,
IV nabór - do dnia 30 września 2020 r.,
lub do wyczerpania środków finansowych.

Minimalna kwota dotacji z budżetu Gminy Miasta Toruń na zadania finansowane z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych wynosi 3 000 zł, a maksymalna 25 000 zł.

Dofinansowanie przez Gminę finansowego wkładu własnego wymaganego przez grantodawcę zewnętrznego może wynieść do 100%:
- w przypadku obowiązkowego wkładu finansowego,
- w przypadku kiedy wkład finansowy (u grantodawcy zewnętrznego) można w całości zastąpić wkładem osobowym lub rzeczowym, a oferent ubiega się od Gminy Miasta Toruń o dotację na zadeklarowany u grantodawcy zewnętrznego wkład finansowy.

W przypadku zadań wieloletnich dofinansowanych przez grantodawcę zewnętrznego oferent może ubiegać się o dofinansowanie z Gminy Miasta Toruń na działania realizowane wyłącznie w 2020 roku, przy czym okres realizacji zadania musi być zbieżny z okresem realizacji zadania dofinansowanego przez grantodawcę zewnętrznego. Oferent jest zobowiązany do złożenia na formularzu oferty: opisu merytorycznego, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania obejmującego rok 2020.

Zadania wieloletnie dofinansowane przez grantodawcę zewnętrznego mogą być rozpatrywane jako zadania jednoroczne jedynie dla roku 2020, o ile spełniają wszystkie wymogi formalne dla zadań jednorocznych. W tym przypadku wymagana jest zgoda ze strony oferenta na rozpatrywanie wyłącznie części wniosku odnoszącej się do roku 2020 poprzez złożenie stosownego oświadczenia do oferty.

Rodzaj i formy realizacji zadań:

1.    Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
1)    inicjatyw kulturalnych, działań z zakresu sztuki, na rzecz ochrony dóbr kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2)    działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
3)    przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
4)    działań o charakterze edukacyjno-wychowawczym angażujących dzieci i młodzież w czasie wolnym;
5)    działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6)    działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
7)    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
8)    działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9)    przedsięwzięć z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa;
10)    przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11)    działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2.    Nie będą wspierane pojedyncze, realizowane jako samodzielne wydarzenia: szkolenia, konferencje, festyny, wycieczki, lokalne święta lub zawody sportowe.
3.    Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
4.    W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama