Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Północ...

Reklama
Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej
Nabór od 29.11.2019 do 27.12.2019 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 20 tys. do 60 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej.

W ramach realizacji zadania będą prowadzone działania mające na celu rozwijanie kompetencji kulturowych i wrażliwości artystycznej uczestników zajęć. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieć możliwość uczenia się umiejętności kreatywnego myślenia oraz pobudzania i wykorzystywania wyobraźni. Zajęcia będą ukierunkowane na kształtowanie ekspresji artystycznej, doświadczanie kontaktu z dziełami sztuki, rozwijanie aktywności twórczej oraz rozwijanie poczucia estetyki i dobrego smaku, a także zdobywanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego. Zasoby wiedzy zdobywanej podczas zajęć z zakresu dziedzictwa kulturowego mogą obejmować również dziedzictwo kulturowe w wymiarze lokalnym. 

Osoby realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, dodatkowym atutem będzie znajomość specyfiki dzielnicy. Liczba uczestników zajęć oraz liczba zajęć w trakcie realizacji zadania będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Rezultaty określone w ofercie powinny być sprawdzalne, wymierne i takie na które oferent ma wpływ. Od oferentów oczekuje się przedstawienia ramowego programu zajęć. Zalecane jest by oferent opisał i zdefiniował odbiorców zadania oraz określił sposób pozyskania uczestników zajęć.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej zadania, w tym zapewnienia bazy lokalowej do prowadzenia zajęć i uzyskania wszelkich wymaganych, niezbędnych do realizacji zadania pozwoleń i zgód. Treść materiałów promocyjnych dotyczących zadania oferent będzie zobowiązany uzgodnić z Wydziałem Kultury dla Dzielnicy Praga-Północ.

W przypadku wkładu osobowego wycena powinna być dokonywana przez oferenta z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. Zaleca się by oferent w tym przypadku przedstawił sposób wyliczenia tych stawek (na przykład przeprowadzenie oszacowania rynku). W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy
o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

W przypadku ujęcia w kosztorysie zadania następujących wydatków takich jak:

- opłaty telekomunikacyjne (np. Internet, telefon),

- opłaty związane z transportem (np. paliwo),

- opłaty związane z użytkowaniem lokali (np. czynsz, prąd, ogrzewanie, woda itp.),

- koszty bankowe (np. opłaty za przelewy, opłaty za prowadzenie rachunku itp.),

w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część wydatków, która jest związana wyłącznie z realizacją ww. zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w punkcie VI.3 oferty: „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama