Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji „Lato w Mieście”

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 27.12.2019 16:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji „Lato w Mieście”..

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela.

 

 

 1. Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. Organizacja  zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji  „Lato w Mieście”.
 1. Forma realizacji zadania: wsparcie lub powierzenie
 1. Cel zadania:
 • popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych;
 • inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości aktywności fizycznej sprzyjających przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym, nadwadze i otyłości.
 • popularyzacja różnych dyscyplin sportu;
 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostającej w czasie wakacji w miejscu zamieszkania,
 • nauka i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych w różnych dyscyplinach sportu,
 • rozwój dziecięcych i młodzieżowych dyscyplin sportu,
 • współzawodnictwo sportowe (letnie spartakiady i rozgrywki) umożliwiające weryfikację efektów prowadzonych szkoleń lub zajęć w ramach akcji „Lato w Mieście”.
 1. Opis zadania:
 • Organizacja  zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji  „Lato w Mieście”.

 

Miejsce realizacji: obiekty zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy w szczególności Dzielnicy Mokotów

Projekt powinien:

angażować dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,

być realizowany przez wykwalifikowaną kadrę adekwatną do skali projektu,

charakteryzować się spójna koncepcją, wysokim poziomem sportowym i merytorycznym, w tym dbałością o dobór programu oraz kadry i narzędzi służących jego realizacji,

zawierać opis rezultatów wymiernych, sprawdzonych, mierzalnych i takich na które oferent ma wpływ.

 

Środki finansowe przyznane na „Organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji  „Lato w Mieście” oferent będzie mógł przeznaczyć na:

a) Koszty merytoryczne:

- kadra szkoląca,

- baza sportowa do prowadzenia zajęć,

- organizacja rywalizacji sportowej w ramach prowadzonej  akcji,

- wynajem lub zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć (do 500,00 zł )

- ubezpieczenie,

- opiekę medyczną,

- zakup nagród (puchary, medale, dyplomy, upominki),

- inne, podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

b)  Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

- obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 3% dotacji.

c) Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o współfinansowaniu zadania przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy,

- inne, podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

Uwaga

 Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na udział w zajęciach.

Prowadzącego szkolenie obowiązuje prowadzenie dziennika zajęć w formie elektronicznej lub papierowej, który będzie podlegał kontroli realizacji zadania. Po zakończeniu realizacji umowy zatwierdzone przez Zleceniobiorcę (klub prowadzący szkolenie) dzienniki powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy.

 

UWAGA:

Komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na kryterium określone

w protokole oceny oferty tj.: „Realność, szczegółowość opisu działań wraz z  uzasadnieniem potrzeby realizacji zadania oraz spójność koncepcji, wysoki poziom merytoryczny całego projektu.

Na prośbę komisji konkursowej należy przedłożyć prawo do posiadania, dysponowania, udostępnienia, użyczenia, wynajmu bazy lokalowej/przestrzeni itp., w formie m.in. rekomendacji, listu intencyjnego, wiążącej korespondencji potwierdzającej możliwość realizacji zadania (celem dokonania merytorycznej oceny oferty).

Terminy oraz miejsce zaproponowane przez Organizację mogą ulec zmianie po dokonaniu uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Powyższe wynika ze względów organizacyjnych w tym: dostępność przestrzeni w której ma się odbyć zadanie.

Na  dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy Mokotów

Jeśli oferent złożył ofertę realizacji zadania publicznego w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy i dotyczy ona:

a.         Wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) – organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy dla tych samych uczestników szkolenia.

b.         Wyłącznie szkolenia stacjonarnego – organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w dzielnicy udziału we współzawodnictwie i/lub organizacji zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia.

Szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

Dostarczenie przed zawarciem umowy imiennych wykazów uczestników szkolenia.

 1. Rezultaty zadania:

Przykładowy rezultat: Liczba osób uczestniczących w szkoleniu, podniesienie sprawności fizycznej

Narzędzie pomiaru: Zliczenie uczestników, wydanie dyplomów, certyfikatów, ankiety ewaluacyjne

 1. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.
 1. Termin realizacji zadania: 01.03.2020 r. – 01.10.2020 r.
 1. Miejsce realizacji zadania:  Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy i inne,

podlegające akceptacji Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów.

 1. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć co najwyżej dwie oferty.
 1. Środki przeznaczone na  realizację zadania: 20 000 zł

 

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.
 5. Oferenci, którzy:
 1. nie są podatnikami podatku VAT lub
 2. są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,

przedstawiają w ofercie koszty brutto.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 2. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 2. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 3. wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
 4.  zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.
 1. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

 

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

 

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie
  za realizację zadania.
 2. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 1. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649).. 
 2. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza
  w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 3. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
  1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;
  6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  7. zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;
  8. zakazu wypuszczania chińskich lampionów;
  9. zakazu używania sztucznych ogni i petard.

 

 1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,
  w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego
 2.  Oferent zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy.

W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

„Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.

Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).

Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które: 

 widnieją w Rejestrze lub;

- nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

- co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.”

§ 4. Składanie ofert

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 27.12.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2020 roku do godz. 12:00 w Zespole Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Wiśniowej 37 pok. 206 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów, 02-545 Warszawa ul. Wiśniowa 37 pok. 206 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów, ul. Wiśniowa 37 pok. 206, nr telefonu 22 443 67 91 od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 14:00).

 

§ 5. Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli;
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
  – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
  oferenta(-ów);
 4. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
 2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.
 3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy
  z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych
  w ust. 1 pkt 2-4.
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:
 1. zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
 2. oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej: www.ngo.um.warszawa.pl,
 3. innych dokumentów wynikających z ogłoszenia konkursowego:
 1. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest
  z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawy.
 2. Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 następujących danych:
 1.   adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;
 2. powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;
 3. powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;
 4. powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczona na realizację zadania publicznego
  (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

 

 

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi
  w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Członkowie komisji konkursowej do opiniowania ofert ocenią każdą ofertę, która spełniła wymagania formalne, wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje
  co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.
 5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy
  w drodze zarządzenia.
 6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).

 

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Rodzaj zadania

2018

2019

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży

260 000,00  zł

210 000,00 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama