Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 09.01.2020 15:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych.

Adresaci zadania: głównymi beneficjentami zadania są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
z różnymi niepełnosprawnościami (wraz z opiekunami) zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Formy realizacji:

  • impreza(y) sportowo-rekreacyjna dla grupy (grup) obejmująca szereg konkurencji dostosowanych do wieku i sprawności uczestników, niewymagających specjalistycznego treningu,
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe dostosowane do wieku i sprawności uczestników, niewymagające specjalistycznego treningu.

Ogólne warunki realizacji zadania:

1/ zadanie musi być realizowane na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem otwartej przestrzeni publicznej takiej jak parki i skwery, z wykorzystaniem ich naturalnego ukształtowania oraz urządzeń, które znajdują się na ich obszarze (np. siłownie plenerowe);

2/ prowadzone zajęcia będą nieodpłatne dla uczestników;

3/ program powinien określać rodzaj i formę zajęć odpowiednią dla danej grupy adresatów;

4/ do prowadzenia zajęć należy zatrudnić osoby o odpowiednich kwalifikacjach;

5/ w ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a/ szczegółów programu (forma, miejsce, czas trwania itp.)

b/ planu promocji przedsięwzięcia,

c/ określenia grupy/grup odbiorców zadania (wiek, liczebność grupy itp.),

d/ kadry realizującej zadanie i jej kwalifikacji,

e/ posiadanych zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadania,

f/ zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia,

g/ planowanej dokumentacji zadania,

h/ udziału wolontariuszy;

6/ kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów;

7/ oferent musi posiadać ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Dofinansowanie zadania może obejmować w szczególności:

- wynajem obiektów, urządzeń lub sprzętu sportowego,

- transport uczestników i/lub sprzętu związanego z realizacją zadania,

- wynagrodzenie prowadzących imprezę lub zajęcia,

- wynagrodzenie obsługi sędziowskiej,

- wynagrodzenie obsługi technicznej,

- koszty opieki medycznej,

- nagrody (puchary, medale, dyplomy, drobne upominki),

- drobny poczęstunek dla uczestników,

- obsługę administracyjną, finansowo-księgową, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, ulotki, banery, promocja internetowa) zawierających informację o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa (koszty promocji nie mogą przekroczyć 5% dotacji).

Dofinansowanie zadania nie obejmuje w szczególności:

- zakupu sprzętu do przeprowadzenia zadania,

- obsługi koordynatorów projektów,

- zakupu odżywek, leków i medykamentów, odnowy biologicznej,

- wynagrodzenia fizjoterapeuty, masażysty, rehabilitantów,

- opłaty rachunków telefonicznych, przejazdów przy realizacji zadania.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę w szczególności:

- atrakcyjność oferty,

- doświadczenie w organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

- wypełnienie warunków realizacji zadania określonych powyżej,

- posiadane przez oferenta zasoby sprzętowe niezbędne do realizacji zadania

- ocena dotychczasowej współpracy z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama