Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku” 2020

Reklama
Nabór od 04.12.2019 do 31.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Legionowo, Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku” 2020.

Prezydent Miasta Legionowo

ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo - Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku”.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
1. Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
2.Nazwa i parametry finansowe realizacji zadania:
Nazwa zadania: Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku”
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
w 2020 r.: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).
Maksymalna kwota dotacji w ramach zadania: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:
1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
2) programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do uchwały  XIII/182/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
3) dokumencie “Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.
Składając ofertę Oferent oświadcza, że zna i akceptuje warunki i zasady przyznawania
i rozliczania dotacji określone w ogłoszeniu konkursowym i wyżej wymienionych dokumentach.
2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 85% całkowitych kosztów zadania. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości własnego wkładu finansowego, który musi stanowić co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dotacji.  Limit kosztów administracyjnych finansowanych z dotacji - 10% wartości dotacji. Limit kosztów zakupu sprzętu (związanego merytorycznie z zadaniem, sfinansowanego z dotacji) - 10% wartości dotacji.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej
w kosztorysie.
5. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę w ramach zadania.
6.  Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzymał dotację, zobowiązany jest dostarczyć, o ile dane te nie zostały podane przy składaniu Oferty lub zmieniły się:
a) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta, wskazanych
i uprawnionych do podpisania umowy,
b) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników) - jeżeli umowę podpisywać będą osoby inne niż wskazane w Ofercie i załączonych do Oferty dokumentach,
c) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,
d) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator),
e) ewentualne wnioski co do wysokości i terminów przekazywania kolejnych transz dotacji
(w przypadku braku uwag o wysokościach i terminach transz dotacji decyduje Zleceniodawca),
f) planowaną wartość wkładu osobowego i rzeczowego w ramach realizacji zadania, o ile nie została określona w ofercie.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.
2. Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 13 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.
3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania do 10% wysokości zwiększanego kosztu, bez konieczności aneksowania umowy. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
4. W Ofercie należy szczegółowo opisać kadrę planowaną do realizacji zadania wraz z opisem kwalifikacji oraz zakresem obowiązków, w tym obowiązków kierownika i koordynatora (nie jest wymagane podawanie imion i nazwisk realizatorów, a jedynie nazwa i opis stanowisk i kwalifikacje realizatora. W przypadku kiedy nie jest jeszcze znany planowany realizator zadania na danym stanowisku, należy podać zaplanowane, minimalne kwalifikacje, jakie będzie musiał posiadać osoba na zatrudnionym stanowisku), oraz podać stawki godzinowe wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych do realizacji zadania na danym stanowisku.    
5. Założenia realizacji zadania:
- w przypadku projektów zakładających prowadzenie regularnych zajęć stacjonarnych, bez względu na ich charakter (tradycyjne zajęcia wykładowe, kursy, zajęcia warsztatowe) osoby odpowiedzialne za ich bezpośrednią realizację powinny posiadać minimum kierunkowe wykształcenie wyższe w przedmiocie realizowanych zajęć lub udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia danego rodzaju zajęć,
- dopuszcza się realizacji w ramach projektu do prowadzenia, oprócz zajęć edukacyjnych, także zajęć z aktywizacji kulturalnej (np.: spotkania ze sztuką, chór, koło teatralne, Kabaret, warsztaty malarskie, warsztaty taneczne) oraz aktywizacji fizycznej beneficjentów (gimnastyka rehabilitacyjna, ogólno-ruchowa, pływanie, turystyka) z zastrzeżeniem, że powinny one stanowić działania  uzupełniające do projektu, a nie ich główny lub przeważający komponent.

- działania w ramach prowadzonego zadania mogą przybrać formę (katalog otwarty): spotkań, warsztatów, pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń budujących sprawność, wykładów, spotkań tematycznych,
- w placówce prowadzona będzie dokumentacja zadania, w szczególności, w formie:
a) listy uczestników zapisanych do placówki,
b) dziennych list obecności,
c) dziennika zajęć z opisem poszczególnych działań zrealizowanych każdego dnia w placówce wraz z datą, godzinami poszczególnych działań, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć grupowych i indywidualnych oraz z godzinami (od… do…) pracy placówki,
d) dokumentacji potwierdzającej wkład osobowy, wykorzystany przy realizacji zadania, wyszczególniony w Ofercie, zawierająca co najmniej liczbę godzin przepracowanych
w ramach wkładu osobowego.
- w cz. III pkt. 6 Oferty - "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego", należy wpisać, minimum, następujące rezultaty:
a) planowana liczba adresatów zadania z podziałem na konkretne działania
(np.: Liczba osób korzystających z zajęć j. angielskiego - 50 osób; Liczba osób korzystających z zajęć fitnessu dla seniorów - 20 osób );
b) planowana liczba adresatów zadania łącznie (np.: Liczba adresatów zadania - 70 osób w ciągu całego zadania w ramach wszystkich działań);
c) liczba godzin zegarowych lub lekcyjnych zajęć (należy wyraźnie oznaczyć o jaki rodzaj godzin chodzi)  z podziałem na konkretne działania (np.: Godzin zajęć j. angielskiego - 50 godzin zegarowych; Liczba godzin zajęć fitnessu dla seniorów - 20 godzin zegarowych )
d) liczba godzin zegarowych lub lekcyjnych zajęć łącznie (należy wyraźnie oznaczyć o jaki rodzaj godzin chodzi)  (np.: Godzin zajęć edukacyjnych w ramach całego projektu - 70 godzin zegarowych)
e)  liczba innych niż zajęcia stacjonarne działań w ramach zadania (np.: Liczba wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych (wycieczka do muzeum i wyjazd do teatru) - 2)
- Oferent musi zapewnić odpowiedni lokal do realizacji zadania z uwzględnieniem potrzeb i wieku osób starszych,
-  Oferent musi zapewnić przygotowaną i doświadczoną kadrę posiadającej kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

IV.  Termin i warunki składania ofert:

1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 4 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Termin ten dotyczy zarówno składania ofert ORAZ złożenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3.    
2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora opisana została w instrukcji dostępnej na stronie: https://witkac.pl/static/pomoc.html    
3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
Potwierdzenie należy złożyć w następujący sposób:    
osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00) lub,    
za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo - (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) lub,
za pośrednictwem platformy ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).
Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w terminie, o którym mowa w pkt. 1, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.    

 

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Legionowo oświadczenie o wycofaniu oferty.
4. Potwierdzenia, wraz z ewentualnymi załącznikami, o których mowa w pkt. 7, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.
5. Na kopercie należy umieścić:
a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
b) Rodzaj zadania publicznego i nazwę zadania publicznego (patrz. Punkt I. 1 i I. 2 ogłoszenia).
6. Oferent ubiegający się o dotację na realizację zadań powinien wypełnić ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
7. Do Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3,  Oferent zobowiązany jest załączyć w formie papierowej:
a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej
i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego),
b) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby  (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub jeśli umowę będą podpisywały osoby, inne niż wymienione w KRS) np. uchwała powołująca osoby na członków zarządu stowarzyszenia zwykłego, pełnomocnictwo do reprezentacji w przypadku oddziałów terenowych (w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników),
c) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem statutu lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić cele oraz przedmiot nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Oferenta  (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku, jeśli we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nie wyszczególniono przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Oferenta).
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 powinny zawierać informacje aktualne na dzień ich złożenia wraz z ofertą.
9. Do oferty mogą być dołączone, w formie elektronicznej, inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.


V. Termin wyboru ofert
1. Spodziewany termin rozpatrywania ofert: 9 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miasta Legionowo.
2. Przewidywany termin wyboru ofert: do 10 stycznia 2020 roku.

VI. Tryb wyboru ofert
Tryb wyboru ofert został określony w dokumencie “Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.
VII. Kryteria wyboru ofert:
Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację w następujących kryteriach:
1) Ocena możliwości realizacji zadania (0 - 4 pkt):    
(realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne)    

2) Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0 - 3 pkt):    
przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa

3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań.
Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów (0 - 6 pkt)    

4) Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 3 pkt).    

5) Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (0 - 4 pkt).    

Liczba punktów ogółem:    0 - 20 pkt
 
VIII. Na zadania w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych – Krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, Gmina Miejska Legionowo przeznaczyła:
w 2019 r. -  kwotę 50.000 zł.
w 2018 r. - kwotę 50.000 zł

IX.   Wskazówki dotyczące wypełniania formularza Oferty realizacji zadania publicznego:
1. Każde działanie opisane w cz. III punkt 4 oferty należy rozbić na koszty i uwzględnić w kalkulacji. W procesie oceny oferty będzie dokonywana analiza zgodności i spójności punktu 4 z zestawieniem kosztów realizacji zadania cz. V punkt V.A. oferty
2. W cz.V punkt V.A. oferty  w punkcie II, nazwanym w nowym wzorze oferty „Koszty administracyjne", należy wpisywać wszystkie koszty związane z obsługą realizacji zadania, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego działania, tak jak w dotychczasowych wzorach ofertach, gdzie rubryka ta nazywała się "Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne".
3. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól w ofercie.
4. W Polu „Tytuł zadania publicznego” Oferent może wpisać własny, wymyślony tytuł zadania.
X. Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Milner-Kochańska
Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
tel. 22 766-40-08, 22 766 40 91.
                            
        

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama