Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 28.11.2019 do 02.01.2020 12:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych.

Zadanie dotyczy organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, organizacji festynów promujących zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną o charakterze rodzinnym dla mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, organizacji dzielnicowych, amatorskich turniejów i cyklicznych rozgrywek dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz innych form aktywności fizycznej, w tym np. organizacja spływów kajakowych dla mieszkańców dzielnicy.

Zakres i warunki realizacji działania:

 • W formularzu ofertowym, w punkcie „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego”, należy wpisać nazwę własną imprezy; Oferent będzie miał obowiązek, w przypadku otrzymania dotacji, tytuł ten umieszczać na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz na wszystkich dokumentach finansowych związanych z dotacją;
 • Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC, informację na ten temat należy wpisać w pkt. VI OFERTY:Inne informacje”;
 • W ofercie należy zawrzeć plan promocyjny przedsięwzięcia zawierający: dokładne wskazanie grupy adresatów imprezy, sposób dotarcia do adresatów,  planowane działania promocyjne;
 • Przed rozpoczęciem wydarzenia oferent zobowiązany będzie przygotować zapowiedź  dotyczącą planowanej imprezy sportowo-rekreacyjnej, do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu i przesłać ją na adres sport@ursynow.pl. Po zakończeniu wydarzenia oferent przygotowuje podsumowanie/relację z przeprowadzonego przedsięwzięcia wraz z kilkoma zdjęciami do publikacji na stronie internetowej Urzędu, którą przesyła na adres sport@ursynow.pl w ciągu 3 dni od dnia zakończenia imprezy;
 • Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji działania opisanego w ofercie a nie całej działalności prowadzonej przez organizację.

 

 

 

Środki finansowe przyznane na realizację zadania organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych oferent będzie mógł przeznaczyć na:

 

A: Koszty merytoryczne:

- wynajem obiektów, sprzętu sportowego,

- obsługę techniczną,

- obsługę sędziowską,

- ubezpieczenie OC imprezy,

- opiekę medyczną,

- transport sprzętu,

- zakup nagród (puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe),

- zakup sprzętu sportowego -  niezbędnego do realizacji zadania  należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,

- obsługę spikerską/prowadzącego imprezę.

 

B:  Koszty administracyjne:

     - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa,

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up, publikacje na stronach www) z dochowaniem obowiązku informacyjnego.

 

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

 

UWAGA! W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

Ważne:

 

Przy wyborze ofert będzie brane dodatkowo pod uwagę:

 

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową (oszczędność, racjonalność);
 • liczba uczestników biorących udział w imprezie, przekrój kategorii wiekowych,  liczba roczników;
 • różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy;
 • przygotowanie i opracowanie planu promocyjnego przedsięwzięcia zawierającego: dokładne wskazanie grupy adresatów imprezy, sposób dotarcia do adresatów,  planowane działania promocyjne.

 

Wyniki przeprowadzonych przez Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań - merytorycznych lub finansowych - w 2019 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama