Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej...

Reklama
Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych 2020 - 2022
Nabór od 04.12.2019 do 31.12.2019 23:59
Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
Łączny budżet 317,75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Legionowo, Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych 2020 - 2022.

 

Prezydent Miasta Legionowo

ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
1. Rodzaj zadania publicznego:  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2. Nazwa i parametry finansowe realizacji zadania:
Nazwa zadania: Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:     
w 2020 r.: 102.000 zł (słownie: sto dwa tysiące zł),
w 2021 r.: 105.750 zł (słownie: sto pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł),
w 2022 r.: 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy zł),
Łącznie: 317.750 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt).

Maksymalna kwota dotacji w ramach jednej oferty:
w 2020 r.: 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł),
w 2021 r.: 78.750 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł),
w 2022 r.: 83.000 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące zł).
Łącznie w ramach jednej oferty: 236.750 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł).

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:
1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
2) programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr  XIII/182/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
3) Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022,  stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/183/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022
4) w dokumencie “Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.
Składając ofertę Oferent oświadcza, że zna i akceptuje warunki i zasady przyznawani i rozliczania dotacji określone w ogłoszeniu konkursowym i wyżej wymienionych dokumentach.
2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 85% całkowitych kosztów zadania. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do określenia wysokości własnego wkładu finansowego, który musi stanowić co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dotacji.  Limit kosztów administracyjnych finansowanych z dotacji - 10% wartości dotacji. Limit kosztów zakupu sprzętu (związanego merytorycznie z zadaniem, sfinansowanego z dotacji) - 10% wartości dotacji. Limity dotyczą każdego roku z osobna.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej
w kosztorysie.
5. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę w ramach zadania.
6. Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzymał dotację, zobowiązany jest dostarczyć, o ile dane te nie zostały podane przy składaniu Oferty lub zmieniły się:
a) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta, wskazanych
i uprawnionych do podpisania umowy,
b) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników) - jeżeli umowę podpisywać będą osoby inne niż wskazane w Ofercie i załączonych do Oferty dokumentach,
c) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,
d) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator),
e) ewentualne wnioski co do wysokości i terminów przekazywania kolejnych transz dotacji
(w przypadku braku uwag o wysokościach i terminach transz dotacji decyduje Zleceniodawca),
f) planowaną wartość wkładu osobowego i rzeczowego w ramach realizacji zadania, o ile nie została określona w ofercie.

 III.  Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.
2. Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 13 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2022 r.
3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania do 10% wysokości zwiększanego kosztu, bez konieczności aneksowania umowy. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

4. Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów (cz. III pkt. 6 Oferty - "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego").

5. W Ofercie należy szczegółowo opisać kadrę planowaną do realizacji zadania wraz z opisem kwalifikacji oraz zakresem obowiązków, w tym obowiązków kierownika i koordynatora (nie jest wymagane podawanie imion i nazwisk realizatorów, a jedynie nazwa i opis stanowisk i kwalifikacje realizatora. W przypadku kiedy nie jest jeszcze znany planowany realizator zadania na danym stanowisku, należy podać zaplanowane, minimalne kwalifikacje, jakie będzie musiał posiadać osoba na zatrudnionym stanowisku), oraz podać stawki godzinowe wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych do realizacji zadania na danym stanowisku.    

6. Założenia prowadzenia placówki:
- do placówki uczęszczać będzie dzieci i młodzież mieszkające na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
- z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do placówki pracować może osoba, która:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
- w przypadku wychowawców wymagane jest:
a) wykształcenie wyższe:
–  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
–  na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub
b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 2-letni staż pracy z dziećmi lub młodzieżą lub rodziną;
- warunkiem uzyskania dotacji na realizację zadania jest dysponowanie lokalem przystosowanym do przebywania w nim dzieci i wyposażonym w sprzęt odpowiedni do proponowanych zajęć,
- w placówce prowadzona będzie dokumentacja zadania, w szczególności, w formie:
a) listy wychowanków placówki,
b) dziennych list obecności,
c) dziennika zajęć z opisem poszczególnych działań zrealizowanych każdego dnia w placówce wraz z datą, godzinami poszczególnych działań, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć grupowych i indywidualnych oraz z godzinami (od… do…) pracy placówki,
d) dokumentacji potwierdzającej wkład osobowy, wykorzystany przy realizacji zadania, wyszczególniony w Ofercie, zawierająca co najmniej liczbę godzin przepracowanych w ramach wkładu osobowego.
- uczestnikom zapewnione zostanie dożywianie w miejscu realizacji zadania w postaci minimum jednego posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania w placówce – minimalna stawka wyżywienia dla jednego uczestnika świetlicy nie może być niższa niż 2 zł dziennie (wsad do kotła),
- w cz. III pkt. 6 Oferty - "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego", należy wpisać, minimum, następujące rezultaty:
a) planowana liczba adresatów zadania, w tym planowana średnia liczba adresatów każdego dnia funkcjonowania świetlicy oraz przewidywana liczba adresatów w trakcie całego zadania w każdym roku realizacji zadania (np.: Średnia liczba dzieci dziennie - 20. Liczba adresatów w trakcie całego zadania - 50/rok);
b) liczba godzin zegarowych funkcjonowania placówki w każdym roku realizacji zadania (np.: Godzin funkcjonowania placówki w trakcie zadania - 1.000 godzin zegarowych/rok);
c) łączna liczba dni funkcjonowania placówki w każdym roku realizacji zadania    
(np.:  Liczba dni funkcjonowania placówki - 250 dni/rok.).
- kosztorys realizacji zadania, stanowiący integralną część oferty, winien zawierać wyszczególnione następujące rodzaje kosztów:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
2) dożywianie,
3) materiały do zajęć,
4) sprzęt i wyposażenie (patrz. pkt II. 2.),
5) utrzymanie lokalu (w tym media i środki czystości),
6) obsługa księgowa,
7) inne (np. koszty imprez, wycieczki, remonty, wynagrodzenia specjalistów).

IV.     Termin i warunki składania ofert:

1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 4 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Termin ten dotyczy zarówno składania ofert ORAZ złożenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3.
2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl.

Procedura uzyskania dostępu do generatora opisana została w instrukcji dostępnej na stronie: https://witkac.pl/static/pomoc.html

3. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.

Potwierdzenie należy złożyć w następujący sposób:

osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00) lub,

za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo - (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) lub,

za pośrednictwem platformy ePUAP: epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka).

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w terminie, o którym mowa w pkt. 1, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze ofert, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Legionowo oświadczenie o wycofaniu oferty.
4. Potwierdzenia, wraz z ewentualnymi załącznikami, o których mowa w pkt. 7, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.
5. Na kopercie należy umieścić:
a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
b) Rodzaj zadania publicznego i nazwę zadania publicznego (patrz. Punkt I. 1 i I. 2 ogłoszenia).
6. Oferent ubiegający się o dotację na realizację zadań powinien wypełnić ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
7. Do Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3,  Oferent zobowiązany jest załączyć w formie papierowej:
a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej
i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego),
b) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby  (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub jeśli umowę będą podpisywały osoby, które nie widnieją w KRS) np. uchwała powołująca osoby na członków zarządu stowarzyszenia zwykłego, pełnomocnictwo do reprezentacji w przypadku oddziałów terenowych (w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników),
c) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem statutu lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić cele oraz przedmiot nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Oferenta  (dotyczy Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku, jeśli we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nie wyszczególniono przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Oferenta).
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 powinny zawierać informacje aktualne na dzień ich złożenia wraz z ofertą.
9. Do oferty mogą być dołączone, w formie elektronicznej, inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
V.  Termin wyboru ofert
1. Spodziewany termin rozpatrywania ofert: 9 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miasta Legionowo.
2. Przewidywany termin wyboru ofert: do 10 stycznia 2020 roku.
VI. Tryb wyboru ofert
Tryb wyboru ofert został określony w dokumencie “Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.
VII. Kryteria wyboru ofert:
 Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację w następujących kryteriach:
1) Ocena możliwości realizacji zadania (0 - 4 pkt):    
(realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne)    

2) Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0 - 3 pkt):    
przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa

3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań.
Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów (0 - 6 pkt)    

4) Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 3 pkt).    

5) Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (0 - 4 pkt).    

Liczba punktów ogółem:    0 - 20 pkt
VIII. Na zadania w zakresie: Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych, Gmina Miejska Legionowo przeznaczyła:
w 2019 r. - kwotę 98.000 zł
w 2018 r. - kwotę 81.442 zł
IX.   Wskazówki dotyczące wypełniania formularza Oferty realizacji zadania publicznego:
1. Każde działanie opisane w cz. III punkt 4 oferty należy rozbić na koszty i uwzględnić w kalkulacji. W procesie oceny oferty będzie dokonywana analiza zgodności i spójności punktu 4 z zestawieniem kosztów realizacji zadania cz. V punkt V.A. oferty
2. W cz.V punkt V.A. oferty  w punkcie II, nazwanym w nowym wzorze oferty „Koszty administracyjne", należy wpisywać wszystkie koszty związane z obsługą realizacji zadania, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego działania, tak jak w dotychczasowych wzorach ofertach, gdzie rubryka ta nazywała się "Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne".
3. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pól w ofercie.
4. W Polu „Tytuł zadania publicznego” Oferent może wpisać własny, wymyślony tytuł zadania.
X. Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Milner-Kochańska
Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych
tel. 22 766-40-08, 22 766 40 91.
                            
        

 

Źródło: Urząd Miasta Legionowo

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama