Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Żukowo w 2020 roku z zakresu „Wspierania i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Żukowo w 2020 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
Nabór od 28.11.2019 do 07.01.2020 23:59
Samodzielne stanowisko ds. Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Gmina Żukowo, Samodzielne stanowisko ds. Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Żukowo w 2020 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” .

Burmistrz Gminy Żukowo

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Żukowo w 2020 roku

 z zakresu Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe;
 2. Propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechniania sportu wśród mieszkańców Gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach rekreacyjnych i sportowych;
 3. Wspieranie działań promujących Gminę Żukowo poprzez upowszechnianie sportu.
 4. Szkolenie, współzawodnictwo i rekreacja osób niepełnosprawnych.    

Wysokość planowanych środków z budżetu gminy na realizację tych zadań w roku 2020 -  400.000 (wysokość środków na podobne zadanie w roku 2019: 400.000 zł).

1.    Cele zadania objętego konkursem:

 1. zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców z terenu Gminy Żukowo;
 2. umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę;
 3. wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych
  oraz zapewnienia im udziału;
 4. w realizacji zadań własnych samorządu służących rozwojowi gminy;
 5. wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców;
 6. uzupełnianie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe;
 7. upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 8. efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych;
 9. poszerzanie postaw proobywatelskich, przede wszystkim wolontariatu.
 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
  w sferach objętych konkursem.
 2. Termin i sposób składania ofert:
  1. Ofertę wraz z załącznikami można składać:
   1. osobiście w Urzędzie Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52 w Biurze Obsługi Klienta /w dni robocze: w poniedziałki i w środy w godzinach: 7.30. – 15.30; we wtorki w godzinach 7.30. – 17.00, w czwartki w godzinach 7.30.-15.00, w piątki w godzinach 7.30-14.30/;            24 grudnia br. (wtorek) Urząd Gminy w Żukowie będzie nieczynny.
   2. w wersji papierowej wysłanej pocztą na adres: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo.
   3. na ofertach  należy dopisać na kopercie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żukowo w 2020 r”.
  2. Termin składania ofert  upływa z dniem 07.01.2020 r. /w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie/. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ani odsyłane adresatowi.
  3. Oferta konkursowa powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 2057). Ofertę można wypełnić korzystając z aplikacji elektronicznej programu „ WITKAC” www.witkac.pl. Po wypełnieniu oferty należy ją wydrukować, podpisać i złożyć lub przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3 ppk.1.
  4. Do oferty na etapie składania ofert należy dołączyć:
   1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowania osób go reprezentujących;
   2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu /odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym
    i prawnym niezależnie od tego kiedy był wydany/. W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika - pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji;
   3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
   4. w przypadku załączenia dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu, który nie zawiera wyszczególnionego składu osobowego członków wchodzących
    w skład zarządu podmiotu, należy dołączyć uchwałę podmiotu bądź inny obowiązujący dokument stanowiący o składzie członków zarządu podmiotu;
   5. statut lub inny akt regulujący status /formę organizacyjno - prawną/ podmiotu zawierający aktualne dane;
   6. oświadczenie o nie uzyskaniu dotacji na wykonanie tego samego zadania
    z budżetu gminy Żukowo z innego tytułu;
   7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy                     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
   8. oświadczenie o zabezpieczeniu zaplecza lokalowe lub innego typu obiekt wymaganego                        do realizacji zadania w czasie i terminie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania w ramach złożonej oferty konkursowej.
  5. Wymagane powyżej załączniki należy złożyć w formie kserokopii dokumentu potwierdzonego „za zgodność z oryginałem” poświadczone przez osoby upoważnione
   do podpisania oferty.
  6. W przypadku składania więcej niż jednej oferty (z zakresu kultury) wymagany jest jeden komplet załączników ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek) przy której ofercie  znajdują się załączniki. 
  7. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Oferent postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
  8. Oferty niekompletne i niezgodne z ogłoszeniem nie będą rozpatrywane.
  9.  Złożenie oferty nie skutkuje przyznaniem dotacji.
 3. Warunki i termin realizacji zadania:
  1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  2. Od podmiotu, który otrzyma dotację wymaga się informowania opinii publicznej                             o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Gminy Żukowo oraz umieszczanie klauzuli „Dofinansowano ze środków Gminy Żukowo” z logo Gminy Żukowo na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania, w sposób zapewniający ich dobra widoczność, a po zakończeniu zadania złożeniu szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowanego z wykonanego zadania.
  3. Zadanie musi być realizowane w terminie od dnia rozstrzygnięcia konkursu do dnia 10.12.2020 r.
  4. Podmiot aplikujący o dotacje jest zobligowany wnieść minimum 20% wkładu własnego
   w stosunku do wnioskowanej dotacji. Przez wkład własny należy rozumieć; - wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji oraz oszacowaną wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartą w kosztorysie realizacji zadania liczonych po stawkach rynkowych za pracę danego rodzaju.
  5. Wymaganym wkładem własnym nie może być wkład rzeczowy.
  6. Jedno zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszego Zarządzenia oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Żukowo
   z innego tytułu.
  7. Z dotacje nie mogą być finansowane lub dofinansowane:
   1. nieruchomości oraz środki trwałe;
   2. wydatki inwestycyjne;
   3. koszty działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
   4. zobowiązania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
   5. działalność polityczna lub religijna.
  8. Wykaz kosztów kwalifikowanych złożonych projektów:
 1. wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę zadania:
 • trenerów, instruktorów, prowadzących zajęcia;
 • sędziów;
 • osób prowadzących imprezy sportowe;
 • pracowników obsługi technicznej i medycznej;
 1. zakup i wykonanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań;
 2. koszty transportu;
 3. koszty promocji i reklamy;
 4. koszty wynajęcia obiektów sportowych m.in. sali/pomieszczeń/placu na potrzeby zadania;
 5. nagrody rzeczowe;
 6. sprzęt sportowy;
 7. wpisowe zawodników;
 8. koszty wynajmu elementów niezbędnych do wykonania zadania (np. wypożyczenie sprzętu sportowego lub wyposażenia np. wynajem mat, strojów, oświetlenia, nagłośnienia, itp.;
 9. koszty ściśle związane z realizacją zadnia (np. obsługa finansowa (bez pracowników etatowych), opłaty telekomunikacyjne, biurowe, pocztowe, kserograficzne itp.);
  1. Dopuszcza się możliwość dokonywania przez realizatora zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
 1. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
  1. Złożone oferty sprawdzane będą pod względem formalnym i merytorycznym
   przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żukowo. Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona, albo złożona na złych drukach, bądź po terminie nie będzie spełniać wymagań formalnych podlega odrzuceniu i nie będzie oceniana
   pod względem merytorycznym.
  2. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
   1. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu zadania;
   2. wysokość środków przeznaczonych na konkurs;
   3. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizację projektu;
   4. planowany przez organizację pozarządową udział środków własnych lub środków pochodzących z innych niż budżet Gminy Żukowo źródeł finansowania
    realizacji projektu;
   5. dotychczasowe wykorzystanie przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego dotacji z budżetu Gminy Żukowo, w tym rzetelność i sposób rozliczenia oraz możliwości wykonywania zadania publicznego;
   6. atrakcyjność, oryginalność, innowacyjność projektu;
   7. zgodność oferty ze Strategią Gminy Żukowo na lata 2015-2025;
   8. wpływ na wzmocnienie kulturalnej marki Gminy Żukowo.
  3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Gminy Żukowo w formie Zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji.
  4. Złożenie oferty przez podmiot uprawniony nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wskazanej wysokości.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w ciągu 3 miesięcy od dnia uchwalenia budżetu gminy na rok 2020. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Gminy Żukowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie.
  6. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane
   w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania.
  7. Od Zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji                    nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
  8. W przypadku otrzymania wnioskowanej dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów stanowiących załączniki do umowy:
   1. Kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego);
   2. Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
   3. Nr rachunku bankowego do wypłaty dotacji;
   4. Wskazania osób uprawnionych do podpisania umowy w imieniu organizacji wraz z nr PESEL.
 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowanej oferent jest zobligowany do dostarczenia:
  1. Kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego);
  2. Aktualizacji pkt. V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. Wraz ze wskazaną wyżej aktualizacją pkt. V oferty należy (jeśli dotyczy) odpowiednio skorygować pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok….”, pkt. III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”, punkt III.6 oferty ‘Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego” oraz pkt. IV.2 „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystywane do realizacji zadania’.
 3. W ramach aktualizacji, o której mowa w pkt. 9.1. b oferent może zmniejszyć:
  1. Wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet Gminy  Żukowo, o których mowa w ofercie w pkt. V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania powinien być proporcjonalnie zmniejszony do otrzymanej kwoty dotacji;
  2. Wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego, o którym mowa w ofercie pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu wkładu własnego spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).
 4. Niezłożenie aktualizacji, o której mowa w pkt.9.1.b w terminie w terminie 7 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji, co będzie skutkować niepodpisaniem umowy.
 5. Burmistrz Gminy Żukowo zastrzega sobie możliwość niezaakceptowania zaproponowanych zmian rezultatów zadania.
 6. Wysokość innych środków finansowych (tj. wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego) oraz wartość wkładu osobowego może się  zmieniać w wyniku realizacji zadania, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
 7. Oferent może zrezygnować z dotacji oświadczając na piśmie oraz dostarczając oświadczenie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie w terminie 7 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie.
 8. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Informacji udziela:

 1. Radosław Cebela – Urząd Gminy w Żukowie: ul. Gdańska 52 pok.13,  83-330 Żukowo; tel. 58 685 83 08, e-mail: r.cebela@zukowo.pl .
 2. Karolina Pluta – Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie: ul. Mściwoja 6,
  83-330 Żukowo; tel. 58 680 08 48/ 58 736 62 01, e-mail: k.pluta@okis-zukowo.pl .

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Żukowo

Osobowych

- adres: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,

 

- e-mail:  ugzukowo@zukowo.pl

 

- elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /UGZUKOWO/SkrytkaESP

 

- tel .+ 48 58 685 83 00

 

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

- e-mail:  iod@zukowo.pl

 

- tel. +48 58 685 83 25

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia związanym z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Konkurs jest przeprowadzony w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego, a następnie zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi (wyrażonymi w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych tej ustawy.

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 

- prawo żądania do usunięcia danych,

 

- prawo do sprzeciwu.

 

 

 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

 

 

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych , tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Informacja dodatkowa

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu, z którym zostanie podpisana umowa.

 

           

Źródło: Gmina Żukowo

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama