Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów...

Reklama
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Nabór od 28.11.2019 do 02.01.2020 15:59
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 42 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 42 tys. PLN
Rodzina
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy..

 

W ramach niniejszego konkursu oczekujemy ofert na realizację zadań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w tym  młodzieży i/lub osób dorosłych dotkniętych i/lub zagrożonych przemocą w rodzinie. Działania wskazane w ofercie powinny mieć na celu wspieranie takich osób, jak również redukcję skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów poprzez psychoedukację, pracę warsztatową i pracę grupową, w tym następujące działania:

-  prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

- prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców/opiekunów w rodzinach dotkniętych przemocą i/lub zagrożonych występowaniem tego zjawiska,

- prowadzenie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród dzieci i młodzieży  i/lub jej rodziców i opiekunów.

 

Prosimy o umieszczanie w składanych przez Państwa ofertach szczegółowych, udokumentowanych informacji dotyczących kompetencji i doświadczenia realizatorów zadania.

 

Od organizacji, której/-ych oferta/-y zostanie/-ą wyłonione w ramach niniejszego konkursu będziemy oczekiwać:

  • nastawienia na wysoką jakość i rezultaty realizowanych działań,
  • prowadzenia bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania, w tym systematycznego i terminowego przekazywania wskazanym pracownikom Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wymaganych informacji i materiałów promocyjnych dot. prowadzonych działań,
  • prowadzenia rzetelnej dokumentacji finansowo-księgowej i administracyjno-merytorycznej w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa od początku realizacji zadania,
  • prowadzenia ewaluacji skuteczności działań w odniesieniu do założonych w ofercie rezultatów, a następnie przedstawienia jej całościowych wyników w sprawozdaniu.

 

Adresaci zadania:

Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

Finansowanie zadania:

W ramach kosztów zadania finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji. Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji:

  • Koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, w tym koszty zakupionych do celów realizacji zadania materiałów i wyposażenia oraz koszty publikacji i promocji;
  • Koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania.

80% kwoty dotacji lub więcej – koszty bezpośrednie realizacji zadania (np. honoraria prowadzących, zakup materiałów do zajęć, wynajem pomieszczeń na realizację zadania, koszty promocji zadania publicznego);

20% kwoty dotacji lub mniej – koszty pośrednie realizacji zadania (np. koordynacja zadania, obsługa administracyjna i księgowa zadania, zakup materiałów biurowych, abonament telefoniczny).

Zgodnie z zapisami umowy możliwe jest zwiększanie poszczególnych pozycji kosztorysu o maksymalnie 25% (zwiększanie o więcej niż 25% wymaga wcześniejszego aneksu).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama