Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację niektórych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację niektórych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2020 - 2022 - ZADANIE 5. Wpieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem
Nabór od 28.11.2019 do 19.12.2019 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 510 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację niektórych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2020 - 2022 - ZADANIE 5. Wpieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem..

Prezydent Miasta Białegostoku

na podstawie art. 11, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

 1. Rodzaje i formy realizacji zadań

 

1. Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym.

 

Cel zadania:

Zapewnienie miejsca na realizację zadań związanych z promowaniem trzeźwego stylu życia i rozwój środowisk samopomocowych oraz organizacja pomocy skierowanej do osób i rodzin  z problemem alkoholowym.

 

Grupa docelowa:

Mieszkańcy Białegostoku

 

Warunki realizacji zadania:

 

 1. termin realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 2. dostępność: sześć dni w tygodniu w wymiarze nie mniej niż cztery godzinny dziennie,
 3. program realizacji zadania powinien obejmować w szczególności:
  1. działania informacyjne dotyczące uzależnienia od alkoholu,
  2. działania wspierające osoby uzależnione od alkoholu w trzeźwieniu,
  3. działania wspierające dorosłych członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowych,
  4. działania interwencyjne i wspierające dla ofiar przemocy domowej,
  5. działania o charakterze profilaktycznym w zakresie promowania postaw abstynenckich,
  6. działania w zakresie promowania działalności stowarzyszeń abstynenckich,
  7. organizowanie imprez o charakterze integracyjnym promujących postawy trzeźwościowe    i abstynenckie,
  8. działania wspierające rozwój środowisk samopomocowych,
 4. preferowane będą działania mające charakter ciągły bazujące na standardach działań stowarzyszeń abstynenckich opracowanych przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich w partnerstwie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich,
 5. cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami. 
 6. oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia,
 7. zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok,
 8. zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
  w ofercie,
 9. informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

 

Na wsparcie realizacji zadania w 2020 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 548.000,00 zł  (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

 

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2020 oraz po złożeniu ofert.

 

2. Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych.

 

Cel zadania:

Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych

 

Grupa docelowa:

Osoby i rodziny, w których istnieje problem alkoholowy

 

Warunki realizacji zadania:

 

 1. termin realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 2. dostępność przynajmniej 2 razy w tygodniu w wymiarze nie mniejszym niż trzy godzinny dziennie,
 3. zakres działania punktu informacyjnego powinien obejmować w szczególności:
 1. dostarczanie informacji o sieci placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom  z problemem alkoholowym,
 2. motywowanie osób nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin do podejmowania terapii,
 3. udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom.
 1. Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami. 
 2. Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
 3. Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
 4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
  w ofercie.
 5. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

Na wsparcie realizacji zadania w 2020 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 31.600,00 zł  (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100).

 

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2020 oraz po złożeniu ofert.

 

3. Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej.

 

Cel zadania:

Prowadzenie telefonu zaufania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej

 

Grupa docelowa:

Osoby poszukujące poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej

 

Warunki realizacji zadania:

 

 1. termin realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 2. prowadzenie poradnictwa telefonicznego przez osoby odpowiednio do tego przygotowane oraz w godzinach, w których jest zmniejszona dostępność do innych instytucji pomocowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami. 
 4. oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
 5. zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
 6. zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 7. informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

 

 

Na wsparcie realizacji zadania w 2020 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 9.000,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

 

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2020 oraz po złożeniu ofert.

 

4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym  w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych.

 

Cel zadania:

 

Organizacja zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych

 

Grupa docelowa:

Rodzice i  opiekunowie prawni dzieci i młodzieży w mieście Białystok

 

Warunki realizacji zadania:

 

 1.  termin realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 2.  oferta realizacji zadania powinna obejmować w szczególności następujące informacje:
 1. miejsce i termin realizacji,
 2. cele,
 3. adresaci programu oraz sposób ich naboru,
 4. tematyka zajęć,
 5. ewaluacja,
 6. autor programu,
 7. realizatorzy programu,
 8. recenzja programu.
 1.  cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami,
 2.  oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia,
 3.  zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok,
 4.  zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
  w ofercie,
 5.  informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

 

Na wsparcie realizacji zadania w 2020 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 16.500,00 zł  (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2020 oraz po złożeniu ofert.

 

5. Wpieranie dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz ich rodziców  i opiekunów prawnych w rozwoju kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem.

 

Cel:

Zwiększenie oddziaływań grupowych zmierzających do rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży oraz kompetencji rodzicielskich ich rodziców/opiekunów prawnych jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem.

Grupa docelowa:

Dzieci i młodzieży z doświadczeniem przemocy bądź z ryzykiem wystąpienia takiego doświadczenia oraz ich rodzice/opiekunowie prawni   - mieszkańcy Białegostoku

Forma działań i istotne informacje:

 1. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.
 2. Prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia dla dzieci i młodzieży  doświadczeniami zdarzeń traumatycznych, w tym krzywdzenia.
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet z ryzykiem depresji okołoporodowej jako czynnik chroniący przed krzywdzeniem dzieci.
 4. Podejmowanie działań terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) wobec sprawców i ofiar przemocy rówieśniczej.
 5. Prowadzenie grupowych oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, m.in.:

- Trening Umiejętności Społecznych,

- Trening Zastępowania Agresji,

- Trening Pewności Siebie,

- Trening Wzmacniania Więzi.

 1. Prowadzenie superwizji zespołu.
 2. Wykaz specjalistycznej kadry zatrudnionej w placówce:

- specjaliści z zakresu psychotraumatologii,

- specjalista psychiatrii  dzieci i młodzieży,

- specjalista psychiatra,

- psycholodzy kliniczni ze specjalizacją dziecięcą,

- certyfikowani  specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA.

 1. Oferent powinien dołączyć do oferty autorskie projekty proponowanych działań grupowych oraz standardy w zakresie ochrony dzieci w ramach realizacji projektu.
 2. Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami. 
 3. Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
 4. Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
 5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
  w ofercie.
 6. Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.

 

Planowana wysokość środków na realizację zadania:
- w 2020 r. wynosi 140 000,00 zł,

- w 2021 r. wynosi 170 000,00 zł,

- w 2022 r. wynosi 200 000,00 zł.

 

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2020 oraz po złożeniu ofert.

W latach 2021-2022 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.

W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.

 

6. Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.

 

Cel zadania:

Zapewnienie wsparcia dzieciom z FAS i FASD oraz  oddziaływania edukacyjne skierowane do rodziców/ opiekunów prawnych dzieci z FAS i FASD.

 

Grupa docelowa:

dzieci i młodzież do 18 roku życia – mieszkańcy Białegostoku

 

Warunki realizacji zadania

 

 1. termin realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 2. prowadzenie działań diagnostycznych w kierunku FAS/FASD,
 3. prowadzenie zajęć indywidualnych,
 4. prowadzenie zajęć grupowych,
 5. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców.
 6. wymagania dotyczące specjalistów realizujących zadanie:
 1. terapeuci SI,
 2. psycholog,
 3. terapeuci FAS/FASD,
 4. rehabilitant.
 1. cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami. 
 2. oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
 3. zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
 4. zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 5. informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

Na wsparcie realizacji zadania w 2020 roku Prezydent Miasta Białegostoku w projekcie budżetu Miasta w dziale 851 rozdz. 85154 planuje środki w ogólnej wysokości 80.000,00 zł  (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2020 oraz po złożeniu ofert.

 

 1. Warunki  realizacji zadań:

 

 1. Zlecenie zadania i jego finansowanie  odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.

3. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:

1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakładanych rezultatów
w przypadku przyznania dotacji w wysokości  mniejszej  niż  wnioskowana;

2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;

3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem platformy  Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych z jednakową sumą kontrolną w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057);

4) wykazania osiągniętych rezultatów, nieosiągnięcie zakładanych rezultatów może skutkować wystąpieniem z żądaniem zwrotu dotacji przez Zleceniodawcę;

5) opisywania oryginałów faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie
z zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego 2019 r.

4. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

1) okaże się, iż zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w złożonej pierwotnie ofercie;

2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakładanych rezultatów, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy;

3) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Dotacja na realizację zadania objętego niniejszym ogłoszeniem nie może być wykorzystana na:

1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta;

2) zobowiązania powstałe przed datą obowiązywania umowy o udzielenie dotacji;

3) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;

4) nabycie lub dzierżawę gruntów;

5) prace budowlane;

6) zadania inwestycyjne;

7) działalność gospodarczą i polityczną;

8) kary i odsetki;

9) wynagrodzenia oraz inne wydatki na  pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji związane z  realizacją zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu
i zakresu realizacji zadania.

 

 

 

 1. Termin i warunki składania ofert.

 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące statutową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

2. Dwa lub więcej w/w podmiotów mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;

2) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

3. Umowę zawartą pomiędzy w/w podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o realizację zadania publicznego.

4. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

5. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji  papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.

6. Termin składania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej upływa 21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie Witkac.pl.

7. Za ofertę złożoną uważa się ofertę złożoną za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz dostarczoną w wersji papierowej z jednakową sumą kontrolną.

8. Wymagana dokumentacja:

 1. prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu
  i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wspólnej statut każdej organizacji).

9. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.

10. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.

11. Zadanie realizowane w formie powierzenia, nie przewiduje się wkładu własnego.

 1. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

1. Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku kosztorysem.

2. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

 1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także są niezbędne dla jego realizacji;
 2. są uwzględnione w kosztorysie, w pozycji w ramach której są rozliczane;
 3. są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
 4. odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą projektu);
 5. zostaną poniesione w okresie realizacji zadania;
 6. są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo opisane i odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

3. Koszty osobowe i bezosobowe mogą być ponoszone w następującym zakresie:

 1. wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami płatne zgodne z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty należy w szczególności określić stawkę wynagrodzenia oraz formę zatrudnienia dla każdego stanowiska pracy;
 2. koszty bezosobowe – wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

 

 1. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w czasie realizacji projektu.

Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15%.

 

 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert.

2. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku.

3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie zarządzenia,
w terminie do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert.

4. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od powyższej decyzji nie stosuje się trybu odwołania.

5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające następujących kryteriów formalnych:

 1. złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu oraz nie złożone poprzez platformę Witkac.pl;
 2. złożone po terminie;
 3. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta;
 4. złożone przez podmiot nieuprawniony;
 5. podpisane przez osoby nieupoważnione;
 6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
 7. przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny;
 8. do których nie dołączono wymaganych załączników;
 9. zawierające dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
 1. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale I następuje w oparciu o następujące kryteria:

 

Ocena merytoryczna ofert złożonych na realizację zadań w formie powierzenia realizacji zadania publicznego:

 

Lp

Przyjęte kryteria oceny oferty

Punkty kontrolne oceny

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

 • Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym umożliwiającym realizację zadania?
 • Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?
 • Czy zakładane cele są spójne z rezultatami?

0-30 pkt

 

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 • Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
 • Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
 • Czy planowane wydatki są zasadne
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?

0-30 pkt

 

3.

Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie

 • Czy doświadczenie oferenta gwarantuje właściwą realizację zadania?
 • Wiarygodność i rzetelność podmiotu?
 • Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?

0-30 pkt

 

4.

Zasięg pomocy oferowanej przez podmiot

 • Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba osób objętych projektem.

0-5  pkt

 

5.

Staranność w przygotowaniu oferty

 • Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
 • Czy oferta sporządzona jest jasno
  i przejrzyście?

0-5 pkt

 

                                                                                                    Razem

max. 100

 

 

Ocena merytoryczna ofert złożonych na realizację zadań w formie wsparcia realizacji zadania publicznego:

 

L.p

 

Przyjęte kryteria oceny oferty

 

Punkty kontrolne oceny

 

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

 

 

1.

 

 

Realizacja zadania publicznego przez oferenta

 • Czy podmiot posiada bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania?
 • Czy podmiot posiada odpowiednie zasoby materialne potrzebne do realizacji zadania?
 • Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?

 

 

 

0-20 pkt

 

 

 

2.

 

 

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 • Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
 • Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
 • Czy planowane wydatki są zasadne
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?

 

 

 

0-20 pkt

 

3.

 

Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie

 • Czy opis proponowanych przez podmiot działań gwarantuje właściwą realizację zadania?
 • Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?

 

 

0-20 pkt

 

4.

Zadeklarowany udział środków finansowych własnych, pozyskanych z innych źródeł oraz wkładu osobowego

 • 5 % kosztów realizacji zadania.
 • Powyżej 5 % kosztów realizacji zadania. 

 

 

0-15 pkt

 

6.

 

Wiarygodność i rzetelność podmiotu

 • Czy realizacja zadań w okresie poprzednich 3 lat była wykonywana terminowo
  i rzetelnie?
 • Czy środki z dotacji z lat ubiegłych zostały rozliczone prawidłowo?

 

0-15 pkt

 

7.

 

Staranność w przygotowaniu oferty

 • Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
 • Czy oferta sporządzona jest jasno
  i przejrzyście?

 

0-10 pkt

 

                                                                                                    Razem

max. 100

 

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, które uzyskają co najmniej 70 punktów.

9. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na platformie Witkac.pl.

 

 1. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w dwóch ostatnich latach oraz związanymi z nimi kosztami:

Zadanie

2018 rok

2019 r.

organizacje pozarządowe

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3

organizacje pozarządowe

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3

Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym

573.000,00

0,00

548.000,00

0,00

Prowadzenie punktu informacyjnego
o problemach alkoholowych.

0,00

31.200,00

0,00

31.200,00

Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej.

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych.

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

Prowadzenie diagnostyki oraz wspomagania rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.

 

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

Łącznie

698.500,00

31.200,00

673.500,00

31.200,00

           

 

 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,
  w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bialystok.pl oraz na platformie Witkac.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 27 listopada 2019 r.

                                                                      

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1309, 1696 i 1815.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570, 2020.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama