Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy...

Reklama
Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
Nabór od 28.11.2019 do 20.12.2019 15:40
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 780 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 780 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku .

Adresaci zadania:

Dorośli oraz dzieci i młodzież w wieku 3-26 lat i ich rodziny,  zagrożone lub dotknięte uzależnieniem i przemocą z obszaru Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Rodzaje działań:

- Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

- Objęcie dzieci i młodzieży pomocą świadczoną przez streetworkerów/pedagogów podwórkowych/pedagogów ulicznych (wg opracowanych standardów pracy środowiskowej) – nie mających charakteru placówek wsparcia dziennego realizowanych w formie podwórkowej.

- Zapewnienie dostępu do poradnictwa rodzinnego (w tym doradztwo, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i inna ) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

- Realizacja programów profilaktycznych, doradczych, psychoedukacyjnych, pomocy psychologicznej, grup wsparcia  i samopomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do rodzin i osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą.

- Realizacja programów wsparcia, pomocy psychologicznej  i samopomocy dla dorosłych i dzieci doznających przemocy w rodzinach alkoholowych.

- Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób doznających i stosujących przemoc.

- Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego, rozwijających ich zainteresowania własne jako element całorocznej pracy z dziećmi i/lub młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
 

Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

- 50 % uczestników zadania powinna pochodzić z obszaru zalecanej szczególnej koncentracji problemów społecznych.

- dofinansowane będą działania realizowane na terenie Dzielnicy Śródmieście (w lokalach znajdujących się na terenie Dzielnicy z uwzględnieniem wyjść, wycieczek itp. poza teren Dzielnicy).

- przeprowadzenie ewaluacji działań

Zalecany obszar szczególnej koncentracji przy realizacji zadania:

Solec; Czerniakowska; rejon kina Muranów; Muranowska; Nalewki; Andersa; Nowolipie; Aleja

Jana Pawła II; Aleja Solidarności; Corazziego; Bielańska; Długa; Koźmińska; Cecylii Śniegockiej;

29 listopada; Zagórna; Aleja Armii Ludowej; Bednarska; Sowia; Furmańska; Rycerska; Wąski

Dunaj; Piwna; Chmielna; Bracka, Widok; Kopernika, św. Barbary; Hoża; Poznańska; Wspólna;

Wilcza; Krucza; Żurawia; Koszykowa; Skorupki; Klonowa; Nowowiejska; Noakowskiego;

Wierzbickiego; Mokotowska; Marszałkowska

Na etapie przygotowywania projektu oferent powinien uwzględnić następujące priorytety:

Kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów, współpraca z innymi podmiotami, oferta dostosowana do różnych grup odbiorców i problemów;

Otwartość usług na różne grupy społeczne m.in. mniejszości seksualne, cudzoziemców i inne.

Współpraca z uwzględnieniem istotnych partnerów publicznych i niepublicznych;

Myślenie i działanie w kategoriach inkluzji społecznej, aktywności społecznej i zawodowej- przywracania godności, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych;

Rozwijanie współpracy z podmiotami i organizacjami działającymi lokalnie.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama