Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat oraz ich...

Reklama
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Nabór od 27.11.2019 do 30.12.2019 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodzina, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Tło:

Głównym założeniem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają różne typy działań, kierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, takie jak działania edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne i inne.

Połączenie różnych rodzajów działań dotychczas realizowanych na rzecz ww. odbiorców, powinno być dokonane za pomocą projektów, które pozwolą zespolić działania już realizowane aby efektywnie oddziaływać na dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodziny. Działania powinny przyczyniać się do polepszenia warunków rozwoju dzieci i

młodzieży, wyników nauczania, podniesienia frekwencji w szkole i nabycia kompetencji społecznych.

Działania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które działają na obszarze, gdzie projekt będzie realizowany. Projekt powinien zakładać dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi
i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów.

Działania projektu powinny być tak zaplanowane, by nawiązywały do koncepcji Lokalnego Systemu Wsparcia opisanego w załączniku nr 1 do Programu „Rodzina” na lata 2010 – 2020 przyjętego uchwałą nr LXXXII/2398/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. - priorytet II Cel 1,tj.: „świadczenie zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia”).

 

Adresaci:

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodziny (lub opiekunowie prawni),
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Co najmniej 50% odbiorców programu będą stanowić dzieci i młodzież wskazane przez szkoły podstawowe wymienione w załączniku nr 3 do ogłoszenia.

 

Formy:

Cele powinny być osiągane przez zaplanowanie kompleksowych działań m.in.: edukacyjnych (przede wszystkim pozaszkolnych), profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych, rodzinnych, socjalnych lub innych nowatorskich działań, przy wsparciu działań z zakresu pedagogiki ulicy.

Istotne jest uwzględnienie innych działań wspierających tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia, zgodnych z założeniami Priorytetu II Programu „Rodzina” na lata 2010-2020 „Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym”.

 

Warunki obligatoryjne:

 1. Objęcie działaniami dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin
  na mikroobszarze np. wokół szkoły, określonego kwartału ulic (w ofercie należy określić obszar prowadzonych oddziaływań).
 2. Wskazanie w ofercie szkoły/szkół, z których będą rekrutowane dzieci i młodzież oraz określenie procentu dzieci ze szkoły/szkół wskazanych w załączniku nr 3 w ogólnej liczbie uczestników projektu. (W przypadku realizacji projektu w Szkole Podstawowej Nr 166 im. Żwirki i Wigury konieczne jest skorzystanie z zasobów modelarni, przeprowadzenie diagnozy potrzeb modelarni. W kosztorysie należy uwzględnić koszt zakupu materiałów do prowadzenia zajęć, zatrudnienia instruktora i innych zdiagnozowanych potrzeb modelarni)
 3. Konieczne jest nawiązanie współpracy z ww. szkołą/szkołami przed złożeniem oferty oraz podpisanie listu intencyjnego/listów intencyjnych określających zakres współpracy. Dostarczenie listów intencyjnych do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy po ogłoszeniu wyników konkursu będzie warunkiem podpisania umowy na realizację zadania.
 4. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji na realizację zadania zleceniobiorcy będą zobowiązani w ciągu dwóch miesięcy do podpisania trójstronnych umów ze szkołami, które zostały włączone do realizacji zadania oraz z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy. Zobowiązanie do podpisania ww. umowy musi zawierać się w liście intencyjnym. Ramowy wzór ww. umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 5. Określenie w ofercie ogólnej liczby uczestników programu liczonych raz oraz liczby uczestników poszczególnych działań/zajęć.
 6. Określenie w ofercie liczby uczestników w podziale na: objętych wsparciem incydentalnym (poniżej 20h/semestr lub 40h/rok), regularnym (20-150h/semestr lub 40-300h/rok) i intensywnym (powyżej150h/semestr lub powyżej 300h/rok).
 7. Przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, uwzględniających objęcie wsparciem uczniów wytypowanych przez szkoły partnerskie.
 8. Diagnoza potrzeb każdego uczestnika na początku realizacji zadania i dostosowanie intensywności wsparcia do indywidualnych potrzeb.
 9. Praca z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu, pedagogiki podwórkowej.
 10. Program powinien mieć charakter dwuwymiarowy tzn. skierowany zarówno do uczniów najsłabszych (nastawienie na promocję do następnej klasy) a także do dzieci zdolnych, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogą rozwijać swoich talentów (wskazanych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych, rodziców oraz organizacje partnerskie).
 11. Wykorzystanie przy realizacji projektu oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej
  m.st. Warszawy, w tym lokalnych zasobów (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczne, domy kultury, OSiR, inne).
 12. Strukturę zarządczą konsorcjum stanowi koordynator konsorcjum oraz koordynatorzy szkolni (w każdej szkole włączonej do programu 1 koordynator). Zadaniem koordynatorów szkolnych będzie praca na rzecz ścisłej współpracy całego konsorcjum ze szkołą, m.in. przedstawianie oferty projektu, współpraca przy pozyskiwaniu uczestników do projektu, kontakt z pedagogami szkolnymi, współpraca z osobą odpowiedzialną za kontakty z konsorcjum po stronie szkoły, układanie harmonogramu zajęć, zarządzenie przestrzenią udostępnioną na zajęcia oraz pozyskiwanie
  i wprowadzanie wskaźników edukacyjnych do Bazy Monitorującej. W ofercie można uwzględnić wynagrodzenie koordynatora szkolnego.
 13. Przy realizacji programu konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi
  i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS (kontrakt z OPS), placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, streetworkerzy, pedagodzy ulicy, kurator, inni).
 14. Uwzględnienie wzajemnej współpracy organizacji (jedna organizacja realizuje określone działania na rzecz całego konsorcjum) i współpracy z instytucjami.
 15. Prowadzenie dokumentacji do programu – w tym listy odbiorców, konspekty, kalendarze zajęć, zgody rodziców na udział dziecka w projekcie i inne. W ofercie należy wskazać rodzaj dokumentacji.
 16. Korzystanie z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez miasto (Baza Monitorująca). Brak systematycznego wprowadzania danych do Bazy Monitorującej może skutkować rozwiązaniem umowy na realizację zadania.
 17. W ofercie należy dokonać podziału na działania kluczowe (dla których będą mierzone wskaźniki obligatoryjnie) i pomocnicze.
 18. Skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego. Koszty zarządzania (koordynator konsorcjum, koordynatorzy szkolni, koordynatorzy organizacji) oraz obsługi księgowej i biurowo-kadrowej mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów całego zadania.
 19. Przedstawienie spójnego modelu zarządzania projektem w ramach oferty wspólnej.
 20. Jedna organizacja może być członkiem tylko jednego konsorcjum w danej dzielnicy. Oddziały terenowe organizacji będą traktowane jako oddzielne organizacje.
 21. Organizowanie w szkołach cyklicznych spotkań konsorcjum z pedagogiem, psychologiem lub innymi osobami wskazanymi przez dyrektora szkoły, które realizują cele, założony harmonogram współpracy i odzwierciedlają zobowiązania przyjęte przez obie strony w umowie

Dodatkowe oczekiwania:

 1. Działania z zakresu profilaktyki wskazującej i selektywnej (jeśli zachodzi taka potrzeba).
 2. Poradnictwo psychologiczne (np. dotyczące relacji rodzinnych, komunikacji, ról w rodzinie) i pedagogiczne (w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych).
 3.  Zaangażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego (mieszkańców bloków, kamienic, sąsiadów) i włączanie Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) istniejących
  na obszarze realizacji zadania; działania angażujące społeczność lokalną wokół podwórek, parków, placów zabaw, itp.
 4. Możliwe jest zaplanowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży biorących udział
  w projekcie pod warunkiem, że będą one kontynuacją całorocznej pracy socjoterapeutycznej lub profilaktycznej.
 5. Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających
  na określonym obszarze).
 6. Konieczna jest ścisła współpraca z rodziną dziecka objętego działaniami (np. poprzez włączenie działań asystenta rodziny zgodnie z przyjętym standardem pracy i wzorem dokumentów pracy asystenta, zamieszczonym na stronie: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/standard-asysty-rodzinnej-w-mst-warszawa.
 7. Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,  co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy

 

UWAGA:

W ramach realizacji zadania nie może być finansowana:

 1.  podstawowa działalność placówek wsparcia dziennego realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym prowadzona w formie pracy podwórkowej
 2. wyjazdy profilaktyczne i socjoterapeutyczne niebędące kontynuacją całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej,
 3. zakupy środków trwałych powyżej 10 000 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama