Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej

Reklama
Nabór od 27.11.2019 do 15.01.2020 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

Adresaci: dzieci, młodzież i dorośli  mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy biorący systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej, szczególnie z rejonów ulic Bolecha, Dalibora, Erika Dahlbergha, Ożarowska, Newelska, Antoniego Dobiszewskiego, Małego Franka, Marcina Bielskiego, Batalionu AK „Parasol”, Monte Cassino, Okocimska, Mroczna, Jana Olbrachta, Góralska, Antka Rozpylacza, Szulborska, Cypriana Kamila Norwida, Baltazara, Złocienia, Agawy, Syreny, Grenady, Rabsztyńska, Sokołowska, Płocka, Szlenkierów, Eustachego Tyszkiewicza, Jana Długosza, Leonarda, Młynarska, Hipolita Wawelberga, Leszno, Żytnia, Henryka Barona, Edwarda Gibalskiego, Józefa Bellotiego, Piaskowa, Burakowska, Dzielna, Ogrodowa, Krochmalna, Żelazna, Waliców, Sienna, Twarda, Miedziana, Złota, Jana Szymczaka, Ludwiki, Skierniewicka, Wieluńska, Al. Solidarności.

 

Zadanie może być realizowane poprzez:

 

A. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla rodzin i bliskich osób uzależnionych z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej

 

Cel szczegółowy: wzmacnianie procesu zdrowienia oraz wsparcie osób wychowanych w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu.

 

Adresaci: pełnoletni mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wychowywani w rodzinach z problemem uzależnień, korzystający z systematycznego wsparcia psychologicznego.

 

Miejsce i termin realizacji zadania:

• wyjazd musi być zrealizowany pomiędzy 1 czerwca a  30 września 2020 roku,

• zadanie musi być zrealizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Formy pożądane:

•  psychoedukacja,

•  treningi i warsztaty psychologiczne oraz z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych,

•  konsultacje indywidualne w zakresie wychowywania się w rodzinie z problemem uzależnień.

 

Warunki realizacji zadania:

• oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego transportu np. poprzez: w przypadku autokaru - aktualnego przeglądu technicznego, w przypadku transportu kolejowego – rezerwacji przedziałów dla grupy,

• kadra: o udokumentowanych uprawnieniach do prowadzenia zaproponowanych działań,

• przedstawienie sposobu rekrutacji uczestników zadania uwzględniającego priorytetowe rejony wskazane w ogłoszeniu konkursowym.

 

 Przykładowy zakres tematyczny spotkań:

• komunikacja bez przemocy,

• poczucie własnej wartości, samoakceptacja,

• praca z poczuciem winy /wstydu/bezradności,

• funkcjonowanie w rolach społecznych.

 

 

B. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej prowadzonej w placówkach wsparcia dziennego oraz w miejscach koncentracji problemów społecznych

 

Cel szczegółowy: rozwijanie zainteresowań oraz poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy biorącej systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

 

Adresaci: dzieci i młodzież z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w wieku od 6 do 26 roku życia, z placówek wsparcia dziennego oraz z miejsc koncentracji problemów społecznych, biorąca systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

 

Miejsce i termin realizacji zadania:

• wyjazd musi być zrealizowany pomiędzy 27 czerwca a 30 września 2020 roku,

• zadanie musi być zrealizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Formy pożądane:

• zajęcia survivalowe,

• zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych oraz kształtujących umiejętności społeczne,

• dyskoteki,

• zajęcia sportowe i inne rozwijające zainteresowania,

• ogniska,

• konkursy,

• wycieczki piesze,

• konkursy tematyczne,

zajęcia promujące zdrowy styl życia,

• zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Warunki realizacji zadania:

  • preferowane będą oferty zawierające element rozbudzający odpowiedzialność i poczucie sprawstwa rodziców/opiekunów uczestników, np. poprzez partycypację w kosztach wypoczynku,
  • podczas wyjazdu powinien być realizowany program profilaktyczny,
  •  wypoczynek musi być przygotowany i przeprowadzony zgodnie z zasadami organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określonymi przepisami:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018., poz. 1457 z późn. zm.);

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

  • oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego transportu np. poprzez: w przypadku autokaru aktualnego - przeglądu technicznego, w przypadku transportu kolejowego – rezerwacji przedziałów dla grupy,
  • kadra: o udokumentowanych uprawnieniach do prowadzenia zaproponowanych działań.
  • oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji może obejmować:

• zakwaterowanie,

• wyżywienie,

• opiekę pielęgniarki/ratownika medycznego/lekarza,

• opiekę wychowawczą,

• opiekę ratownika (jeżeli organizator przewiduje korzystanie uczestników z kąpieliska),

• dostęp do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego,

• transport uczestników do miejsca wypoczynku oraz z powrotem,

• transport z miejsca wypoczynku na wycieczki oraz z powrotem,

• ubezpieczenie uczestników wypoczynku, wolontariuszy i kadry pedagogicznej, na czas przejazdu i pobytu w miejscu wypoczynku,

• realizacja atrakcyjnego programu zajęć,

• zakup materiałów do zajęć,

• inne wydatki ściśle związane z realizowanym zadaniem i dokładnie opisane w złożonej ofercie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama