Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 200 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

1. Nazwa zadania konkursowego: „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”

2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3. Cel zadania: popularyzacja różnych dyscyplin sportu, umożliwienie mieszkańcom dzielnicy oraz stolicy uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, jako alternatywa spędzania czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia, promocja dzielnicy.

4. Opis zadania:

Zadanie dotyczy organizacji:

 

 • imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • festynów, turniejów, rajdów,
 • innych wydarzeń sportowych o charakterze ogólnodzielnicowym,
 • adresowanych do dużej liczby odbiorców.

W formularzu ofertowym, w punkcie „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego”, należy wpisać nazwę własną imprezy.

 

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji imprez o podobnym charakterze;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • zgodność z przepisami współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie zatwierdzonymi przez właściwy związek sportowy;
 • liczba uczestników biorących udział w imprezie;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą;
 • udział wolontariuszy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • atrakcyjność dla widzów i/lub uczestników (np. oprawa, konkursy towarzyszące, itp.);
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;
 • udział w zawodach czołowych/znanych zawodników danej dyscypliny;
 • niszowe dyscypliny które gromadzą mało uczestników i widzów a które należy wspierać dla propagowania i wzmacniania tychże dyscyplin sportu (np. szachy, brydż).

Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC

 

Środki finansowe przyznane na realizację zadania Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A: Koszty merytoryczne:

 • wynajem obiektów (z wyłączeniem obiektów OSiR Praga-Południe), urządzeń sportowych, sprzętu sportowego,
 • wyżywienie zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy),
 • zakwaterowanie uczestników,
 • obsługę techniczną,
 • obsługę sędziowską,
 • ubezpieczenie OC imprezy,
 • opiekę medyczną,
 • transport zawodników/sprzętu,
 • zakup nagród (puchary, medale, dyplomy),
 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty nie mogą przekroczyć 15% dotacji) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu,

B: Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o finansowaniu bądź współfinansowaniu przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

W postępowaniu konkursowym zostaną wybrane nie więcej niż 5 ofert w danej dyscyplinie sportu.

 

5. Rezultaty zadania:

 

 • Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego o wydarzenia sportowe (liczba zawodników imprezy, w przypadku organizacji cyklu imprez – łączna liczba zawodników),
 • Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 70% założonych w ofercie rezultatów.
 • Oferent w ramach oferty przedstawia zakres realizacji powyższych rezultatów odnosząc się do skali działania, które proponuje.

 

6. Termin realizacji zadania: od 01.03.2020 do 31.12.2020

7. Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa (dopuszcza się możliwość realizacji zadania    na terenie Województwa Mazowieckiego)

8. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć 2 oferty

9. Środki przeznaczone na realizację zadania: 200 000,00 zł.

Kwota dotacji, o którą można się ubiegać: min. 5 000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama