Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację...

Reklama
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2020-2024 W obszarze D. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących
Nabór od 29.11.2019 do 19.12.2019 14:00
Miasto i Gmina Szamotuły
Łączny budżet 1,818 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto i Gmina Szamotuły, Miasto i Gmina Szamotuły ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2020-2024 W obszarze D. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących. .

 Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz.506 z późn. zm.) art. 4 ust.1 pkt 32, art.5 ust.4, art 13, art.16 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.  z 2019 poz.688 z późn. zm),  art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019 r. poz. 1507  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/139/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie  przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2020-2024.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dniem 29.11.2019 r.

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w latach 2020-2024

W obszarze D. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących.

1.Rodzaj zadania oraz wysokość dotacji na realizację zadania

Przedmiotem konkursu jest realizacja następujących zadań określonych w § 6 Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na lata 2020-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XV/139/2019 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 listopada 2019 r.

a. „Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 55 osób w zorganizowanym i prowadzonym ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w latach 2020-2024.”

 Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w pkt 1.A w wysokości:

326 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych) w 2020 r.;

345 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) w 2021 r.;

362 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) w 2022 r.;

382 000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) w 2023 r.;

403 000 zł (słownie: czterysta trzy tysiące złotych) w 2024 r.;

 

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty uprawnione zgodnie z art. 3 z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm)., które spełniają następujące warunki:

1. prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem na terenie całego kraju lub województwa wielkopolskiego.

2. zamierzają realizować takie zadanie na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły.

3. posiadają własny rachunek bankowy.

4. przedstawią ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą realizację zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Przedstawią szczegółowy harmonogram finansowy na realizację zadania.

Uwaga:

wykorzystanie przez organizację przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

II. Zasady, warunki i termin składania ofert:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo.

1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć do dnia 19.12.2019 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

2. Wygenerowane w systemie Witkac.pl  potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować. Ww. potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 6 niniejszego rozdziału (bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej) w kancelarii (parter, pokój nr 10) Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26 w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z opisem: nazwa oferenta, zadanie z zakresu obszaru D 1 a. W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 20.12.2019 r. do g.14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Tytuł zadania „Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 55 osób w zorganizowanym i prowadzonym ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w latach 2020-2024.”

3. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie nie będą rozpatrywane.

4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl nie będą rozpatrywane.

5. Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione nie będą rozpatrywane.

6. Wymagane załączniki do oferty:

a. w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

b. w przypadku kościelnych osób prawnych - aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

c. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,

d. w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską lub oświadczenie partnera sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

e. statut

f. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za rok 2018 i 2019, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,

g. dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby to z zapisów statutu.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty w ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W takim przypadku w ofercie w części „Załączniki” należy wskazać, do jakiej oferty załączniki zostały załączone.

Uwaga:

W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione powyżej dokumenty (a także kserokopie) dla swojej ważności muszą być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). Niespełnienie tego wymogu stanowi o nieważności danego dokumentu.

7. Udział wkładu rzeczowego w całkowitych kosztach zadania publicznego nie będzie uwzględniany.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:

a. uzupełnienia brakujących podpisów pod potwierdzeniem złożenia oferty, w przypadku gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b. uzupełnienia brakujących załączników,

Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem. Niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopi dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości ​​.

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, których okres realizacji zamyka się pomiędzy dniem 1.01.2020 r. a dniem 31.12.2024 r. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.

2. Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia.

3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

4.Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany kosztorys oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiana ta jest  możliwa pod warunkiem zachowania % udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 50% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy oraz aneksu do umowy.

6. Obowiązki sprawozdawcze:

a. Podmiot realizujący zadanie na podstawie umowy zobowiązany jest do przedstawienia co roku sprawozdania częściowego  i końcowego, wygenerowanego, a następnie złożonego w narzędziu elektronicznym Witkac.pl. Sprawozdanie częściowe  z wykonania zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, natomiast sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

b. Sprawozdanie oraz potwierdzenie złożenia sprawozdania  Zleceniobiorca zobowiązany jest wygenerować i złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl a następnie dostarczyć do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (parter, pokój nr 10) wydrukowaną papierową wersję złożonego sprawozdania wraz ze wszystkimi załącznikami. Składane dokumenty w formie papierowej muszą być opatrzone właściwymi podpisami.

c. Wydział Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych za pomocą narzędzia elektronicznego Witkac.pl poinformuje Zleceniobiorcę o fakcie akceptacji bądź braku akceptacji sprawozdania z wykonania zadania i zobowiąże go do dokonania korekty w wyznaczonym terminie.

Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji będzie polegać na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy oraz sprawozdania z wykonania wydatków.

d. W przypadku zawarcia umowy (porozumienia pomiędzy organizacją i wolontariuszem do sprawozdania należy dołączyć:

- jeśli okres współpracy wynosi do 30 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia, w którym wolontariusz wykonał świadczenie dla organizacji – oświadczenie wolontariusza (druk do pobrania).

- przy okresie współpracy powyżej 30 dni – umowa wolontarystyczna.

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty (maksymalnie 100 pkt).

1. Celowość i zasadność projektu – maksymalnie 30 pkt: (zakres rzeczowy projektu, cel projektu, przewidywana liczba osób objętych projektem, realność, zgodność projektu z celami statutowymi organizacji).

2. Jakość realizacji projektu – maksymalnie 30 pkt: (zasoby kadrowe proponowane do realizacji projektu, posiadane zasoby rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji takich samych czy podobnych zadań).

3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu – maksymalnie 40 pkt: (kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, ich zasadność i oszczędność, uwzględnienie innych źródeł finansowania, wkład własny (finansowy i poza finansowy) w realizację zadania).

Każda oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. za spełnienie ogólnych kryteriów

Minimalny próg punktowy, który musi zostać osiągnięty, aby oferta została zakwalifikowana do konkursu, wynosi 50 pkt. (tj. 50% z 100 pkt.).

W każdej z kategorii kryteriów (celowość i zasadność; jakość realizacji projektu; kalkulacja przewidywanych kosztów) minimalny próg punktowy nie może wynieść mniej niż 50% ogółu punktów do zdobycia w danej kategorii, tj. odpowiednio: 15 pkt., 15 pkt. i 20 pkt.

W przypadku nieosiągnięcia ww. progów, oferta zostanie odrzucona.

 

4. Oferty będą również oceniane i rozliczane pod względem  zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

Wymagany rezultat powinien zawierać między innymi następujące informacje:

  1. Około 55 osób starszych otrzyma dzienne wsparcie.
  2. Rozwijanie zainteresowań i pasji życiowych poprzez wykłady, prelekcje, spotkania  oraz konferencje.
  3.  Rehabilitacja ruchowa i umysłowa.
  4. Aktywizacj społeczna poprzez udział w np. balach, festiwalach występach teatralnych.

 

5.Do postanowień zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

6.Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszać istoty zadania  przedstawionego w ofercie. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu. 

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz z zachowaniem zasad wskazanych w pkt.5.

 

V. Termin dokonania wyboru ofert, rozstrzygnięcie konkursu

1. Dokonanie wyboru ofert nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia  2019  r.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części.

3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły w formie zarządzenia.

4. Do postanowień zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 VI. Informacja o zrealizowanych w roku 2018 i 2019  zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji, z udziałem podmiotów uprawnionych

Obszar wsparcia

Nazwa obszaru wsparcia

 

Wysokość dotacji   w zł w roku 2018

Wysokość dotacji   w zł w roku 2019

D

W obszarze pomocy społecznej,

 rozwoju społecznego i integracji

 społecznej, dotyczącego wspierania

osób potrzebujących poprzez

bezpośrednią rzeczową oraz

 niematerialną (usługową) pomoc

 dla osób potrzebujących

 

270500

 

 

 

289900

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły                                                                                                         

Włodzimierz Kaczmarek

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama