Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

EOG Program Kultura: Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”

Reklama
Nabór od 31.12.2019 do 30.03.2020 16:00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 56,671 mln EUR
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 500 tys. do 3,5 mln EUR
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu "Kultura" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,  zdecydowało  o wydłużeniu naborów wniosków w ramach obu działań, tj.:

Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym 

Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki  

do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 16.00. 

Reszta warunków konkursu pozostaje bez zmian.

 1. Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, którego dotyczy nabór wniosków, jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

2. Projekty w ramach Działania 1 są realizowane w ramach dwóch Poddziałań:

 • Poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
 • Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego (infrastruktura niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Każdy projekt realizowany w ramach naboru:

 • musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań miękkich,
 • może (ale nie musi) zawierać nieobowiązkowe działania miękkie.

Działania infrastrukturalne

Poddziałanie 1.1.

Obowiązkowe

 1. prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż i remont ) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami)

2. ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami)

Limity

od 75% do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych

Poddziałanie 1.2.

roboty budowlane (budowa, przebudowa, montaż, remont) infrastruktury kulturalnej niewpisanej do rejestrów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (wraz z nadzorami nad tymi pracami)

Limity

od 75% do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych

Działania miękkie

Poddziałanie 1.1.

Obowiązkowe

 1. oferta kulturalna i edukacyjna
 2. szkolenia
 3. zarządzanie projektem,
 4. promocja projektu

Poddziałanie 1.2.

 1. oferta kulturalna i edukacyjna
 2. szkolenia
 3. zarządzanie projektem,
 4. promocja projektu

Limity

od 15% do 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych

(limit na zarządzanie: do 2,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych)

Nieobowiązkowe

Poddziałanie 1.1.

 1. konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych, muzealiów
 2. digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych, muzealiów,
 3. zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Poddziałanie 1.2.

1. zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego

Limity

od 15% do 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych

(limit na zarządzanie: do 2,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych)

4. Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi:

 • dla Poddziałania 1.1.: 44 600 588 euro [1],
 • dla Poddziałania 1.2.: 12 070 000 euro [2].

5. Finansowanie projektów:

 • poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wymagany finansowy wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • minimalna wartość dofinansowania wynosi 0,5 mln euro [3],
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3,5 mln euro [4].

6. Kwalifikowalność wydatków w ramach naboru określa rozdział 8 Regulacji ws. wdrażania MechanizmuFinansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Regulacje ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

7. Ostateczna data kwalifikowalności wydatków: 30 kwietnia 2024 r.

8. Uprawnieni Wnioskodawcy:

 • publiczne instytucje kultury,
 • archiwa państwowe,
 • publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury [5],
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Wniosek można złożyć indywidualnie albo w partnerstwie. Partnerstwo może być zawarte z partnerami polskimi, lub partnerami spoza Polski (zgodnie z art. 7.2 Regulacji).

9. Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z:

 • oceny formalnej (w oparciu o warunki formalne: administracyjne i kwalifikacji), i
 • oceny merytorycznej (w oparciu o kryteria merytoryczne).

10. Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r. (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie www.eogkultura.mkidn.gov.pl).

11. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI).

 • Wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego wypełniają wniosek i przesyłają go poprzez system EBOI, a następnie wysyłają do Operatora Programu wszystkie wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej na adres skrytki na ePUAP Operatora Programu,
 • Wnioskodawcy nieużywający kwalifikowanego podpisu elektronicznego wypełniają wniosek i przesyłają go poprzez system EBOI, drukują automatycznie wypełniony formularz „Potwierdzenia złożenia wniosku”, a następnie wysyłają Potwierdzenie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD na adres Operatora Programu.

Jako materiał pomocniczy zawierający wskazówki na temat założenia konta oraz zasad korzystania z systemu EBOI udostępniamy szczegółową Instrukcję Krok po kroku od założenia kona do złożenia i wysłania wniosku. Instrukcja ta, na przykładzie wniosków składanych do Programów MKiDN, ułatwi założenie konta, wypełnienie i wysłanie wniosku o dofinansowanie (do wniosków składanych w ramach Programu Kultura nie mają zastosowania rozdziały dotyczące złożenia odwołania).

PEŁNA WERSJA OGŁOSZENIA

[1] Do wyliczenia alokacji stosuje się kurs 1 euro = 4,3166 PLN

[2] Ibidem

[3] Do wyliczenia min/max wartości projektu stosuje się kurs 1 euro = 4,3166 PLN

[4] Ibidem

[5] To, czy dana organizacja pozarządowa jest aktywna na polu kultury, zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów jej statutu. Warunek zostanie spełniony, jeżeli w statusie zostanie wymieniona działalność kulturalna jak przedmiot działalności

Reklama