Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach kolarstwa
Nabór od 27.11.2019 do 05.12.2019 15:30
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 10 tys. PLN
Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów i korzystanie z niego powinno mieć miejsce w przypadku, kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10 000 zł;
2)  zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3)  w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji (max. 2 x 10 tys.) w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert;

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów i korzystanie z niego powinno mieć miejsce w przypadku, kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach.  

UWAGA!
Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji, składającej ofertę.
W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona na konkurs. 

Należy przysłać papierową wersję oferty wydrukowanej z generatora ofert wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama