Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w...

Reklama
Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku
Nabór od 27.11.2019 do 15.01.2020 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 19,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 19,3 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób w wieku emerytalnym określone jest w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013 – 2020, przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. i wpisuje się w Cel 1 Programu – Zwiększenie aktywności społecznej:

CT.1.3 Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów (PS.2.4, PS.2.5)

CT.1.3.6 Integracja międzypokoleniowa i pokoleniowa.

Opis zadania:

 • Zorganizowanie dwóch turnusów trwających 10 dni (2 tygodnie licząc dni pobytu na wczasach od poniedziałku do piątku) w okresie od czerwca do sierpnia 2020.
 • Każdy z turnusów dla grupy co najmniej 25 mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w wieku powyżej 60 roku życia.
 • Zadanie zorganizowane musi być w formie pobytu dziennego – co najmniej 6 godzin dziennie, w tym: zajęcia, posiłki, zapewnienie kadry.

Realizacja zadania musi uwzględniać:

 1. Zapewnienie miejsca na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, o walorach rekreacyjno – wypoczynkowych, odpowiedniego do realizacji wczasów dla seniorów.
 2. Przekazanie informacji o zapisach, co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem zapisów, w formie papierowej plakatów i ulotek do wolskich placówek użyteczności publicznej. W szczególności do placówek i podmiotów: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wolska Rada Seniorów, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawy, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, przychodnie, szpitale, parafie, Wolskie Centrum Kultury, Filie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola, domy pomocy społecznej przy ul. Syreny 26 i ul. Elekcyjnej 6, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola oraz do seniorskich organizacji pozarządowych.
 3. Miesiąc przed rozpoczęciem turnusów przekazanie ulotek dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, w ilości uzgodnionej z dyrekcją Ośrodka.
 4. Najpóźniej 30 dni przed zapisami przekazanie plakatu w wersji elektronicznej do lokalnych mediów, w tym do „Kuriera Wolskiego” na adres kurierwolski@um.warszawa.pl (konieczne wcześniejsze uzgodnienie z redakcją planowanych terminów zbierania materiałów).
 5. Przeprowadzenie naboru uczestników – w tym określenie odpłatności uczestnika za turnus.
 6. Określenie liczby osób, jaka skorzysta z realizacji zadania.
 7. Zapewnienie posiłków dostosowanych do potrzeb i wieku uczestników (dieta niskocukrowa i lekkostrawna) – w tym stały dostęp do niegazowanej wody.
 8. Przy wydawaniu posiłków nie dopuszcza się używania naczyń i sztućców jednorazowego użytku, wykonanych z materiałów wskazanych w paragrafie 3 ust. 5 niniejszego ogłoszenia.
 9. Minimum jeden ciepły posiłek dziennie – obiad.
 10. Zapewnienie programu aktywizującego osoby starsze, w tym zajęcia edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć usprawniających fizycznie.
 11. Zachowanie zasad higieny żywności.
 12. Zorganizowanie uroczystego zakończenia każdego z turnusów wraz z udziałem przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wolskiej Rady Seniorów. Zaproszenie gości poprzez e-mail i telefon co najmniej na 5 dni przed uroczystością.
 13. Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania – w tym dokumentacji fotograficznej ze spotkań.
 14. Przedłożenie do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 5 dni przed każdym z turnusów harmonogramu wydarzeń.

Warunki realizacji zadania:

 • kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów.

oferent ma określić wskaźniki osiągnięcia celów oraz sposób ich weryfikacji

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama