Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 27.11.2019 do 07.01.2020 15:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 70 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Realizacja zadanie polega na organizacji w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia  o godz. 12.00 koncertu promenadowego w pobliżu Pałacu Szustrów (ul. Morskiej Oko 2) – w liczbie 9 koncertów. Czas trwania każdego koncertu: minimum 60 minut. W programie koncertów może się znaleźć muzyka klasyczna, operetkowo-musicalowa, jazzowa i filmowa.

 

Od oferentów oczekuje się przedstawienia ramowego programu koncertów, tj. wymagana jest informacja, jakiego rodzaju zespoły -będą wykonywać koncerty, ile osób będą liczyć zespoły, na jakich instrumentach będą grać. Oczekuje się, że każdy koncert będzie poprzedzony słowem wstępnym. Wykonawcy koncertów muszą być profesjonalnymi muzykami. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, tzn. ofert dotyczących jednego lub tylko kilku koncertów. Dopuszcza się jedynie składanie całego cyklu koncertów.

Wykonawca ofert realizacji zadania będzie zobowiązany do zapewnienia druku i dystrybucji plakatów informujących o koncercie. Treść plakatów musi być uzgodniona z Zespołem Kultury dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

W ramach realizacji projektu nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników zadania.

W kosztorysie realizacji zadania należy uwzględnić koszty:

- programu artystycznego składającego się z utworów muzycznych (minimum 60 minut) i słowa wstępnego

- nagłośnienia

- projektu, druku i dystrybucji 20 plakatów w formacie B1, 30 plakatów w formacie A3,

500 ulotek w formacie A6

- wynajmu i udostępnienia krzeseł, przy czym konieczne jest podanie liczby wynajmowanych krzeseł

- ZAiKS-u

- sprzątania terenu

- koordynacji zadania.

 

 

 

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania.

 

Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Finansowanie wybranego elementu projektu bezpośrednio przez inny podmiot (bez przekazywania środków finansowych na konto oferenta) oraz rzeczy lub usługi uzyskane w ramach wymiany barterowej należy traktować jako wkład rzeczowy w realizację zadania.

 

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

 

W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną, niezwiązaną z realizacją zadania, działalność, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część opłat, która wiąże się z realizacją zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w ofercie.

 

W wypadku wyboru oferty, wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o realizowanych w ramach zadania koncertach w formacie Word. Informacja ta powinna być przekazana w terminie minimum do 10 dni przed pierwszym koncertem. Powinna ona mieć minimum 1000 znaków i maksimum 2000 znaków (ze spacjami)  i zawierać informacje o koncertach (wykonawcy, rodzaj muzyki, autorzy utworów wykonywanych podczas koncertów itp.). Informacja powinna być zredagowana w ten sposób, by można ją było wykorzystać do reklamy wydarzenia na stronie Dzielnicy.

 

Wykonawca zadnia zobowiązany jest do zamieszczania każdorazowo informacji o koncertach na bezpłatnych platformach/portalach informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także promowanie koncertu poprzez dostarczenie materiałów reklamowych do instytucji kultury, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.

 

Wykonawca zadania będzie także zobowiązany do dostarczenia na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl w terminie najwyżej 7 dni od ostatniego koncertu informacji o przebiegu koncertów w formacie Word wraz z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej. Materiały te będą wykorzystane na stronie Dzielnicy

 

Wykonawca zobowiązany jest  przy realizacji zadnia stosować "Wytyczne w sprawie dostępności wydarzeń dla miasta stołecznego Warszawy"

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama