Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przedsięwzięcia kulturalno-społeczne integrujące mieszkańców i organizacje pozarządowe w Dzielnicy Praga-Południe

Reklama
Nabór od 29.11.2019 do 31.12.2019 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przedsięwzięcia kulturalno-społeczne integrujące mieszkańców i organizacje pozarządowe w Dzielnicy Praga-Południe.

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela.

1. Nazwa zadania konkursowego: Przedsięwzięcia kulturalno-społeczne integrujące mieszkańców i organizacje pozarządowe w Dzielnicy Praga-Południe.

2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3. Cel zadania: zapewnienie możliwości rozwoju i edukacji kulturalno-społecznej oraz integracji społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych poprzez realizację przedsięwzięć na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

4. Opis zadania:

Poprzez przedsięwzięcia określone w pkt 3. cel zadania rozumie się:

- pikniki,

- warsztaty,

- konkursy,

- festyny,

- plenerowe wydarzenia o charakterze lokalnym.

W formularzu ofertowym, w punkcie „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego”, należy wpisać nazwę własną przedsięwzięcia.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Praga-Południe, Warszawa.

(dopuszcza się możliwość realizacji części zadania poza dzielnicą i Warszawą w szczególnych przypadkach uzasadnionych przez oferenta).

W przypadku organizacji przedsięwzięcia plenerowego oferent jest zobowiązany do pozyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na organizację wydarzenia oraz do ubezpieczenia imprezy OC.

W przypadku organizacji przedsięwzięcia w placówce kulturalnej, edukacyjnej, społecznej oferent jest zobowiązany do pozyskania wcześniejszej zgody z wybranej placówki (np. w formie listu intencyjnego) na organizację przedsięwzięcia w danym obiekcie w terminie wskazanym w ofercie.

W przypadku organizacji przedsięwzięcia w miejskiej instytucji kultury, koszty wynajmu sali i obsługi technicznej przedsięwzięcia nie mogą być pokryte z dotacji.

 

Pożądane cechy zadania:

- zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym;

- zadanie może być realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki;

- zalecane jest, by zadanie było dostępne dla możliwie najszerszych grup odbiorców i odbiorczyń, w tym dla osób mających utrudniony dostęp do kultury;

- oferta powinna zawierać opis rezultatów: wymiernych, sprawdzalnych i takich, na które oferent ma wpływ.

 

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

•     doświadczenie w organizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;

•     zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;

•     dotychczasowy dorobek oferenta w zakresie realizacji przedsięwzięć w Dzielnicy;

•     udział w przedsięwzięciach uznanych/cenionych postaci, artystów, ekspertów;

•     udział wolontariuszy;

•     zapewnienie promocji i zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);

•     atrakcyjność dla widzów i/lub uczestników (np. oprawa, dodatkowe atrakcje itp.);

•     koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.

W ramach realizacji zadania muszą być prowadzone: dokumentacja merytoryczna i finansowa zadania.

5. Przykładowe rezultaty zadania:

 • zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych, integrujących społeczność lokalną
 • integracja mieszkańców z lokalnymi organizacjami pozarządowymi
 • zapewnienie możliwości rozwoju i edukacji kulturalno-społecznej mieszkańcom dzielnicy
 • zapewnienie możliwości rozwijania umiejętności społecznych i artystycznych

 

Przykładowe wskaźniki:

- liczba uczestników,

- liczba zorganizowanych przedsięwzięć,

- liczba artystów/ekspertów zaangażowanych w przedsięwzięcie

- liczba rozprowadzonych materiałów promujących wydarzenie (np. plakaty, ulotki)

 

Przykładowe mierniki:

- repertuar/program,

- ilość rozdanych bezpłatnych wejściówek/biletów

- lista artystów/ekspertów

- wykaz materiałów

Organizacja składająca ofertę może zaplanować dodatkowe rezultaty, które powinny być dostosowane do zakładanych form realizacji zadania i mieć określone wskaźniki.

6. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

7. Termin realizacji zadania: od dnia 1.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

8. Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy.

9. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

10. Środki przeznaczone na realizację zadania: 60.000,00 zł.

 

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.
 5. Oferenci, którzy:
 1. nie są podatnikami podatku VAT lub
 2. są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,

       przedstawiają w ofercie koszty brutto.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 2. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 2. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 3. wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
 4.  zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.
 1. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn. zm.). 
 4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza
  w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
  1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;
  6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  7. zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;
  8. zakazu wypuszczania chińskich lampionów;
  9. zakazu używania sztucznych ogni i petard.
 6. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości,
  w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

§ 4. Składanie ofert

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31.12.2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2020 roku do godz. 16:00 w Budynku Głównym Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy/Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy
  ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Wydział Kultury i Sportu” (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Radzio, nr telefonu 22 44 35 310, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00).

§ 5. Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli;
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
  – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
  oferenta(-ów);
 4. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
 2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.
 3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy
  z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych
  w ust. 1 pkt 2-4.
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:
 1. zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
 2. oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej: www.ngo.um.warszawa.pl,
 3. innych dokumentów wynikających z ogłoszenia konkursowego.
 1. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest
  z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 2. Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 następujących danych:
 1.   adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;
 2. powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;
 3. powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;
 4. powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczoną na realizację zadania publicznego
  (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi
  w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje
  co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.
 4. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy
  w drodze zarządzenia.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama