Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie profilaktyki i ochrony...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia
Nabór od 29.11.2019 do 20.12.2019 15:00
Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 3,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia..

O G Ł O S Z E N I E    O T W A R T E G O    K O N K U R S U    OF E R T

ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadań
w 2020 roku w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.

 

I. Podstawa prawna konkursu:

 1. Art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 3. Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Szamotulskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

II. Rodzaj zadania:

 1. Prowadzenie działań i realizacja programów związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia.
 2. Wspieranie działań profilaktycznych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

Wysokość środków publicznych na realizację zadań w ramach niniejszego konkursu wynosi 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Uwaga:

Przewidziane kwoty na realizację zadań wynikają z projektu budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2020 rok i  mogą ulec zmianie.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swoich zadań statutowych prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, druk dostępny jest w Wydziale Edukacji Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki w Szamotułach (bud. B pok. 18).
 3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS i stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Szamotułach nie ma takiego obowiązku); pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem; na etapie rozpatrywania ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników.
 4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. W trakcie realizacji dopuszcza się dokonywanie zmian w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty realizowanego zadania.
 7. Wszelkie zmiany zgłaszane są przez oferenta w formie pisemnej i wymagają uzyskania pisemnej zgody zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest do przedstawienia zaktualizowanych działań po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają sporządzenia aneksu.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system naboru wniosków „WITKAC” dostępny pod adresem strony internetowej https://www.witkac.pl od dnia ogłoszenia konkursu do dnia  20 grudnia 2019 r. do godz. 15:00.
 2. Wydruk potwierdzenia złożenia oferty w systemie „WITKAC” lub ostatnią stronę złożonej oferty w systemie „WITKAC” należy wydrukować, podpisać przez osoby reprezentujące organizację i przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. do godz. 15:00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 (bud. C, pokój nr 003).
 3. Oferty, które wpłyną do starostwa po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

VI. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie powinno zostać wykonane w terminie do 31 grudnia 2020 r.
 2. Zadania, imprezy realizowane są na terenie Powiatu Szamotulskiego z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku gdy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, należy dokonać aktualizacji oferty. Oferent zobowiązany jest do aktualizacji oferty w terminie do 31 marca 2020 r. do godz.: 15:00. Jeżeli oferent we wskazanym terminie nie dokona aktualizacji, zleceniodawca może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.
 4. Zarząd Powiatu Szamotulskiego może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji zadania zgodnie z postanowieniami umowy, wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 6. Sprawozdanie należy złożyć w wersji elektronicznej na druku o którym mowa w pkt 5 dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. Wydruk potwierdzenia złożenia sprawozdania w systemie „WITKAC” lub ostatnią stronę sprawozdania złożonego w systemie „WITKAC” należy wydrukować, podpisać przez osoby repezentujące organizację i dostarczyć wraz z załącznikami do kancelarii Starostwa Powiatowego
  w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 (bud. C, pokój nr 003).

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Oferty rozpatruje właściwa Komisja Konkursowa powołana na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Szamotulskiego, która zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym, oceny merytorycznej oraz przedłożenia wyników konkursu Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.
 2. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidulanie poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej stanowiących załącznik Nr 1 i 2 do ogłoszenia.
 3. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 10 punktów za spełnienie kryteriów.  Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50% możliwych punktów podczas oceny merytorycznej.
 4. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Szamotulskiego celem podjęcia ostatecznej decyzji o wysokości udzielonego wsparcia.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 stycznia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szamotułach, na tablicy ogłoszeń oraz w systemie „WITKAC.PL”
 6. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Szamotulskim, a podmiotem którego oferta została wybrana
  w wyniku postępowania konkursowego.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Wysokość dotacji przyznanych przez Zarząd Powiatu Szamotulskiego na realizację zadań
z obszaru profilaktyki i ochrony zdrowia w roku bieżącym i roku poprzednim:

 1. w 2018 r. – przyznano środki w wysokości 7 500,00 zł;
 2. w 2019 r. – przyznano środki w wysokości 7 500,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama