Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Reklama
Nabór od 18.11.2019 do 10.12.2019 08:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 420 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Seniorzy, Dzieci, Kobiety
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. pn.: „Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kraków” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego:

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 420 000 zł, przy czym środki przekazywane będą w miesięcznych transzach po otrzymaniu dotacji przez Gminę Miejską Kraków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Termin realizacji zadania: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Miejsce realizacji zadania: lokal Gminy Miejskiej Kraków, os. Krakowiaków 46 w Krakowie, który zostanie udostępniony Zleceniobiorcy w formie umowy użyczenia lokalu.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym przeznaczyła na realizację zadania środki finansowe w wysokości 385 000 zł oraz w roku poprzednim 32 000 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie powierzone pn. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zakres rzeczowy zadania:

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić 25 miejsc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

2. Warunki realizacji zadania oraz kwalifikacje kadry zatrudnionej do realizacji zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w paragrafach od 1 do 3 oraz ustanowiony uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

3. Zleceniobiorca ma obowiązek podejmować działania w zakresie:

1) prowadzenia grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w wymiarze co najmniej 3 spotkań miesięcznie,

2) zapewnienia pomocy specjalistów dla osób nie korzystających ze schronienia;

3) zapewnienia schronienia w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie, w tym:

a) całodobowego pobytu osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,

b) pomocy psychologicznej i terapeutycznej,

c) pomocy w zakresie wsparcia w edukacji dzieci, sprawowania ról opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców, realizacji elementów budowania relacji między członkami rodziny, elementów komunikacji bez przemocy, kształtowania poprawnych więzi rodzinnych (oddziaływania prowadzone w stosunku do każdego rodzica korzystającego ze schronienia, w wymiarze co najmniej 4 konsultacji w miesiącu),

d) udzielanie wsparcia oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej dzieciom,

e) pomocy prawnej w zakresie dotyczącym sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie, dostępność usługi w formie konsultacji prawnych,

f) pomocy, mającej na celu pobudzenie aktywności mieszkańców, uczeniu ich odpowiedzialności i zaradności życiowej, wypracowywanie nowych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, wykorzystywania własnych zasobów (co najmniej 4 konsultacje pracownika socjalnego miesięcznie dla każdej dorosłej osoby, korzystającej ze schronienia),

g) pracy z rodziną pochodzenia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, w celu nawiązania zerwanych relacji rodzinnych,

h) prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie nabycia przez osoby korzystające ze wsparcia, zachowań ochrony przed sprawcą przemocy w rodzinie,

i) pomocy medycznej lub pomocy w dotarciu do placówek świadczących usługi medyczne,

j) pomocy w formie żywności, odzieży, obuwia do czasu przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz środków higieny osobistej i środków czystości,

k) ochrony mieszkańcom Ośrodka przed agresywnym zachowaniem osób stosujących przemoc w rodzinie,

l) miejsc noclegowych dla 25 osób, wyposażonych w łóżko oraz niezbędną pościel;

m) miejsca na przechowywanie rzeczy osobistych przez osoby przebywające w Ośrodku,

n) możliwości przygotowywania i spożywania posiłków;

o) możliwości wykonywania zabiegów higienicznych, prania i suszenia rzeczy osobistych,

p) miejsca do odwiedzin,

q) miejsca spędzania czasu wolnego w ciągu dnia,

r) miejsca do nauki i zabaw dla dzieci.

4. Praca z osobą/rodziną przebywającą w Ośrodku powinna być realizowana we współpracy z pracownikiem socjalnym właściwego ośrodka pomocy społecznej, zgodnego z miejscem ostatniego pobytu osoby/rodziny, w celu podejmowania działań służących rodzinie oraz pozwalających opracować plan pomocy osobie/rodzinie.

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych działań, w szczególności:

1) indywidualnych akt osoby/rodziny korzystającej z pomocy w Ośrodku zawierających dokumentację udzielonej pomocy, w tym m.in.: Indywidualna Karta Rodziny/Osoby, której wzór opracuje Zleceniobiorca i przekaże do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, dokumentacji kart pomocy psychologicznej i/lub terapeutycznej, korespondencji prowadzonej w sprawie danej osoby/rodziny z instytucjami lub organizacjami, pism dotyczących danej osoby/rodziny;

2) diagnozy sytuacji każdego dziecka przebywającego w Ośrodku;

3) list obecności z każdego odbytego spotkania grupy wsparcia/terapeutycznej, innych zajęć poprowadzonych w ramach zadania, podpisanych przez obecnych uczestników oraz osoby prowadzące, ewidencji i tematyki realizowanych zajęć;

4) indywidualnych kart poradnictwa psychologicznego, prowadzonej terapii i innych form udzielanej pomocy dla osób niekorzystających ze schronienia;

5) harmonogramów prowadzonych grup, które zostaną przedłożone Realizatorowi zadania w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji zadania. Harmonogramy zostaną wyeksponowane w Ośrodku w miejscu widocznym dla osób chcących skorzystać z danej formy pomocy oraz na stronie internetowej Zleceniobiorcy zadania, jeśli taką posiada. O wszelkich zmianach w harmonogramie Zleceniobiorca jest zobowiązany informować Realizatora;

6) miesięcznego raportu dotyczącego osób objętych pomocą w Ośrodku, przekazywanego Realizatorowi zadania mailowo w wersji edytowalnej, najpóźniej w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, z uwzględnieniem danych:

a) liczby osób objętych pomocą w formie całodobowego schronienia, narastająco od 1 stycznia 2020 r. oraz liczby osób nowoprzyjętych w miesiącu sprawozdawczym,

b) imiennej listy osób, które skorzystały z pomocy w formie całodobowego schronienia w Ośrodku, w miesiącu sprawozdawczym,

c) liczby osób nie objętych pomocą w formie całodobowego schronienia, narastająco od 1 stycznia 2020 r. oraz liczby nowych osób, które z pomocy w Ośrodku skorzystały po raz pierwszy w okresie od rozpoczęcia realizacji zadania.

6. Zleceniobiorca w zakresie kadrowym realizacji zadania jest zobowiązany do zatrudnienia kadry posiadającej kwalifikacje określone w powyższym rozporządzeniu, w tym: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty, prawnika.

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do opracowania Regulaminu korzystania ze specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i przedstawienie go do akceptacji Realizatorowi zadania w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

8. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewaluacji realizacji zadania, w oparciu o narzędzia, których wzór Zleceniobiorca opracuje i przekaże do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, w tym poprzez:

1) dokonywanie raz na 6 miesięcy ewaluacji prowadzonych grup;

2) badanie opinii osób, które skorzystały z pomocy w formie schronienia w Ośrodku.

9. Zleceniobiorca jest zobowiązany do składania Realizatorowi zadania sprawozdań: półrocznych i rocznych z realizacji zadania publicznego sporządzonych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) oraz do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania, według wzoru określonego w Rozporządzeniu w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest finansowane ze środków budżetu Państwa. Informacja na ten temat powinna znaleźć się w lokalach realizacji zadań oraz we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem realizacji usługi prowadzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest zapewnienie specjalistycznej pomocy i schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. zapewnienie 25 miejsc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

2. objęcie wsparciem pracownika socjalnego 90% dorosłych mieszkańców, którzy przebywają w Ośrodku dłużej niż 3 dni,

3. objęcie pomocą psychologiczną/terapeutyczną 90% dorosłych mieszkańców, którzy przebywają w Ośrodku dłużej niż 3 dni,

4. objęcie pomocą w formie grup wsparcia i grup terapeutycznych, co najmniej 40% osób dorosłych oraz 40% dzieci, korzystających z całodobowej pomocy Ośrodka, którzy przebywają w ośrodku dłużej niż 7 dni,

5. udzielanie pomocy psychologicznej/terapeutycznej osobom zgłaszającym się do Ośrodka po pomoc, nie korzystającym z całodobowego schronienia, w wymiarze co najmniej 10 godzin miesięcznie.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=105083

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pożytku publicznego zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 grudnia 2019 r. o godz. 8.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanej pieczęcią Oferenta/Oferentów kopercie wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, Dziennik Podawczy – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama