Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych w Krakowie

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 12.12.2019 15:00
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuł (rodzaj) zadania publicznego: Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Komórka realizująca: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 200 000 zł.

Termin realizacji zadania: 01.01.-31.12.2020 r.

Miejsce realizacji zadania: kina studyjne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2019 przeznaczyła 93 500 zł na realizację przedmiotowego zadania publicznego, w roku 2018 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Realizacja wydarzenia kulturalnego, w tym, plebiscytu na kino studyjne roku w kinie studyjnym oraz opracowanie listy i harmonogramu organizowanych w kinach studyjnych w 2020 roku wydarzeń na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Przez kino studyjne rozumie się kino, organizujące w ramach prowadzonej przez siebie działalności co najmniej 45% seansów filmów europejskich i „filmów studyjnych” (w tym 18% filmów polskich), o minimalnej ilości 520 seansów rocznie i o minimalnej frekwencji rocznej: 15 000 widzów, prowadzące działalność planową na rzecz młodej widowni oraz edukacji filmowej.

  1. Każdy z oferentów może złożyć do konkursu jedną ofertę. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

3. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków, natomiast dopuszczalna jest realizacja części zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków z finansowego wkładu własnego Oferenta.

4. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

5. Przeznaczenie co najmniej 20% planowanej dotacji na koszty związane z udostępnieniem przestrzeni kina (wraz z obsługą) na realizację przedsięwzięcia.

  1. Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 100 000 zł.

  2. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania (uwaga: system NAWIKUS nie weryfikuje tego warunku, proszę uważnie sprawdzić kwoty).

8. Zadanie winno być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym o zapewnienie dostępności zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

  1. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 12 grudnia 2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego pok. nr 21 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub Miejskich Jednostek Organizacyjnych lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama