Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

VIII Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Reklama
Nabór od 26.11.2019 do 31.01.2020 16:00
DOZ Fundacja dbam o zdrowie
Koordynator projektu: Zbigniew Szewczyk zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl tel. 42 200 75 50
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Bezrobotni, Chorzy, Mężczyźni, Młodzież, Rodzina, Seniorzy, Bezdomni, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Niepełnosprawni
DOZ Fundacja dbam o zdrowie po raz ósmy uruchamia projekt zakładający współpracę organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w finansowaniu farmakoterapii dla najbardziej potrzebujących.

Celem projektu jest zmniejszenie bariery w dostępie do leków oraz niwelowanie nierówności społecznych. Corocznie od siedmiu lat dzięki projektowi Razem Możemy Więcej i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym ponad 14 mln zł na zakup leków i wyrobów medycznych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym. Wspólnie staramy się zmienić świat na lepszy.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – łączymy siły i środki finansowe we wspólnym, szczytnym celu.

Pula środków przewidzianych na granty: 1.000.000,00 zł.
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.
Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu do biura DOZ Fundacji dbam o zdrowie)

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! to jeden z najważniejszy projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Projekty konkursowe powinny:

  • być skierowane do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz wyrobów medycznych (zwanych dalej „beneficjentami końcowymi”)
  • wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny,
  • prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych,
  • zakładać realne rezultaty proponowanych działań.
Źródło: DOZ Fundacja dbam o zdrowie
Reklama