Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie (CAL)

Reklama
Nabór od 25.11.2019 do 16.12.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

1. Nazwa zadania.

Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie (CAL)

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Cel zadania.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym miasto o wysokim kapitale intelektualnym.

Celem zadania jest budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej.

3. Rodzaj zadania.

Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej poprzez:

a) aktywizację społeczności lokalnej, mieszkańców dzielnicy/osiedla w obszarach takich jak np. sport, kultura, oświata, wychowanie, rekreacja, turystyka itp., które stanowić będą ofertę spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania, przy czym szczególnie preferowane będą działania nieodpłatne.

b) centrum ma prowadzić działania adresowane do wszystkich grup wiekowych, ma integrować mieszkańców poprzez angażowanie ich w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wśród tych działań wymienić należy np. festyn lokalny dla mieszkańców, prowadzenie serwisu www z najważniejszymi i aktualnymi informacjami, organizacja zajęć, wystaw, imprez okolicznościowych (typu święto dzielnicy/osiedla), itp.

c) obiekt powinien być ogólnodostępny dla mieszkańców przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Centrum Aktywności Lokalnejma służyć także mieszkańcom jako miejsce spotkań grup zainteresowanych wybranym zagadnieniom (użyczanie sali, terenów zielonych przylegających do obiektu) w celu rozwijania nowych aktywności na terenie osiedla/dzielnicy.

d) oferent wybrany w konkursie winien prowadzić lub podjąć współpracę
z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami w celu jak najlepszej realizacji zadania poprzez aktywne włączanie różnych podmiotów w działania podejmowane na rzecz dzielnicy/osiedla.

e) szczególnie preferowane będą relacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
z nimi zrównanymi ustawowo działającymi na rzecz dzieci, osób starszych, w obszarze sportu, kultury, rekreacji, turystyki, oświaty i wychowania. Ponadto CAL powinien wspierać lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. CAL ma sprzyjać realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu poprzez udostępnianie swojej przestrzeni na oddolne działania, podejmowanie współpracy z mieszkańcami i wspólne aktywizowanie sąsiadów. CAL to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły. Miejsce to, ma integrować mieszkańców w szerokim znaczeniu tego słowa.

f) podmiot/podmioty, z którymi Zleceniodawca podpisze umowę zobowiązuje się współpracować w zakresie Centrum Aktywności Lokalnejlub podjąć współpracę z niżej wymienionymi podmiotami:

  • Urzędem Miasta Szczecin (w tym przesyłanie informacji o działaniach Centrum Aktywności Lokalnej do Newslettera Biura Dialogu Obywatelskiego),
  • Centrum Wolontariatu,
  • Biurem Porad Obywatelskich,
  • Inkubatorem Kultury,
  • Centrum Wspierania Organizacji,
  • Centrum Seniora w Szczecinie,
  • Centrum Informacji dla Cudzoziemców

oraz innymi podmiotami a w szczególności organizacjami pozarządowymi

g) priorytetowe działania oferenta (-ów) powinny swym zakresem obejmować
w szczególności działania na rzecz środowisk seniorów w Szczecinie oraz osób w wieku do lat 30 (celem zwiększenia ich aktywności obywatelskiej)

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 16.12.2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania
o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Reklama