Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przygotowanie i prowadzenie oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy placówek i organizacji opiekuńczo-leczniczych w Warszawie

Reklama
Nabór od 25.11.2019 do 17.12.2019 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Wolontariusze
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie i prowadzenie oferty szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy placówek i organizacji opiekuńczo-leczniczych w Warszawie.

Realizacja zadania powinna składać się z analizy potrzeb szkoleniowych i rekomendacji oraz trzech części modułowych, które będą realizowane równolegle w formie bezpłatnych spotkań, szkoleń/warsztatów, superwizji grupowych i indywidualnych dla wolontariuszy oraz innych dedykowanych wydarzeń.

 

Oferta szkoleń i wsparcia ma stanowić uzupełnienie kształcenia wolontariuszy na potrzeby działalności statutowej lub głównych zadań organizatorów wolontariatu. Dodatkowa możliwość udziału w przydatnych i wartościowych działaniach może być zarówno czynnikiem motywującym, jak i w znaczący sposób podnoszącym kompetencje do pracy na rzecz drugiego człowieka.

Organizacja działań powinna uwzględniać możliwości czasowe wolontariuszy będących aktywnymi zawodowo, jak i zawierać propozycję dla osób niepełnoletnich.

 

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy realizowało pilotażowe edycje szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy w obszarze opiekuńczo-leczniczym w latach 2018 i 2019. Szczegóły tych działań i wynikające z nich rekomendacje zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym. Spotkanie zostanie zorganizowane w grudniu 2019 roku (szczegółowe informacje znajdować się będą w zakładce dotyczącej konkursu na stronie www.ngo.um.warszawa.pl oraz na stronie www.ochotnicy.waw.pl).

 

 

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych wolontariuszy

Oferta powinna zawierać analizę potrzeb szkoleniowych wolontariuszy. Analiza powinna opierać się o informacje uzyskane od organizatorów wolontariatu i wolontariuszy. Wyniki analizy mogą zostać uzupełnione o materiały i informacje dostępne na stronie www.ochotnicy.waw.pl oraz informacje przekazane przez Urząd m.st. Warszawy lub pochodzące z innych źródeł.  Analiza powinna dawać ogólny obraz potrzeb samych wolontariuszy w zakresie wsparcia i szkoleń oraz potrzeb organizatorów w stosunku do wolontariuszy, którzy z nimi współpracują. Istotnym elementem analizy powinno być także zmapowanie środowiska organizatorów wolontariatu w obszarze opiekuńczo-leczniczym w Warszawie. Oferent zobowiązany będzie do przygotowania dokumentu – podsumowania analizy, zawierającego zebrane dane i wyciągnięte wnioski.

 

 1. Moduł I – szkolenia/warsztaty

Zaplanowanie, opracowanie merytoryczne i organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje, wiedzę i umiejętności wolontariuszy. Istotnym elementem powinna być także organizacja systemu zgłaszania i zapisów na szkolenia wolontariuszy oraz realizacja działań promujących ofertę szkoleń wśród wolontariuszy i organizatorów.

 

Przynajmniej 1/3 tematów szkoleń powinna zostać dobrana na podstawie analizy potrzeb wykonanej przez Oferenta. Program szkoleń może uwzględniać tematy opracowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na podstawie doświadczeń w wcześniej realizowanych działań:

 1. Komunikacja interpersonalna – szkolenie obejmujące rozwiązywanie konfliktów, budowanie kontaktu opartego na dialogu i wzajemnym szacunku, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego słuchania.
 2. Asertywność – szkolenie obejmujące budowanie relacji w oparciu o asertywność, definiowanie praw własnych w relacji z innymi, umiejętność odmowy i stawiania granic.
 3. Trudne sytuacje w kontakcie z podopiecznymi – szkolenie obejmujące postępowanie w sytuacjach problemowych (np. agresja, zazdrość, smutek podopiecznego), budowanie relacji w oparciu o asertywność i rozwiązywanie konfliktów.
 4. Specyfika pracy z osobami z uszkodzonym narządem ruchu i wzroku – szkolenie przygotowujące do codziennego wsparcia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób leżących oraz osób z uszkodzonym narządem wzroku.
 5. Specyfika pracy z osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – szkolenie obejmujące wiedzę z zakresu charakterystyki zaburzeń i chorób psychicznych, potrzeby wynikające ze specyfiki ww. grupy oraz metody pracy i aktywizacji.
 6. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – szkolenie obejmujące wiedzę z zakresu niepełnosprawności intelektualnej, potrzeby wynikające ze specyfiki ww. grupy, sposoby komunikacji, metody pracy i aktywizacji.
 7. Specyfika pracy z osobami starszymi – szkolenie obejmujące wiedzę z zakresu procesu starzenia się oraz metody pracy i aktywizacji osób doświadczających izolacji i samotności.
 8. Śmierć podopiecznego. Jak radzić sobie z żałobą? – szkolenie obejmujące przebieg procesu żałoby oraz sposoby radzenia sobie ze stratą po śmierci podopiecznego. Działanie ma na celu refleksję nad zakresem wsparcia wolontariuszy w kontakcie z bliskim podopiecznego.
 9. Animacja czasu wolnego – warsztat obejmujący różnorodne propozycje spędzania czasu podczas wolontariatu. Działanie ma na celu kształtowanie umiejętności potrzebnych do prowadzenia aktywności w indywidualnym kontakcie z podopiecznym oraz zajęć grupowych. Formy spędzania czasu powinny uwzględniać możliwości osób korzystających ze wsparcia placówek i organizacji opiekuńczo-leczniczych.
 10. Techniki relaksacyjne – warsztat obejmujący poznanie metod pracy z grupą lub indywidualnie w zakresie relaksacji i łagodzenia objawów stresu. Warsztat ma stanowić inspirację do inicjowania nowych form spędzania czasu podczas wolontariatu z wykorzystaniem muzyki i ruchu.
 11. Arteterapia – warsztat obejmujący poznanie metod pracy z grupą lub indywidualnie z zastosowaniem wybranych narzędzi z zakresu sztuk plastycznych. Warsztat ma stanowić inspirację do inicjowania nowych form spędzania czasu podczas wolontariatu.

 

Organizacja szkoleń może obejmować także zaangażowanie ekspertów w danych dziedzinach jako prowadzących w charakterze wolontariuszy. Taki model pozwoliłby na przekazywanie wiedzy i kształcenie wolontariuszy przez innych wolontariuszy ekspertów, na co dzień pracujących w danym obszarze, co dodatkowo pozytywnie wpłynęłoby na przepływ wiedzy i promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy.

 

 1. Moduł II – superwizje lub inne formy profesjonalnego wsparcia wolontariuszy

 

Realizacja zadania w module II jest rozumiana jako stworzenie bezpiecznej przestrzeń, w której wolontariusze będą mogli przyjrzeć się własnemu doświadczeniu w pracy z podopiecznymi, swobodnie porozmawiać o swoim zaangażowaniu i trudnościach, a także pracować nad umiejętnością rozwiązywania sytuacji kryzysowych, z którymi spotykają się podczas wolontariatu. Superwizja (lub inna profesjonalna forma wsparcia) ma za zadanie przeciwdziałać spadkowi motywacji, poczuciu wypalenia oraz poszerzać świadomość wolontariuszy, dzięki której możliwe jest zachowanie równowagi pomiędzy wspieraniem innych, a dbaniem o własne potrzeby i granice. Musi być prowadzona przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.

Superwizja (lub inna profesjonalna forma wsparcia) powinny mieć formę cyklicznych spotkań grupowych dla wolontariuszy z różnych organizacji i instytucji działających w obszarze opiekuńczo-leczniczym w Warszawie. Uwzględniona musi zostać także możliwość odbycia indywidualnych spotkań.

 

Analogicznie do modułu dotyczącego szkoleń realizacja zadania musi uwzględnić organizację systemu zgłaszania i zapisów na spotkania wolontariuszy oraz realizację działań promujących ofertę szkoleń wśród wolontariuszy i organizatorów.

 

 1. Moduł III – promocja idei wolontariatu w obszarze opiekuńczo-leczniczym oraz integracja środowiska organizatorów wolontariatu.

Realizacja działań promujących ideę wolontariatu w obszarze opiekuńczo-leczniczym oraz integrujących środowisko organizatorów wolontariatu z różnych organizacji pozarządowych i podmiotów administracji publicznej na terenie m.st. Warszawy.

Działania planowane w ramach tego modułu powinny być też okazją dla osób, które rozważają zaangażowanie się w wolontariat na rzecz drugiego człowieka, ale mają związane w z tym wątpliwości, obawy lub pytania, do zapoznania się organizatorami, zadaniami i realiami wolontariackich działań w tym obszarze.

Działania mogą być realizowane w formie spotkań lub wydarzeń.

 

 1. Podsumowanie i rekomendacje

Zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowego podsumowania całości przedsięwzięcia, uwzględniającą zarówno wolontariuszy, jak i organizatorów wolontariatu. Wraz z podsumowaniem powinny zostać przygotowane rekomendacje dla planowania i organizacji analogicznych działań w przyszłości.

 

 • Wybrany oferent będzie zobowiązany do:
 • stosowania we wszystkich prowadzonych działaniach nazwy oraz identyfikacji wizualnej projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz nietworzenia odrębnych logotypów czy identyfikacji wizualnej na użytek zadania publicznego, niestosowania nazwy zadania publicznego w promocji i kontakcie z odbiorcami działań oraz umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania logotypu projektu „Ochotnicy warszawscy” wraz z informacją o projekcie „Ochotnicy warszawscy”. W działaniach promocyjnych wskazane jest komunikowanie oferty szkoleń w taki sposób, by odbiorcy mieli pewność, iż stanowią one integralną część projektu „Ochotnicy warszawscy”..
 • nietworzenia dedykowanych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych na potrzeby promocji i komunikacji podejmowanych działań – działania będą komunikowane za pośrednictwem portalu „Ochotnicy warszawscy” i profili projektu w mediach społecznościowych;
 • przekazywania podstawowych informacji dotyczących osiągniętych wskaźników, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w zakresie i formie wskazanej przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 • przygotowywania, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, treści merytorycznych i informacyjnych w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz samodzielnego zamieszczania na portalu części takich informacji, przy użyciu udostępnionej funkcjonalności kalendarza;
 • ścisłej merytorycznej i organizacyjnej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz czynnego udziału w spotkaniach i pracy w ramach Zespołu Koordynującego (zgodnie z systemem zarządzania projektem „Ochotnicy warszawscy”, opisanym w jego treści);
 • podczas wszystkich organizowanych spotkań i szkoleń oferent zobowiązany jest do promocji miejskiego portalu wolontariatu (www.ochotnicy.waw.pl) oraz powinien zachęcać organizatorów wolontariatu i wolontariuszy do korzystania z portalu oraz stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy”;
 • przygotowania rekomendacji do kolejnej edycji szkoleń nie później niż do dnia 30 września 2020 r. Rekomendacje powinny zawierać podsumowania dotyczące frekwencji na szkoleniach, zainteresowania wolontariuszy i organizatorów poszczególnymi tematami oraz uwagi dotyczące organizacji i promocji szkoleń.
 • Jeśli oferent w planowanych działaniach będzie podejmował współpracę
  z wolontariuszami, zobowiązany jest do stosowania standardów współpracy
  z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępne na portalu www.ochotnicy.waw.pl w dziale „Baza wiedzy”) oraz jest zobowiązany wykazać w ofercie jak będą stosowane.

 

 • Projekt „Ochotnicy warszawscy”, a co za tym idzie zadanie konkursowe, jest spójne z założeniami i celami Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego 1. „Odpowiedzialna wspólnota” oraz celu operacyjnego 1.1 „Dbamy o siebie nawzajem”. W projekcie „Ochotnicy warszawscy” zostały wskazane cele główne i cele operacyjne. Zadanie konkursowe realizuje cel III.1 „Podniesienie kompetencji i wzmocnienie podmiotów organizujących wolontariat w Warszawie, Stworzenie systemu wsparcia dla organizatorów wolontariatu” oraz pośrednio cel II. „Stworzenie systemu wsparcia dla wolontariuszy”.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert zwróci szczególną uwagę na:

 • kompleksowe ujęcie i zaplanowanie przedstawionej w ofercie koncepcji szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy działających w obszarze opiekuńczo-leczniczym;
 • podanie konkretnych zagadnień merytorycznych, których będą dotyczyły proponowane szkolenia (nie dotyczy szkoleń, których tematy zostaną określone na podstawie analizy potrzeb);
 • uwzględnienie w planowanym przygotowaniu szkoleń także elementu zaangażowania do ich prowadzenia wolontariuszy – ekspertów z danych dziedzin;
 • przedstawioną koncepcję analizy potrzeb i zmapowania warszawskiego środowiska organizatorów wolontariatu w tym obszarze i na tej podstawie sformułowania na podstawie analizy tematów szkoleń;
 • przedstawienie w ofercie propozycji promocji działań wśród wolontariuszy i organizatorów wolontariatu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama