Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zadanie nr 4 - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej...

Reklama
Zadanie nr 4 - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; Rewitalizacja
Nabór od 26.11.2019 do 17.12.2019 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 409 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 409 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Seniorzy
Gmina Łomianki, Gmina Łomianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie nr 4 - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; Rewitalizacja.

UWAGA WAŻNE!

Suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
Limit ten nie jest automatycznie blokowany przez system!

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - integracja społeczności gminnej ze szczególnym uwzględnieniem sołectw i osiedli gminnych;

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - aktywizacja seniorów w zakresie twórczości kulturalnej, rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy;

Rewitalizacja.

Zadanie musi być skierowane do mieszkańców Gminy Łomianki.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Suma kosztów administracyjnych związanych z realizacją zadania nie może przekroczyć 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie i zmniejszenie poszczególnych kosztów nie więcej niż o 15% ich wysokości z zastrzeżeniem, że nie zwiększy się kwota dotacji. Zmiany przewyższające wskazane limity procentowe będą możliwe wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy wyrażoną w aneksie do umowy.

Szczegółowy opis konkursu znajduje się w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr WAO.0050.253.2019 Burmistrza Łomianek z dnia 25 listopada 2019 roku.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama