Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie

Reklama
Nabór od 25.11.2019 do 17.12.2019 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Wolontariusze
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie..

Zadanie powinno być zrealizowany poprzez:

I.Wykonanie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy w warszawskich instytucjach i organizacjach. Analiza może opierać się o informacje uzyskane od organizatorów wolontariatu, wolontariuszy, materiały dostępne na stronie www.ochotnicy.waw.pl, informacje przekazane przez Urząd m.st. Warszawy oraz inne. Powinna dawać ogólny obraz potrzeb samych wolontariuszy w zakresie szkoleń oraz potrzeb organizatorów w zakresie wyszkolenia wolontariuszy, którzy z nimi współpracują. Oferent zobowiązany będzie do przygotowania dokumentu – podsumowania analizy, zawierającego zebrane dane i wyciągnięte wnioski. Analiza może zostać podzielona na części np. wstępną, realizowaną przed przystąpieniem do szkoleń oraz śródokresową, pozwalającą na uzyskanie informacji zwrotnej od uczestników.

II. Zaplanowanie, opracowanie merytoryczne i organizację miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy. Oferent zobowiązany będzie przygotować kompleksowy program szkoleń uwzględniający tematykę, liczbę, szkoleń, sposób prowadzenia rekrutacji, zapewnić opracowanie merytoryczne i prowadzenie szkoleń, ewaluację i przygotowanie rekomendacji dla dalszej organizacji miejskich szkoleń dla wolontariuszy.
 

Umiejętności i wiedza, zdobywane przez wolontariuszy powinna być możliwie uniwersalna, tak aby:

a)pozwoliła wolontariuszowi na uzyskanie wiedzy o uniwersalnym charakterze, możliwej do wykorzystania w innych działaniach,

b)pozwoliła na pogodzenie interesów i zaspokojenie potrzeb wolontariuszy pracujących w różnych miejscach, w różnych obszarach tematycznych,

c)umożliwiła uzyskanie konkretnych umiejętności, kompetencji, wiedzy lub uprawnień, ułatwiających wykonywanie pracy wolontariackiej.

 

Przynajmniej 1/3 tematów szkoleń powinna zostać dobrana na podstawie analizy potrzeb wykonanej przez Oferenta. Program szkoleń może uwzględniać tematy opracowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy:

a)Podstawy komunikacji interpersonalnej, obejmujące nawiązywanie kontaktu i prowadzenie komunikacji – zarówno bezpośredniej, jak również przy wykorzystaniu różnych środków.

b)Promocja i komunikacja - planowanie i prowadzenie działań promocyjnych przedsięwzięć, inicjatyw i projektów społecznych w odniesieniu do specyfiki Warszawy. Wykorzystanie różnorodnych narzędzi w promocji komunikacji (także mediów społecznościowych).

c)Trudne sytuacje i praca w stresie – rozumiana szeroko, jako praca w warunkach lub środowisku wywołującym stres u wolontariusza, ale również jako praca z osobami pod presją stresu (również w kontekście tzw. interwencji kryzysowej), radzenie sobie ze stresem, postępowanie w sytuacjach problemowych, praca z trudnym klientem.

d)Animacja dzieci i młodzieży – rozumiana jako zestaw umiejętności potrzebnych przede wszystkim do prowadzenia różnorodnej aktywności i zajęć, połączonych z przekazywaniem konkretnej wiedzy. Umiejętności powinny pozwalać na animowanie czasu wolnego podczas wydarzeń, spotkań, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz tym podobnych, również na dworze.

e)Animacja środowiska lokalnego – rozumianej jako zestaw umiejętności ułatwiających aktywizacje środowiska sąsiedzkiego, osiedlowego, dzielnicowego czy innego do realizacji danego przedsięwzięcia. Blok ten może zawierać informacje nt. miejskich mechanizmów angażowania mieszkańców i realizacji ich inicjatyw (budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, inne działania Urzędu m.st. Warszawy czy urzędów dzielnic).

f)Kurs wychowawców wypoczynku. Program kursu musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży - Dz. U. poz. 452. Jeśli ten temat zostanie przedstawiony w ofercie, to szkolenie musi zostać zrealizowane przed okresem wakacyjnym.

g)Pierwsza pomoc

h)Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz osobami starszymi.

i)Podstawy zarządzania projektami – szkolenie pozwalające zdobyć podstawową wiedzę nt. tego jak planować i organizować swoje działania.

j)Wsparcie rozwoju kariery przez wolontariat – szkolenie pozwalające wolontariuszom przekuć swoje wolontariackie doświadczenia na ścieżkę kariery na rynku pracy. W programie powinny się znaleźć elementy dot. tworzenia CV i listów motywacyjnych oraz umiejętności prezentowania wolontariackich doświadczeń zrozumiałym dla pracodawców językiem.

III. Uwzględnienie w planowanym harmonogramie i ofercie szkoleniowej:

a) preferowanych przez wolontariuszy terminów szkoleń – popołudniowych, w dni robocze, natomiast szkoleń specjalistycznych także w weekendy.

b) organizację szkoleń w większości w formie jednorazowych spotkań, niż długich cykli szkoleniowych (za wyjątkiem tematów, które ze względu na zawartość merytoryczną wymagają większej liczby i formy spotkań, np. pierwsza pomoc).

c) stosowania w szkoleniu metod warsztatowych, jeżeli pozwala na to temat szkolenia.

 

IV. Organizację systemu zgłaszania i zapisów na szkolenia wolontariuszy przez warszawskich organizatorów wolontariatu.

V.   Zaplanowanie i prowadzenie promocji szkoleń, kierowanej zarówno do organizatorów, jak i pośrednio do wolontariuszy, dając tym drugim możliwość zachęcenia swoich organizacji/instytucji do zgłoszeń współpracujących z nimi ochotników.

VI. Zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowego podsumowania szkoleń oraz całości przedsięwzięcia, uwzględniającą zarówno wolontariuszy, jak i organizatorów wolontariatu. Wraz z podsumowaniem powinny zostać przygotowane rekomendacje dla planowania i organizacji kolejnych edycji miejskich szkoleń dla wolontariuszy.

Podejmowane przez oferenta działania powinny uwzględniać różnorodność organizatorów wolontariatu, a co za tym idzie, różnorodne potrzeby szkoleniowe współpracujących z nimi wolontariuszy.

 • Wybrany oferent będzie zobowiązany do:
 • stosowania we wszystkich prowadzonych działaniach nazwy oraz identyfikacji wizualnej projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz nietworzenia odrębnych logotypów czy identyfikacji wizualnej na użytek zadania publicznego, niestosowania nazwy zadania publicznego w promocji i kontakcie z odbiorcami działań oraz umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania logotypu projektu „Ochotnicy warszawscy” wraz z informacją o projekcie „Ochotnicy warszawscy”. W działaniach promocyjnych wskazane jest komunikowanie oferty szkoleń w taki sposób, by odbiorcy mieli pewność, iż stanowią one integralną część projektu „Ochotnicy warszawscy”..
 • nietworzenia dedykowanych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych na potrzeby promocji i komunikacji podejmowanych działań – działania będą komunikowane za pośrednictwem portalu „Ochotnicy warszawscy” i profili projektu w mediach społecznościowych;
 • przekazywania podstawowych informacji dotyczących osiągniętych wskaźników, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w zakresie i formie wskazanej przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 • przygotowywania, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, treści merytorycznych i informacyjnych w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz samodzielnego zamieszczania na portalu części takich informacji, przy użyciu udostępnionej funkcjonalności kalendarza;
 • ścisłej merytorycznej i organizacyjnej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz czynnego udziału w spotkaniach i pracy w ramach Zespołu Koordynującego (zgodnie z systemem zarządzania projektem „Ochotnicy warszawscy”, opisanym w jego treści);
 • podczas wszystkich organizowanych spotkań i szkoleń oferent zobowiązany jest do promocji miejskiego portalu wolontariatu (www.ochotnicy.waw.pl) oraz powinien zachęcać organizatorów wolontariatu i wolontariuszy do korzystania z portalu oraz stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy”;
 • przygotowania rekomendacji do kolejnej edycji szkoleń nie później niż do dnia 30 września 2020 r. Rekomendacje powinny zawierać podsumowania dotyczące frekwencji na szkoleniach, zainteresowania wolontariuszy i organizatorów poszczególnymi tematami oraz uwagi dotyczące organizacji i promocji szkoleń.
 • Jeśli oferent w planowanych działaniach będzie podejmował współpracę
  z wolontariuszami, zobowiązany jest do stosowania standardów współpracy
  , o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępne na portalu www.ochotnicy.waw.pl w dziale „Baza wiedzy”) oraz jest zobowiązany wykazać w ofercie jak będą stosowane.
 • Projekt „Ochotnicy warszawscy”, a co za tym idzie zadanie konkursowe, jest spójne z założeniami i celami Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego 1. „Odpowiedzialna wspólnota” oraz celu operacyjnego 1.1 „Dbamy o siebie nawzajem”. W projekcie „Ochotnicy warszawscy” zostały wskazane cele główne i cele operacyjne. Zadanie konkursowe realizuje cel III.1 „Podniesienie kompetencji i wzmocnienie podmiotów organizujących wolontariat w Warszawie, Stworzenie systemu wsparcia dla organizatorów wolontariatu” oraz pośrednio cel II. „Stworzenie systemu wsparcia dla wolontariuszy”.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert zwróci szczególną uwagę na:

 • kompleksowe ujęcie i zaplanowanie przedstawionej w ofercie koncepcji miejskiej oferty szkoleń;
 • podanie konkretnych zagadnień merytorycznych, których będą dotyczyły proponowane szkolenia (nie dotyczy szkoleń, których tematy zostaną określone na podstawie analizy potrzeb);
 • uwzględnienie w planowanym przygotowaniu szkoleń także elementu dopasowania sposobu prowadzenia szkoleń do specyfiki grupy – wolontariuszy działających w różnych organizacjach lub instytucjach i zaplanowanie przygotowania lub odpowiedniego doboru trenerów/prowadzących szkolenia pod kątem świadomości specyfiki działalności wolontariackiej;
 • przedstawioną koncepcję analizy potrzeb i sformułowania na podstawie analizy tematów szkoleń;
 • przedstawienie w ofercie propozycji promocji miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej wśród organizatorów wolontariatu;
 • wskazanie w ofercie działań mających na celu zapewnienie możliwie dużej różnorodności zarówno organizatorów wolontariatu zapisujących osoby na szkolenia, jak i zapewnienie dostępu do szkoleń możliwie wielu grupom społecznym, których przedstawicielami mogą być wolontariusze;

ograniczenie liczby lokalizacji, w których organizowane będą szkolenia, jednocześnie zapewniających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwiających szybki i wygodny dojazd Warszawskim Transportem Publicznym z każdej dzielnicy m.st. Warszawy (np. zlokalizowanej na terenie dzielnicy Śródmieście lub w innym miejscu w pobliżu centrum miasta).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama