Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia

Reklama
Nabór od 15.11.2019 do 09.12.2019 12:00
Urząd Miasta Wrocławia
Łączny budżet 900 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia.

Zadanie polega na prowadzeniu na terenie miasta Wrocławia punktów poradnictwa rodzinnego, w szczególności ukierunkowanego na:

• stworzenie warunków do nabycia wiedzy i poznania narzędzi służących poprawie komunikacji i relacji w rodzinie;

• umożliwienie nabywania i rozwijania umiejętności w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;

• umożliwienie kształtowania umiejętności podejmowania ważnych decyzji życiowych, dokonywania wyboru drogi życiowej;

• przygotowanie do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie;

• zapobieganie kryzysom oraz kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów rodzinnych;

• ograniczanie zagrożeń i negatywnych konsekwencji wynikających z rozpadu rodziny lub jej rekonstrukcji;

• stworzenie warunków do nabycia wiedzy, kształcenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do budowania trwałych relacji małżeńskich i partnerskich

• umożliwienie edukacji i kształtowania umiejętności w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa;

• pomoc w zakresie ochrony macierzyństwa;

• pomoc i wsparcie dla osób, par i rodzin po stracie dziecka

• pomoc i wsparcie dla rodzin w których urodziło się lub urodzi dziecko ciężko chore, dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji, obarczone wadami wrodzonymi, śmiertelnymi schorzeniami oraz niepełnosprawnością;

• promowanie pozytywnego modelu rodziny;

• ograniczenie strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, a także uzależnień behawioralnych;

• ograniczenie strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach doświadczających przemocy;

• pomoc i wsparcie dla osób z problemami dotyczącymi tożsamości psychoseksualnej oraz ich rodzin.

Formy realizacji zadania:

1. poradnictwo psychologiczne- prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej oraz grupowej (grupy wsparcia, psychoedukacja, treningi/warsztaty), a także parom i rodzinom

2. poradnictwo pedagogiczne- prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej , oraz grupowej (grupy wsparcia, psychoedukacja, treningi/warsztaty), a także parom i rodzinom w zakresie m.in. właściwych oddziaływań wychowawczych, komunikacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z problemami wychowawczymi itp.;

3. konsultacje doradcy rodzinnego;

4. wsparcie specjalistyczne innego typu, w tym mediacje oraz inne formy wsparcia niewymienione powyżej, jeśli realizatorzy zadania posiadają kwalifikacje niezbędne do jego udzielenia;

5. poradnictwo prawne tylko w zakresie uzupełniającym pozostałe formy wsparcia i pomocy, przy założeniu, że będzie ono świadczone w formie wolontariatu;

6. udzielanie informacji nt. innych instytucji/placówek/organizacji świadczących pomoc i udzielających wsparcia i w razie potrzeby kierowanie do nich beneficjentów; 7. opracowywanie materiałów edukacyjnych dla beneficjentów.

i inne uzasadnione przez Oferenta a wynikające z potrzeb beneficjentów.

Reklama