Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja programu pn. „Centra sportowo -szkoleniowe”

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 16.12.2019 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programu pn. „Centra sportowo -szkoleniowe”.

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych prowadzących szkolenie sportowe na obiektach zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy.

 

Oferent powinien zamieścić w pkt III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania” następujące informacje:

 • o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której prowadzone jest Centrum sportowo-szkoleniowe – wieloletnia umowa dzierżawy – powyżej 3 lat,  uwzględniająca przynajmniej 1 rok umożliwiający realizacje zadania po otrzymaniu dotacji;
 • o podjęciu Uchwały o powołaniu Centrum Sportowo-Szkoleniowego, ze wskazaniem dyscyplin/y sportu;
 • o posiadaniu „Regulaminu funkcjonowania Centrum”;
 • o zobowiązaniu się do nieodpłatnego udostępnienia bazy sportowej innym sportowym organizacjom pozarządowym, szkołom i uczelniom, na potrzeby szkolenia sportowego;
 • o zobowiązaniu się do zabezpieczenia obiektu i urządzeń sportowych, wraz z zapleczem technicznym, do kompleksowego prowadzenia Centrum;
 • o posiadaniu planu wykorzystania obiektu.

Po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć te dokumenty zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 2 ogłoszenia.

 

Środki finansowe przyznane na realizację programu oferent będzie mógł przeznaczyć na:

 •  zakup drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji);
 •  koszty wynagrodzenia  koordynatora i pracowników obsługi technicznej;
 • eksploatację  i zabezpieczenie posiadanej bazy sportowej:
  • energia elektryczna,
  • energia cieplna, olej opałowy, gaz,
  • woda,
  • wywóz nieczystości stałych i płynnych, toalety przenośne,
  • nawozy i opryski, trawa, torf, piach, ziemia,
  • malowanie linii, usługi związane z konserwacją boiska,
  • materiały do renowacji, konserwacji i naprawy sprzętu sportowego,
  •  ubezpieczenie OC oferenta,
  • gospodarka zielenią,
  • obsługę administracyjną, obsługę finansowo - księgową, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC
w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem
.

 

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2019 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama