Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 16.12.2019 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 3,47 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3,47 mln PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zadanie dotyczy organizacji:

 1. dużych imprez sportowych (w szczególności Mistrzostw Świata/Europy, Pucharów Świata/Europy, memoriałów, turniejów, mitingów, wyścigów) w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego.
 2.  imprez o charakterze wojewódzkim - wpisanych do kalendarza okręgowych związków sportowych;
 3. innych imprez, mających charakter powszechności, nowatorskich i adresowanych do dużej liczby odbiorców.

 

W formularzu ofertowym, w punkcie „III – syntetyczny opis zadania” należy wskazać czy zadanie będzie realizowane w zakresie punktu A, B czy C.

W formularzu ofertowym, w punkcie „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego”, należy wpisać nazwę własną imprezy.

 

A) imprezy sportowe  (memoriały, turnieje, zawody, mitingi, wyścigi),
w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego

 

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji międzynarodowych zawodów sportowych;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • zgodność z przepisami współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie zatwierdzonymi przez właściwy związek sportowy;
 • w przypadku imprez międzynarodowych liczba reprezentowanych  państw;
 • udział w zawodach czołowych zawodników danej dyscypliny;
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie, przekrój kategorii wiekowych, liczba roczników;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,

 

Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC.

 

W przypadku organizacji imprez międzynarodowych o najwyższej randze sportowej (Mistrzostwa, Puchary: Świata/Europy), wymagane jest posiadanie przez oferenta przyznania organizacji zawodów, bądź zlecenia ich organizacji przez właściwą międzynarodową federację sportu.

 

W przypadku organizacji ogólnopolskich imprez mistrzowskich wymagane jest posiadanie zaświadczenia właściwego polskiego związku sportowego informujące o tym, że dana impreza znajdzie się w kalendarzu związku na 2020 rok, a jej organizacja została powierzona oferentowi. W przypadku organizacji imprez krajowych przez właściwy polski związek sportowy, nie jest wymagane dołączenie zgody (nie dotyczy organizacji, których współzawodnictwo odbywa się w sporcie, w którym nie został utworzony  polski związek sportowy).

 

Po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć te dokumenty zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 3 ogłoszenia.

 

 1. imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych

 

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • zgodność z przepisami współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie zatwierdzonymi przez właściwy związek sportowy;
 • udział w zawodach czołowych zawodników danej dyscypliny;
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie, przekrój kategorii wiekowych, liczba roczników;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,

 

Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC.

 

Wymagane jest udokumentowane przyznania organizacji zawodów, bądź zlecenie organizacji zawodów przez właściwy okręgowy związek sportowy (w przypadku organizacji przez właściwy okręgowy związek sportowy nie jest wymagane dołączenie zgody, lecz potwierdzenie ujęcia tej imprezy w kalendarzu związku na rok 2020).

 

Po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć ten dokument zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 3 ogłoszenia.

 

 1. innych imprez mających charakter powszechności,  szczególnie  nowatorskich
  i adresowanych do dużej liczby odbiorców
  .

 

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji imprez o podobnym charakterze;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • atrakcyjność dla widzów i/lub uczestników (np. oprawa, konkursy towarzyszące itp.);
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.

 

Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC

 

Środki finansowe przyznane na realizację zadania Organizacja imprez sportowo

rekreacyjnych (IA, IB, IC) oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A: Koszty merytoryczne:

- wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego,

- wyżywienie zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda,

- zakwaterowanie uczestników,

- obsługę techniczną,

- obsługę sędziowską,

- ubezpieczenie OC imprezy

- opiekę medyczną,

- transport zawodników/sprzętu,

- zakup nagród (puchary, medale, dyplomy)

- zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;,

B: Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

     - obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane
z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać
w pkt. VI.3 oferty:Inne informacje”.

 

 W postępowaniu konkursowym w przypadku zadania:

Ad. zadania IA) - zostaną wybrane nie więcej niż 3 oferty w danej dyscyplinie sportu.

Ad. zadania IB) - zostanie wybrana 1 oferta w danej dyscyplinie sportu.

Ad. zadania IC) - wybranych zostanie nie więcej niż 5 ofert spełniających kryteria

w największym stopniu.

 

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2019 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama