Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury – Kategoria III - organizacja największych warszawskich festiwali...

Reklama
Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury – Kategoria III - organizacja największych warszawskich festiwali artystyczno-kulturalnych jako element budowy marki miasta
Nabór od 22.11.2019 do 07.01.2020 16:00
Biuro Kultury
Łączny budżet 15 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury – Kategoria III - organizacja największych warszawskich festiwali artystyczno-kulturalnych jako element budowy marki miasta.

Pożądane cechy projektu:

 1. Program powinien odróżniać się na tle regularnej działalności kulturalnej organizacji i instytucji kulturalnych w Warszawie najwyższym poziomem artystycznym i merytorycznym, a także charakteryzować się przede wszystkim spójnością programową  i organizacyjną, w tym szczególną dbałością o dobór profesjonalnej kadry i narzędzi służących realizacji projektu. W pkt. IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego;
 2. Wydarzenie realizowane w ramach tego konkursu powinno posiadać sprecyzowany profil artystyczny oraz zdefiniowaną grupę uczestników/czek, a także zakładać włączanie i pozyskiwanie nowych. Liczba odbiorców/czyń musi być znacząca dla określonego profilu i danej dziedziny oraz realnie oszacowana; 
 3. Oferta powinna uwzględniać potrzeby i możliwości różnych i możliwie szerokich grup społecznych, w tym osób mających utrudniony dostęp do kultury;
 4. Oferta musi zakładać zorganizowanie, w ramach profilu festiwalu, w każdym roku realizacji zadania, co najmniej jednego wydarzenia kulturalnego z bezpłatnym wstępem dla publiczności oraz zawierać możliwość zakupu biletów zniżkowych (np. na podstawie karty warszawiaka, bilety branżowe, bilety dla seniorów, itp.) – w przypadku wydarzeń biletowanych;
 5. Oferta powinna zakładać zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia festiwalowego w każdym roku realizacji zadania w oparciu o atrakcje turystyczne, tożsamość lub historię Warszawy w celu budowania identyfikacji mieszkańców i gości festiwalu z miastem;
 6. Projekt może zakładać wykorzystanie do działań artystycznych i kulturalnych przestrzeni publicznej miasta (architektury, zieleni, topografii, itp.) w celu budowania ścisłej relacji wydarzenia i jego gości z Warszawą;
 7. Oferta powinna przyczyniać się do włączania warszawskich środowisk twórczych w ogólnopolski, europejski i światowy obieg wymiany myśli i idei kulturalnych;
 8. Projekt musi stanowić kontynuację poprzednich działań oraz zawierać udokumentowaną historię dwóch poprzednich edycji, w tym krótki opis ich przebiegu, liczbę wydanych biletów, otrzymane wyróżnienia, nagrody, opinie, recenzje;
 9. Oferta powinna zawierać spójny, a jednocześnie różnorodny plan strategii komunikacji i informacji. Komunikacja powinna zakładać budowanie stałej relacji z mieszkańcami miasta i gośćmi festiwalu. Komunikacja powinna mieć zasięg: a) ogólnomiejski, tj. być widoczna dla mieszkańców/nek całej Warszawy oraz budować pozytywny wizerunek Miasta; b) międzynarodowy i ogólnopolski, mający na celu przyciągnięcie do Warszawy gości i odbiorców festiwalu oraz zbudowanie u pozawarszawskich grup odbiorców pozytywnego wizerunku Miasta;
 10. Zalecane jest, by promocja i komunikacja festiwalu, w zakresie kształtowania wizerunku Warszawy uwzględniała współpracę np. ze Stołecznym Biurem Turystyki, Biurem Marketingu Miasta, Polską Organizacją Turystyczną lub innymi podobnymi podmiotami; 
 11. Projekt może być realizowany w różnych dziedzinach kultury i sztuki;
 12. Zadanie może dotyczyć wydarzeń o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim ;
 13. Oferta powinna zawierać opis rezultatów: wymiernych, sprawdzalnych i takich, na które Oferent ma wpływ. Rezultaty zadania dotyczące frekwencji i rozwoju uczestnictwa w kulturze zawarte w sprawozdaniu z wykonania zadania muszą być oparte na raportach kasowych oraz innych, wiarygodnych dokumentach precyzujących realną liczbę odbiorców zadania. W przypadku wydarzeń plenerowych konieczne jest oszacowanie w sprawozdaniu liczby uczestników np. na podstawie dołączonej dokumentacji fotograficznej, wydanych wejściówek, potwierdzonych zaproszeń;
 14. Zadanie musi zostać zrealizowane do 31 grudnia 2022 roku;
 15. W przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją m.st. Warszawy lub innym podmiotem należy załączyć potwierdzenie ze strony instytucji miejskiej o deklaracji współpracy przy danym zadaniu (można przedłożyć korespondencję mailową;
 16. Preferowane będą oferty, w których dotacja nie stanowi większości budżetu całego zadania;
 17. Oferenci, którzy wykażą potrzebę ewaluacji festiwalu, która może przyczynić się do rozwoju potencjału festiwalu w latach następnych, mają możliwość zamówienia zewnętrznej ewaluacji zadania finansowanego z udzielonej dotacji. Zbiorczy koszt ewaluacji wszystkich edycji finansowanych z dotacji może zostać pokryty ze środków z dotacji – w kwocie pomiędzy 2% a 3% całości przekazanej dotacji na trzyletnią realizację projektu. Ewaluacja powinna dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
  1. W jakim stopniu spełnione zostały założenia dotyczące frekwencji oraz ewentualne założenia dotyczące profilu publiczności? Jakie działania i rozwiązania na to wpłynęły?
  2. Jaki był i od czego zależał poziom zadowolenia publiczności z udziału w festiwalu?
  3. W jakim stopniu i w jaki sposób festiwal przyczynił się do wzbogacenia lub upowszechnienia zasobów kultury?
  4. W jakim stopniu i w jaki sposób festiwal przyczynił się do promowania Warszawy jako europejskiego miasta kultury?

Dane z ewaluacji muszą być przekazane do Biura Kultury z możliwością ich upublicznienia.

Biuro Kultury musi zatwierdzić metodologię ewaluacji przed jej zleceniem przez Organizatora zadania.

Zasady i warunki przeprowadzania ewaluacji są dostępne na stronie internetowej pod adresem: http://pte.org.pl/wp-content/uploads/2015/08/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama