Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury – Kategoria II - organizacja festiwali artystyczno-kulturalnych jako...

Reklama
Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury – Kategoria II - organizacja festiwali artystyczno-kulturalnych jako element budowy marki miasta
Nabór od 22.11.2019 do 07.01.2020 16:00
Biuro Kultury
Łączny budżet 12 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury – Kategoria II - organizacja festiwali artystyczno-kulturalnych jako element budowy marki miasta.

Pożądane cechy projektu:

a) Program powinien odróżniać się na tle regularnej działalności kulturalnej organizacji i instytucji kulturalnych w Warszawie najwyższym poziomem artystycznym i merytorycznym, a także charakteryzować się przede wszystkim spójnością programową  i organizacyjną, w tym szczególną dbałością o dobór profesjonalnej kadry i narzędzi służących realizacji projektu. W pkt. IV.5 oferty należy wskazać, wypełniając tabelę, dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego;

b) Wydarzenie realizowane w ramach tego konkursu powinno posiadać sprecyzowany profil artystyczny oraz zdefiniowaną grupę uczestników/czek, a także zakładać włączanie i pozyskiwanie nowych. Liczba odbiorców musi być znacząca dla określonego profilu i danej dziedziny oraz realnie oszacowana;  

c) Oferta powinna uwzględniać potrzeby i możliwości różnych grup społecznych, w tym osób  mających utrudniony dostęp do kultury;

d) Oferta musi zakładać zorganizowanie, w ramach profilu festiwalu, w każdym roku realizacji zadania, co najmniej jednego wydarzenia kulturalnego z bezpłatnym wstępem dla publiczności oraz zawierać możliwość zakupu biletów zniżkowych (np. na podstawie karty warszawiaka, bilety branżowe, bilety dla seniorów) – w przypadku wydarzeń biletowanych;

e) Oferta powinna zakładać zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia festiwalowego w każdym roku realizacji zadania w oparciu o atrakcje turystyczne, tożsamość lub historię Warszawy w celu budowania identyfikacji mieszkańców i gości festiwalu z miastem;

f) Wydarzenie realizowane w ramach tego konkursu powinno zakładać włączanie warszawskich środowisk twórczych w ogólnopolski, europejski i światowy obieg wymiany myśli i idei kulturalnych;

g) Projekt może zakładać wykorzystanie do działań artystycznych i kulturalnych przestrzeni publicznej miasta (architektury, zieleni, topografii, itp.) w celu budowania ścisłej relacji wydarzenia i jego gości z Warszawą;

h) Projekt powinien wyrastać z dotychczasowej działalności Oferenta lub stanowić kontynuację poprzednich działań. W tym ostatnim przypadku oferta powinna zawierać udokumentowaną historię dwóch poprzednich edycji, w tym krótki opis ich przebiegu, liczbę wydanych biletów itp.;

i) Projekt może być realizowany w różnych dziedzinach kultury i sztuki i powinien  zakładać program merytoryczny w każdym roku;

j) Zadanie może dotyczyć wydarzeń o zasięgu ogólnomiejskim, a ze względu na dobór kadr, twórców, współpracę partnerską oraz kampanię komunikacyjno-promocyjną, może także mieć charakter ogólnopolski lub międzynarodowy;

k) Oferta powinna zawierać opis rezultatów: wymiernych, sprawdzalnych i takich, na które Oferent ma wpływ. Rezultaty zadania dotyczące frekwencji i rozwoju publiczności zawarte w sprawozdaniu z wykonania zadania muszą być oparte na raportach kasowych oraz innych, wiarygodnych dokumentach precyzujących realną liczbę odbiorców zadania. W przypadku wydarzeń plenerowych konieczne jest oszacowanie w sprawozdaniu liczby uczestników na podstawie dołączonej dokumentacji fotograficznej;

l) Zadanie musi zostać zrealizowane do 31 grudnia 2022 roku;

m) W przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z instytucją m.st. Warszawy lub innym podmiotem należy załączyć potwierdzenie ze strony instytucji miejskiej o deklaracji współpracy przy danym zadaniu (można przedłożyć korespondencję mailową);

n) Preferowane będą oferty, w których dotacja nie stanowi całości budżetu zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama