Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 27.12.2019 15:00
Dzielnica Rembertów
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Rembertów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik do uchwały nr 40/163/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zarządu Dzielnicy Rembertów

                                                                                                                                                                            m.st. Warszawy z dnia 20listopada 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

 

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela.

 

 1. Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
 1. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
 1. Cel zadania: umożliwienie udziału w całorocznym szkoleniu sportowym i współzawodnictwie – dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Podniesienie sprawności fizycznej.

 1. Opis zadania:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. W zakres zadania mogą wchodzić: prowadzenie szkolenia stacjonarnego oraz udział we współzawodnictwie, w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministra Sportu i Turystyki na dany rok kalendarzowy, dla których prowadzone będzie:

 

A. szkolenie wyłącznie podstawowe, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę:

 • od pierwszej klasy szkoły podstawowej (wyjątek stanowią dyscypliny tzw. wczesne), do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii wiekowej), min. 3 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 102 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 51 godz.), z możliwością wyłączenia okresu ferii zimowych i wakacji (udział w zawodach nie będzie traktowany jako jednostka treningowa) – do tego szkolenia nie mogą być włączani uczniowie klas sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz uczestnicy zajęć sportowych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego;

 

B. szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, którego adresatami będą  dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymujący się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę:

 • szkolenie podstawowe: jak w punkcie A. 
 • szkolenie zasadnicze: zawodnicy od kategorii wiekowej młodzik do kategorii młodzieżowca  minimum 4,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 153 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 51 godz.) z  możliwością wyłączenia okresu ferii zimowych i wakacji.

W załączonej do oferty informacji zbiorczej, która stanowi załącznik nr 3 (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze) dotyczącej liczby uczestników należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta finansowaniem/ dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

 

Uwagi: 

 • Oferty, które nie będą dotyczyły systematycznego stacjonarnego szkolenia sportowego nie będą rozpatrywane.
 • Zgrupowania sportowe nie podlegają sfinansowaniu/dofinansowaniu.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2019 roku brały/brali udział (reprezentując podmiot składający ofertę) we współzawodnictwie sportowym (w minimum jednym z niżej wymienionych): rozgrywanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (w relacji klubowej), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, w zawodach rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego (na podstawie wyników z komunikatu za 2019 rok http://sport-mlodziezowy.pl/index.php/aktualne-wyniki), Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski, w danej dyscyplinie. W przypadku klubu wielosekcyjnego, finasowaniem lub dofinansowaniem objęci będą wyłącznie uczestnicy szkolenia w dyscyplinach, które spełniły ww. wymóg. W szkoleniu zasadniczym finansowaniem/dofinansowaniem w danej dyscyplinie objęci będą wyłącznie zawodnicy którzy spełniają ww. wymóg (do załącznika nr 3 do ogłoszenia, należy wpisać wyłącznie ilość zawodników ze szkolenia zasadniczego, biorących udział we współzawodnictwie w 2019 r. oraz zawodników, którzy od początku 2020 r. przechodzą do kategorii MŁODZIK).

 

Zawodników, którzy od początku 2020 r. przechodzą do kategorii wiekowej młodzik, można zgłaszać do szkolenia zasadniczego (bez obowiązku ich uczestnictwa we współzawodnictwie w 2019 r., pod warunkiem uczestnictwa we współzawodnictwie w danej dyscyplinie - organizacji składającej ofertę).

 

W przypadku, gdy zawodnik brał udział , obowiązek przekazania takiej informacji spoczywa na oferencie (pkt III. ust. 3 oferty -  syntetyczny opis zadania – grupa docelowa).

 

 • Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.
 • Organizacja nie może ubiegać się  o finansowanie/dofinansowanie w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, jeżeli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub w innej dzielnicy dotyczy tych samych uczestników szkolenia.
 • W przypadku szkolenia stacjonarnego i współzawodnictwa organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a Dzielnicę tj. np. wnioskować o finansowanie/dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze, a finansowanie/dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

(z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu rzeczowego, osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

W kosztorysie do oferty nie należy rozdzielać kosztów pomiędzy szkolenie podstawowe i zasadnicze.

 

A: koszty merytoryczne:

 • wynagrodzenie osób szkolących;
 • wynagrodzenie obsługi technicznej;
 • wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);        
 • eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości)
  i urządzeń sportowych;
 • zakup potrzebnego sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania  (do 10 tys. zł /szt.) – należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
 • badania lekarskie, badania wydolnościowe i biochemiczne;
 • odnowa biologiczna i rehabilitacja;
 • przejazd, transport na zawody;
 • zakwaterowanie i wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy);
 • opłaty za udział we współzawodnictwie;
 • środki opatrunkowe i odżywki;
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia i współzawodnictwa.

 

W dyscyplinach, dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

 

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty: „Inne informacje”.

 

B: Koszty administracyjne.

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku
z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

 

Uwagi:

 • Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 • Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu.
 • Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „LISTY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

 

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

 

Komisja ds. opiniowania ofert naliczy dotacje na podstawie wskaźników, które są dostępne na stronie internetowej www.sportowa.warszawa.pl, do której zostaną naliczone dodatkowe środki za wyniki w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (OSSM), Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (WOM), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy w danej dyscyplinie. Liczbę punktów zdobytych w ramach współzawodnictwa w OSSM i WOM w 2019 roku (w przypadku klubów wielosekcyjnych z podziałem na dyscypliny), oferent zobowiązany jest wpisać w załączniku nr 4 do ogłoszenia - w przypadku braku informacji dodatkowe środki nie zostaną naliczone. W przypadku udziału w 2019 roku w Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy w danej dyscyplinie, informacje tę należy wpisać do załącznika nr 4 – punkty zostaną naliczone przez Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 

W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia (załącznik nr 4 do ogłoszenia) kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B.4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania).

8,7 (okres szkolenia objęty dofinansowaniem - w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia. W przypadku gdy całość pobieranych opłat nie zostanie przeznaczona na realizację zadania, oferta staje się niewiarygodna i dotacja nie zostanie przyznana.

W przypadku:

 • gdy wyliczona wg wskaźników łączna kwota na szkolenie przekroczy kwotę określoną w ogłoszeniu konkursowym, to naliczone kwoty będą procentowo zmniejszane,
 • gdy wyliczona według wskaźników łączna kwota na szkolenie będzie niższa od kwoty zabezpieczonej w konkursie, to dopuszcza się procentowe zwiększenie kwoty - z uwzględnieniem wysokości wnioskowanej dotacji,
 • gdy wnioskowana kwota będzie niższa niż wyliczony wskaźnik, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z wnioskowaną w ofercie,
 • gdy na podstawie weryfikacji zawodników pod względem kategorii wiekowej lub miejsca zamieszkania liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza od podanej w ofercie dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona według wskaźnika naliczenia,
 • dotychczasowej, dobrej współpracy oferenta z Dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy, rzetelnej realizacji zadań zlecanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, godnego reprezentowania Warszawy na arenie ogólnopolskiej, dotacja, która zostanie naliczona wg wskaźników, może zostać zwiększona do 20%.

 

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze, znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl), oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (wzór znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl).

 

Wyniki przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań (merytorycznych lub finansowych) w 2019 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”. 

 

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 1 rok przed datą złożenia wniosku (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

 

 1. Rezultaty zadania:

   - liczba godzin treningowych (niemniej niż określono w § 1.4 niniejszego ogłoszenia);

   - liczba uczestników szkolenia.

 

 1. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.
 1. Termin realizacji zadania: 2 stycznia – 20 grudnia 2020 r.
 1. Miejsce realizacji zadania: teren Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
  W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na specyfikę danej dyscypliny sportowej lub brak obiektów sportowych w dzielnicy dopuszcza się prowadzenie szkolenia na terenie m.st. Warszawy lub na terenach sąsiadujących z dzielnicą. Udział we współzawodnictwie: Polska.
 2. Uzasadnienie wyboru miejsca realizacji poza Dzielnicą Rembertów m.st. Warszaw wymaga szczegółowego wskazania w ofercie (pkt. III ust. 3 oferty, tj. Syntetyczny opis zadania).
 1. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.
 1. Środki przeznaczone na realizację zadania: 140.000,00 zł.

 

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.
 5. Oferenci, którzy:
 1. nie są podatnikami podatku VAT lub
 2. są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego,

przedstawiają w ofercie koszty brutto.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 2. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 2. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 3. wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
 4. zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.
 1. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

 

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

 

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. W przypadku wsparcia, dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245). 
 4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
  1. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;
  2. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  3. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
  4. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;
  6. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;
  7. zakazu używania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;
  8. zakazu wypuszczania chińskich lampionów;
  9. zakazu używania sztucznych ogni i petard.
 6. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.
 7. Oferent zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy.
  W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

„Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 • Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 • Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 • Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które: 

- widnieją w Rejestrze lub;

- nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

- co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.”

§ 4. Składanie ofert

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 27 grudnia 2019 roku do godz. 15:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku do godz. 15:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, 04-401 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

 1. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 2. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Sportu dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych Marcin Kuriata, pok. 610, nr telefonu 22 44 33 869 i Bożena Mazurkiewicz, pok. 610, nr telefonu 22 44 33 868, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

 

§ 5. Wymagana dokumentacja

 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
 2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym
  – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
 4. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. informację zbiorczą dot. liczby zawodników / uczestników szkolenia, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, (wersja elektroniczna lub papierowa);
 6. informację o wysokości pobieranych opłat za prowadzenie szkolenia (dotyczy wszystkich podmiotów składających ofertę), sumie zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym w 2019 r. (OSSM, WOM), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia, (wersja elektroniczna lub papierowa).
 1. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
 2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1, oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.
 3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2-6.
 4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:
 1. zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
 2. oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej: www.ngo.um.warszawa.pl,
 3. innych dokumentów wynikających z ogłoszenia konkursowego:
 1. imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze, znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl),
 2. oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (wzór znajduje się na stronie www.sportowa.warszawa.pl).
 1. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest
  z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.
 4. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl).

 

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Rodzaj zadania

2018 r.

2019 r.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

120.000  zł

140.000 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama