Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia (Kategoria II, wysokobudżetowa)

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 23.01.2020 16:00
Biuro Kultury
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 25 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia (Kategoria II, wysokobudżetowa)..

Pożądane cechy projektu:

  1. Oferta powinna zakładać stworzenie i publiczną prezentację nowego dzieła lub wydarzenia;
  2. Planowane przedsięwzięcie powinno charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym dzieła/wydarzenia oraz adekwatnym do skali projektu doborem kadr realizujących zadanie;
  3. Projekt powinien mieć zasięg ogólnomiejski, a ze względu na dobór kadr, twórców, współpracę partnerską oraz kampanię komunikacyjno-promocyjną, może także mieć charakter ogólnopolski lub międzynarodowy;
  4. Zalecane jest, aby zadanie było dostępne dla możliwie najszerszych grup odbiorców i odbiorczyń, w tym także dla osób mających utrudniony dostęp do kultury;
  5. Oferta musi zawierać przemyślaną strategię komunikacyjną i informacyjną o zasięgu ogólnomiejskim, adekwatną do odbiorczyń i odbiorców realizowanego zadania;
  6. W przypadku nawiązania współpracy Oferenta z miejską instytucją kultury, możliwe jest pozyskanie wkładu finansowego ze środków tej instytucji, pod warunkiem, że środki te nie pochodzą z dotacji podmiotowej lub celowej przyznanej z budżetu m.st. Warszawy;
  7. Oferta powinna zawierać opis rezultatów: wymiernych, sprawdzalnych i takich, na które Oferent ma wpływ;
  8. Zadanie może być realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki;
  9. Minimalny procent budżetu przeznaczony na honoraria artystyczne twórców i twórczyń oraz na koszty bezpośrednie materiałów niezbędnych do wytworzenia nowych dzieł powinien być nie mniejszy niż 30% kosztów finansowych zadania (na etapie podpisywania umowy - 30% kosztów finansowych zadania).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama