Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 16.12.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego" w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

Rodzaj i cel zadania:

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego".

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1. Cel zadania:

Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom Katowic dostępu do różnorodnych form poradnictwa i wyposażenie w wiedzę niezbędną do rozwiązania ich problemów życiowych.

2.2. Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane może być we wszystkich dzielnicach Katowic.

2.3. Adresaci zadania:

Mieszkańcy Katowic, którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód oraz w przypadku poradnictwa prawnego dodatkowo z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

2.4. Zakres świadczonych usług:

a) poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii;

b) poradnictwo rodzinne obejmujące problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną;

c) poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania powinny złożyć ofertę za pośrednictwem Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 806, tel. (32) 25 93 388, od poniedziałku do środy w godz. od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 15.00.

Reklama