Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 27.12.2019 15:00
Dzielnica Rembertów
Łączny budżet 16 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Rembertów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program „Aktywny Warszawiak”.

 

1. Nazwa zadania konkursowego: Program „Aktywny Warszawiak”

2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3. Cel zadania: podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

4.  Opis zadania: Program zakłada prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych kierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Rodzaj i forma zajęć musi być dostosowana do grupy adresatów. Może dotyczyć realizacji jednej formy aktywności lub kilku. Program nie może dotyczyć szkolenia sportowego. Powinien być adresowany do jak najszerszej grupy odbiorców, nie może być traktowany jako treningi lub uzupełnienie treningu dla osób, które uczestniczą w szkoleniu sportowym. Zajęcia mogą stanowić stałą ofertę rekreacyjną dostępną np. w sezonie letnim.

Do prowadzenia zajęć należy zatrudnić wykwalifikowanych instruktorów i trenerów.
W ramach programu oferent udostępnia sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zajęć.

W przypadku przyznania dotacji organizator zobowiązany będzie zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć oraz przekazywać je do Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy celem umieszczenia na stronie www.rembertow.waw.pl. Podczas zajęć należy przekazywać informacje o prozdrowotnych zaletach aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania.

Środki finansowe na przyznane na realizację programu oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A. Koszty merytoryczne:

- wynagrodzenie instruktora, trenera;

- wynajem obiektów sportowych lub eksploatacja własnych obiektów i urządzeń sportowych (np. energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości);

- wynajem potrzebnego sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;

- ubezpieczenie OC oferenta;

B. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:

- obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, których koszty nie mogą

przekroczyć 5% dotacji;

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie plakaty, banery, roll-up, koszulki t-shirt) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawę, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką zajęć wraz z uzasadnieniem , które należy wpisać w pkt. VI oferty: „Inne informacje”.

Oferent jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Wyniki przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy kontroli merytorycznych lub finansowych realizacji zadań będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

 

5. Rezultaty zadania - przykładowe: wzrost sprawności fizycznej, liczba godzin zajęć

6. Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

7. Termin realizacji zadania: 20 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

8. Miejsce realizacji zadania: teren Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w przypadkach uzasadnionych specyfiką formy aktywności (np. sporty wodne) dopuszcza się możliwość realizacji zadania na terenie m.st. Warszawy.

9. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć dowolną liczbę ofert.

10. Środki przeznaczone na realizację zadania: 16 000 zł.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama