Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia (Kategoria I, niskobudżetowa)

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 23.01.2020 16:00
Biuro Kultury
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kreacja - nowe dzieła i wydarzenia (Kategoria I, niskobudżetowa).

Pożądane cechy projektu:

 1. Oferta powinna zakładać stworzenie i publiczną prezentację nowego dzieła lub wydarzenia;
 2. Oferta może zakładać realizację działań nie wynikających z dotychczasowych doświadczeń i działalności kulturalnej/artystycznej Oferenta;
 3. Planowane przedsięwzięcie nie może trwać dłużej niż 180 dni (całkowity czas realizacji zadania);
 4. Zalecane jest, aby zadanie było dostępne dla możliwie najszerszych grup odbiorców i odbiorczyń, w tym dla osób mających utrudniony dostęp do kultury;
 5. W przypadku nawiązania współpracy Oferenta z miejską instytucją kultury, możliwe jest pozyskanie wkładu finansowego ze środków tej instytucji, pod warunkiem, że środki te nie pochodzą z dotacji podmiotowej lub celowej przyznanej z budżetu m.st. Warszawy;
 6. Zadanie może być realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki;
 7. Planowane przedsięwzięcie musi mieć charakter autonomiczny, tzn. nie może być częścią innego wydarzenia lub wydarzeniem towarzyszącym dla innej, większej inicjatywy kulturalnej/artystycznej;
 8. Planowane przedsięwzięcie powinno charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym dzieła/wydarzenia oraz adekwatnym do skali projektu doborem kadr realizujących zadanie;
 9. Projekt powinien mieć zasięg co najmniej ogólnomiejski, a ze względu na dobór kadr, twórców, współpracę partnerską oraz kampanię komunikacyjno-promocyjną, może także mieć charakter ogólnopolski lub międzynarodowy;
 10. Oferta musi zawierać przemyślaną strategię komunikacyjną i informacyjną o zasięgu ogólnomiejskim, adekwatną do odbiorczyń i odbiorców realizowanego zadania;
 11. Oferta powinna zawierać opis rezultatów: wymiernych, sprawdzalnych i takich, na które Oferent ma wpływ;
 12. Minimalny procent budżetu przeznaczony na honoraria artystyczne twórców i twórczyń oraz na koszty bezpośrednie materiałów niezbędnych do wytworzenia nowych dzieł powinien być nie mniejszy niż 20% kosztów finansowych zadania (na etapie podpisywania umowy - 20% kosztów finansowych zadania).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama