Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Promocja i organizacja wolontariatu

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 13.12.2019 14:00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Promocja i organizacja wolontariatu” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.

RODZAJ I CEL ZADANIA
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:
„Promocja i organizacja wolontariatu”
2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
2.1. Cel zadania:
Zwiększenie liczby osób zaangażowanych w wolontariat na terenie miasta Katowice, wsparcie wolontariuszy oraz rozwój usług wolontaryjnych skierowanych do mieszkańców Katowic.
2.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie może być realizowane we wszystkich dzielnicach Katowic.
2.3. Adresaci zadania:
Mieszkańcy miasta Katowice, w tym w szczególności: młodzież i osoby starsze.
2.4. Zakres świadczonych usług:
a) edukacja, w tym organizacja szkoleń poszerzających wiedzę na temat wolontariatu;
b) promocja wolontariatu, w tym w szczególności: młodzieży i osób starszych;
c) prowadzenie działań wolontaryjnych skierowanych m.in. do młodzieży i osób starszych, w tym tworzenie nowych grup wolontariackich oraz tzw. banków czasu;
d) wspieranie wolontariatu sąsiedzkiego;
e) organizacja wydarzeń promujących wolontariat.

odmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania powinny złożyć ofertę za pośrednictwem Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 804, tel. (32) 25 93 788, od poniedziałku do środy w godz. od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 14.00.

Reklama