Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 22.11.2019 do 13.12.2019 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 540 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami.

Prezydent Miasta Białegostoku

na podstawie art. 11, 12, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób  niepełnosprawnych.

I.    Warunki  realizacji zadania:
Rodzaj zadania:
Zapewnienie opieki wytchnieniowej rodzicom lub opiekunom osób z niepełnosprawnościami.

Cel:
Zapewnienie opieki umożliwiającej dzienne lub całodobowe przebywanie osoby z niepełnosprawnością pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki lub potrzeby odpoczynku przez jej rodziców lub opiekunów.

Grupa docelowa:
Rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym będących mieszkańcami Białegostoku.

Forma działań i istotne informacje:
1.    Opieka wytchnieniowa obejmować będzie dzienne lub całodobowe przebywanie niesamodzielnej osoby z niepełnosprawnością pod nadzorem w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez rodziców lub opiekunów.
2.    Usługa świadczona będzie w lokalu zapewnionym przez Oferenta, w ofercie dopuszcza się uwzględnienie kosztów mediów oraz kosztów czynszu za lokal.
3.    Wymagane jest zatrudnienie opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje do opieki nad osobami z różnymi niepełnosprawnościami.
4.    Jednorazowy pobyt osoby z niepełnosprawnością nie powinien być dłuższy niż 3 tygodnie, przy czym okres ten będzie mógł być wydłużony, gdy wymagać będzie tego konkretna sytuacja opiekuńcza.
5.    Oferent powinien zapewnić posiłek osobom, których pobyt będzie dłuższy niż 4 godziny. Jeśli czas pobytu będzie wynosił 24 godziny i dłużej powinno być zapewnione całodobowe wyżywienie składające się z trzech posiłków (śniadanie, obiad, kolacja).
6.    Oferent powinien dołączyć do oferty projekt „Regulaminu pobytu w ramach opieki wytchnieniowej”.
7.    Cel zadania publicznego musi być spójny z założonymi rezultatami.  
8.    Oferent zobowiązany jest do wskazania przewidywanych rezultatów. Rezultaty muszą być mierzalne i realne do osiągnięcia.
9.    Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % całkowitej wartości projektu.
10.    Zadanie musi być realizowane  na terenie Miasta Białystok.
11.    Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
12.    Informacja o finansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białystok powinna znaleźć się na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania.

Planowana wysokość środków na realizację zadania:
- w 2020 r. wynosi 170 000,00 zł,
- w 2021 r. wynosi 180 000,00 zł,
- w 2022 r. wynosi 190 000,00 zł.

Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu przez Radę Miasta Białystok budżetu na rok 2020 oraz po złożeniu ofert.
W latach 2021-2022 wysokość środków będzie uzależniona od wysokości budżetu miasta na dany rok. Kwota ta może ulec zmianie gdy nastąpi zmiana projektu budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.
W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową na kolejne lata w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności, w tym zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, zwiększenia cen towarów, usług i mediów, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta.

II.    Warunki przyznawania dotacji:

1.    Zlecenie zadania i jego finansowanie  odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
2.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.
3. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:
1) przedstawienia zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz aktualizacji zakładanych rezultatów w przypadku przyznania dotacji w wysokości  mniejszej  niż  wnioskowana;
2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
3) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych z jednakową sumą kontrolną w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057);
4) wykazania osiągniętych rezultatów, nieosiągnięcie zakładanych rezultatów może skutkować wystąpieniem z żądaniem zwrotu dotacji przez Zleceniodawcę;
5) opisywania oryginałów faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie z zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego 2019 r.
4. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaże się, iż zaktualizowany zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w złożonej pierwotnie ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana nie przedstawi zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowanego planu i harmonogramu oraz zakładanych rezultatów, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy;
3) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Dotacja na realizację zadania objętego niniejszym ogłoszeniem nie może być wykorzystana na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta;
2) zobowiązania powstałe przed datą obowiązywania umowy o udzielenie dotacji;
3) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
4) nabycie lub dzierżawę gruntów;
5) prace budowlane;
6) zadania inwestycyjne;
7) działalność gospodarczą i polityczną;
8) kary i odsetki;
9) wynagrodzenia oraz inne wydatki na  pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji związane z  realizacją zadania wykazane w kosztorysie nieproporcjonalnie do terminu i zakresu realizacji zadania.
 
III.    Termin i warunki składania ofert.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące statutową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
2. Dwa lub więcej w/w podmiotów mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;
2) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
3. Umowę zawartą pomiędzy w/w podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o realizację zadania publicznego.
4. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji  papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10.
6. Termin składania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej upływa 21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie Witkac.pl.
7. Za ofertę złożoną uważa się ofertę złożoną za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz dostarczoną w wersji papierowej z jednakową sumą kontrolną.
8. Wymagana dokumentacja:
1)    prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;
2)    aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3)    statut w wersji elektronicznej (w przypadku oferty wspólnej statut każdej organizacji);
4)    projekt „Regulaminu pobytu w ramach opieki wytchnieniowej”.
9. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
10. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.
11. Zadanie realizowane w formie powierzenia, nie przewiduje się wkładu własnego.

IV.    Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

1. Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie i zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku kosztorysem.
2. Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
1)    są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także są niezbędne dla jego realizacji;
2)    są uwzględnione w kosztorysie, w pozycji w ramach której są rozliczane;
3)    są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych;
4)    odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą projektu);
5)    zostaną poniesione w okresie realizacji zadania;
6)    są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo opisane i odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).
3. Koszty osobowe i bezosobowe mogą być ponoszone w następującym zakresie:
1)    wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami płatne zgodne z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty należy w szczególności określić stawkę wynagrodzenia oraz formę zatrudnienia dla każdego stanowiska pracy;
2)    koszty bezosobowe – wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.


V.    Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w czasie realizacji projektu.

Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15%.


VI.    Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert.
2. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku.
3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie zarządzenia, w terminie do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
4. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od powyższej decyzji nie stosuje się trybu odwołania.
5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
6. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające następujących kryteriów formalnych:
1)    złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu oraz nie złożone poprzez platformę Witkac.pl;
2)    złożone po terminie;
3)    dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta;
4)    złożone przez podmiot nieuprawniony;
5)    podpisane przez osoby nieupoważnione;
6)    nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
7)    przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny;
8)    do których nie dołączono wymaganych załączników;
9)    zawierające dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
10)    w których koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne przekraczają 20 % całkowitej wartości projektu.
7.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale I następuje w oparciu o następujące kryteria:

Lp

Przyjęte kryteria oceny oferty

Punkty kontrolne oceny

Skala ocen

Liczba przyznanych punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

 • Czy podmiot dysponuje zasobem lokalowym umożliwiającym realizację zadania?
 • Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?
 • Czy zakładane cele są spójne z rezultatami?

0-30 pkt

 

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

 • Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
 • Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
 • Czy planowane wydatki są zasadne
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?

0-30 pkt

 

3.

Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie

 • Czy doświadczenie oferenta gwarantuje właściwą realizację zadania?
 • Wiarygodność i rzetelność podmiotu?
 • Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?

0-30 pkt

 

4.

Zasięg pomocy oferowanej przez podmiot

 • Ocena skali realizowanego projektu tj. liczba osób objętych projektem.

0-5  pkt

 

5.

Staranność w przygotowaniu oferty

 • Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
 • Czy oferta sporządzona jest jasno
  i przejrzyście?

0-5 pkt

 

                                                                                                    Razem

max. 100

 

 

8. Komisja konkursowa rekomenduje dofinansowanie ofert, które uzyskają co najmniej 70 punktów.

9. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na platformie Witkac.pl.

 

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w dwóch ostatnich latach oraz związanymi z nimi kosztami:

W budżecie Miasta Białegostoku na 2018 r. suma środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania wyniosła – 0,00 zł

W budżecie Miasta Białegostoku na 2019 r. suma środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania wyniosła – 100 000,00 zł

 

VIII.  Ogłoszenie konkursowe zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń, a także na platformie Witkac.pl.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama