Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Przygotowanie i realizacja projektów na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące...

Reklama
Konkurs ofert: Przygotowanie i realizacja projektów na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Nabór od 21.11.2019 do 12.12.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 29 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

1. Nazwa zadania.

Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania).

2. Cel zadania.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym i celem operacyjnym: Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej.

Celem zadania jest wspieranie i wzmacnianie potencjału kombatanckich organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Rodzaj zadania.

Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 29 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opis zadania:

Zadanie w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych będzie polegało na :

1) organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających i kultywujących tradycję walk niepodległościowych o wolność i suwerenność RP, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na: oprawy artystyczne uroczystości, druk plakatów i zaproszeń, zakup kwiatów, wynajem sali i nagłośnienie, przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, nagrody rzeczowe,

2) upamiętnianiu miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętniania osób związanych z tymi wydarzeniami, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na pomniki, obeliski, tablice, epitafia, renowację pomników, obelisków tablic oraz historycznych nagrobków i cmentarzy , zakup, konserwację sztandarów, zakup strojów pocztów sztandarowych, bicia medali pamiątkowych,

3) działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z upamiętnianiem i popularyzowaniem historii walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na przygotowanie i druk materiałów dokumentujących czyny, zbrojne i działalność niepodległościową oraz doznane represje, upamiętnianie wydarzeń historycznych, miejsc oraz postaci związanych z walką o niepodległość i suwerenność Polski w kraju i za granicą, poprzez działalność wystawienniczą i filmową.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 wynosi 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Środki finansowe przewidziane na realizację zadania publicznego w roku 2020/2021 nie są środkami gwarantowanymi a ich ostateczna wysokość zależeć będzie od wysokości środków, które zostaną przyjęte w Uchwale Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta Szczecin na rok 2020/2021. Środki finansowe na kolejny rok budżetowy zostaną wniesione do umowy głównej zawartej z wybranym (i) realizatorem (ami) zadania aneksem na podstawie wniosku złożonego przez Zleceniobiorcę (ów) zadania w terminie do 30 października 2020 roku.

Konkurs jest ogłaszany na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok oraz projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po uchwaleniu obydwu dokumentów przez Radę Miasta Szczecin.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 12.12.2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania
o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego, Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Reklama